Menu

Průzkum urologické ambulantní péče provedený výborem ČUS ČLS JEP v letech 2012-2013

-

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v letech 2012 a 2013 proběhl formou dobrovolné dotazníkové korespondenční akce průzkum stavu současné urologické ambulantní péče v České republice. Cílem bylo zjistit co nejvíce dat o urologické ambulantní péči před připravovanou restrukturalizací ambulantní péče v České republice (respektive uzavíráním nových smluv pro ambulantní pracoviště) v roce 2015.

Průzkum proběhl pod vedením výboru České urologické společnosti, s tím že tento nejvyšší odborný orgán se podílí (i když mnohdy při jednáních s různými institucemi velice obtížně) a i v budoucnosti se chce co nejvíce podílet na vytvoření racionální koncepce oboru, zabezpečení dobré dostupnosti urologické péče po celé republice a ochraně práv všech svých členů, kteří splňují definované podmínky pro poskytování kvalitní péče.

Dotazník  byl vytvořen výborem ČUS, jednu z hlavních rolí při jeho tvorbě hráli členové výboru a revizní komise, kteří se ambulantní urologii aktivně věnují, a definitivní podoba dotazníku byla konzultována rovněž s výborem Sdružení ambulantních urologů. Otázky v dotazníku byly koncipovány tak, aby byl získán co největší objem informací o ambulantní péči, ale při zachování co nejvyšší diskrétnosti, zejména v ekonomické oblasti.  Dotazníky byly rozeslány všem urologickým ambulancím v ČR podle databáze získané ze zdrojů  ČUS a plátců zdravotní péče.

Bohatý a podrobný souhrn nejdůležitějších výsledků dotazníkového průzkumu je dostupný ve formě prezentace (viz níže). Stručně lze sumarizovat, že průzkumu se zúčastnila velká většina ambulantních pracovišť a téměř všechna lůžková pracoviště, výsledky lze tedy pokládat za vysoce reprezentativní.  Výsledky v naprosté většině hovoří o vysoké kvalitě poskytované urologické ambulantní péče, která splňuje všechny definované požadavky (zejména personální a přístrojové vybavení, spektrum poskytovaných vyšetření a výkonů). Ukázalo se mimo jiné, že se na ambulantní urologické péči podílí významnou měrou ambulantní a lůžková složka, z čehož vyplývá stále větší nutnost kooperace, že urologické ambulance všech typů ošetří  ve většině případů měsíčně velké množství pacientů, že se mění vlastnická struktura v této oblasti, že nemalá část urologických pracovišť disponuje fungujícími detašovanými ambulancemi a že většina ambulantních urologů má přístup k operativě a možnosti vykonávat klinickou službu v případě zájmu.

Za výbor ČUS děkujeme všem kolegům za spolupráci,
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
MUDr. Míťa Rosenberg

Souhrn výsledků dotazníkového průzkumu – prezentace

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-