Menu

Jak připravit abstrakt na Výroční konferenci ČUS

-

Souhrn:

Výroční konference České urologické společnosti je každoročně nejvýznamnější odbornou akcí domácí urologické komunity. Je příležitostí představit výsledky odborné práce jednotlivých pracovišť. Předpokladem úspěšné prezentace na tomto fóru je pečlivě připravený abstrakt sdělení, který splňuje daná obsahová i formální kritéria. Je vhodné připravovat již abstrakt i celé sdělení tak, aby se stalo v budoucnu základem kvalitního vědeckého článku do časopisu České urologie či jiného vhodného periodika. Cílem předkládané práce je poskytnout zájemcům souhrnnou metodiku přípravy abstraktu.

Klíčová slova: konference České urologické společnosti, abstrakt, prezentace

 

Úvod

Výroční konference České urologické společnosti (ČUS) je každoročně nejvýznamnější odbornou akcí domácí urologické komunity. Umožňuje osobní setkávání, utužování stávajících i navazování nových kontaktů a zejména osobní výměnu zkušeností, kterou jistě nelze ničím nahradit. Především je to však akce vědecká, která dává příležitost prezentovat výsledky odborné práce jednotlivých urologických pracovišť z celé republiky. Jsou zde představeny odborné aktivity v oblasti základního i klinického výzkumu. Je to zároveň akce, na níž společně představujeme prostřednictvím kvalitního odborného programu úroveň české urologie významným zahraničním hostům.   Předpokladem úspěšné prezentace na tomto fóru je pečlivě připravený abstrakt sdělení, který splňuje daná obsahová i formální kritéria (1).  Je třeba si uvědomit, že kvalita abstraktu je jediným vodítkem, podle něhož rozhoduje vědecký výbor konference o přijetí či nepřijetí anonymně předkládané práce k prezentaci na konferenci. Kvalita abstraktu rovněž rozhoduje o tom, jaký dostane přijatá práce prostor pro prezentaci v rámci odborného programu konferenci (diskutovaný poster, nediskutovaný poster). V neposlední řadě je abstrakt práce součástí sborníku abstrakt konference, který vychází jako supplementum časopisu Česká urologie. Stává se tak trvalou vizitkou autorského kolektivu. Pokud chceme, aby výsledky práce nezazněly pouze na konferenci, ale aby se k nim bylo možno v budoucnu vracet, citovat je a dále s nimi pracovat, musíme nezbytně požadovat adekvátní kvalitu publikovaných abstrakt. Nesmíme rovněž zapomínat, že vznik řady prací, představených na konferenci, je podpořen z nejrůznějších grantových zdrojů. V těchto případech je kvalitně zpracovaný abstrakt nezbytnou podmínkou toho, aby byla práce akceptována jako relevantní odborný výstup vědecké aktivity.

Výroční konference ČUS je pro mnoho urologů první příležitostí k vystoupení na odborném fóru. Pokud se naučí připravit kvalitní abstrakt na tuto akci, mají podstatně větší šanci uspět v případné následné snaze o publikaci výsledků své práce na mezinárodních konferencích a v domácích i zahraničních odborných časopisech.

Proto výbor ČUS prosazuje snahu o soustavné zlepšování úrovně abstrakt, která jsou akceptována k prezentaci na výročních konferencích. Cílem předkládané práce je poskytnout zájemcům souhrnnou metodiku praktické přípravy abstraktu na Výroční konferenci ČUS.

 

Obsahová příprava abstraktu původní práce

Původní vědecké práce zpracovávají formou prospektivního nebo retrospektivního hodnocení soubory dat s cílem potvrdit, či zamítnout hypotézu.

Maximální rozsah abstraktu je 300 slov (do tohoto počtu se nezapočítává název práce, jména autorů a jejich afiliace a dedikace práce). Abstrakt původní práce má následující členění:

Název práce

Uvede se co nejstručnější název práce vystihující podstatu sdělení

Autoři

Uvádí se celé příjmení a zkratka jména všech autorů. Před jménem autora se pomocí číslice (číslice jako horní index) označí příslušná afiliace

Afiliace

Uvádí se kompletní názvy jednotlivých institucí. V názvech institucí jsou přípustné zkratky, ale pouze v těch případech, kdy se jedná o zkratky všeobecně známé (LF- lékařská fakulta, UK – Univerzita Karlova apod.).

Úvod

Úvod by měl krátce shrnovat současný stav poznání v dané oblasti a měl by přiblížit důvody vedoucí autory k volbě tématu práce. Z úvodu by měla vyplývat relevance a potřebnost zpracování zvoleného tématu. V poslední části úvodu by měl být jasně formulován cíl práce, případně zkoumaná hypotéza.

Materiál a metody

Je třeba uvést velikost a základní charakteristiky zkoumaného souboru, případně kontrolní skupiny. Explicitně je třeba uvést, zda se jedná o prospektivní, či retrospektivní hodnocení. Je-li to relevantní, uvést, zda byl projekt schválen etickou komisí. Následují údaje o designu studie včetně popisu intervencí, časového plánu studie, výčtu a popisu hodnocených parametrů, délky sledování atd. V případě použití přístrojů je potřeba uvést jejich název a způsob použití. V závěru třeba uvést statistické metody zpracování výsledků.

V některých případech je účelné shrnout údaje do tabulky. Vložená tabulka se počítá jako 50 slov.

Výsledky

Tato sekce obsahuje konkrétní kvalitativní a kvantitativní výsledky projektu včetně hodnocení jejich statistické významnosti.

V některých případech je účelné shrnout výsledky do tabulky. Vložená tabulka se počítá jako 50 slov.

Závěr

Obsahuje shrnutí celého sdělení a interpretaci dosažených výsledků. Uveďte, zda se podařilo dosáhnout stanovených cílů, případně zda byly potvrzeny úvodní hypotézy. Pokud lze, je vhodné uvést konsekvence a doporučení pro klinickou praxi.

Zdroje podpory práce (dedikace)

Uvedou se všechny zdroje, které byly přímo, či nepřímo využity při vzniku práce. Jedná se zejména o programy grantové podpory.

Vzorový abstrakt původní práce ukazuje obrázek 1.

Obrázek č. 1

 

Obsahová příprava kazuistiky a videa

Kazuistiky zpravidla prezentují ojedinělé klinické případy, jejich klinické projevy, průběh, komplikace a diagnostický a léčebný postup. Formou videa jsou prezentovány většinou diagnostické nebo operační postupy.

Maximální rozsah abstraktu je 200 slov (do tohoto počtu se nepočítá název práce, jména autorů a jejich afiliace a dedikace práce). Abstrakt původní práce má následující členění:

Název práce

Uvede se co nejstručnější název práce vystihující podstatu sdělení

Autoři

Uvádí se celé příjmení a zkratka jména všech autorů. Před jménem autora se pomocí číslice (číslice jako horní index) označí příslušná afiliace

Afiliace

Uvádí se kompletní názvy jednotlivých institucí. V názvech institucí jsou přípustné zkratky, ale pouze v těch případech, kdy se jedná o zkratky všeobecně známé (LF- lékařská fakulta, UK – Univerzita Karlova apod.).

Úvod

Úvod by měl krátce shrnovat současný stav poznání v dané oblasti a měl by přiblížit důvody vedoucí autory k volbě tématu práce. Z úvodu by měla vyplývat relevance a potřebnost zpracování zvoleného tématu.

Popis klinického případu

V případě kazuistiky je třeba uvést relevantní charakteristiky klinického případu, anamnestická data, symptomy, použité diagnostické a léčebné postupy a jejich výstupy.

Je-li to možné, je vhodné srovnat vlastní sledování a postup při řešení případu s literární zkušeností.

V případě videa se uvádějí relevantní charakteristiky a anamnestická data, indikační rozvaha, popis použitých diagnostických a léčebných postupů, které jsou prezentovány na videu a jejich výstupy.

Je vhodné uvést vlastní zkušenosti s prezentovaným postupem v obecnější rovině (u většího množství případů) bez nutnosti prezentace konkrétních kvalitativních a kvantitativních výsledků.

Závěr

Obsahuje shrnutí celého sdělení a interpretaci prezentovaných pozorování a postupů. Pokud lze, je vhodné uvést konsekvence a doporučení pro klinickou praxi.

Zdroje podpory práce (dedikace)

Uvedou se všechny zdroje, které byly přímo, či nepřímo využity při vzniku práce. Jedná se zejména o programy grantové podpory.

Vzorový abstrakt původní práce ukazuje obrázek 2.

Obrázek č. 2

 

Postup při přihlášení abstrakta

Abstrakta se přihlašují k prezentaci na výroční konferenci výhradně v elektronické podobě pomocí formuláře v systému pro vzdělávací akce na webu www.cus.cz. Abstrakta přihlášená po uzávěrce nejsou v žádném případě akceptována.

 

Kritéria hodnocení abstrakt

Přihlášená abstrakta jsou hodnocena vědeckým výborem konference. Členové vědeckého výboru hodnotí všechna abstrakta anonymně, tedy bez znalosti autora/ů jednotlivých prací a údajů o zdrojích podpory, které by mohly vést k identifikaci autora/ů.

Hodnocení probíhá na základě následujících kritérií:

 • Originalita tématu
 • Kvalita metodologického zpracování
 • Relevance výsledků zejména ve vztahu k velikosti prezentovaného souboru
 • Kvalita formálního zpracování abstraktu

Každý člen vědeckého výboru se vyjádří, zda doporučuje akceptaci, či odmítnutí abstraktu. V případě doporučení akceptace abstraktu navrhuje formu prezentace (diskutovaný poster, nediskutovaný poster). Ve sporných případech se o akceptaci abstraktu rozhoduje hlasováním členů vědeckého výboru. Následně je z akceptovaných abstrakt sestaven odborný program konference.

Teprve po ukončení zasedání vědeckého výboru dojde k odtajnění autorů jednotlivých sdělení, kteří jsou pak písemně vyrozuměni o výsledku jednání vědeckého výboru.

 

Nejčastější chyby při přípravě abstrakt

Následující přehled shrnuje nejčastější chyby, které vedou vědecký výbor k odmítnutí přijetí abstraktu k prezentaci na výroční konferenci:

 • Název abstraktu nekoresponduje s předmětem sdělení
 • Není jasně definován cíl práce
 • Není důsledně zachována anonymita abstraktu
 • Chybějící nebo vágně uváděné výsledky práce
 • Výsledky získané na velmi malém souboru neumožňující relevantní zobecnění
 • Závěry práce nekorespondující s prezentovanými výsledky, např. jsou uváděny závěry z literatury, nikoliv z vlastní práce
 • Nedodržení pravidel formální úpravy abstraktu
 • Abstrakt obsahuje zkratky, které nejsou náležitě vysvětleny a brání srozumitelnosti textu

 

Závěr

Přípravě abstrakt na Výroční konferenci ČUS je třeba věnovat mimořádnou pozornost. Je to jedna z hlavních cest, jak dosáhnout dalšího zvyšování vědecké úrovně této nejvýznamnější domácí odborné akce.

Literatura:

Jarolím L. O abstraktech. Ces Urol 2009; 13(3): 193.

 

Krhut J1, 2, Hora M3, Petřík A4, Sýkora R1, 2, Zachoval R5, Babjuk M6

 

1Urologické oddělení FN, Ostrava

Katedra Chirurgických oborů LF OU, Ostrava

Urologická klinika FN a LF UK, Plzeň

Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice, České Budějovice

5Urologické oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha

Urologická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-