Menu

Rozhovor s MUDr. Jaroslavem Jelínkem

-

Výbor ČUS

Vážený pane doktore, výbor ČUS v novém složení funguje již více než rok. Myslíte si, že dostatečně hájí a zastupuje zájmy ambulantních urologů? Jak byste obecně zhodnotil práci výboru na základě informací co máte k dispozici? Jsou podle Vás nějaké oblasti, kterým by se měl výbor ve vztahu k ambulantní sféře více věnovat?

Ačkoliv nemám potřebné množství informací o chodu nového výboru ČUS, můj celkový pocit je dobrý. Mám pocit, že chování předsedy ČUS a výboru ČUS navenek je pozitivní, otevřené a snaží se prosazovat zájmy všech urologů bez rozdílu, ve kterém sektoru systému se nacházejí. Velmi vítám snahu o zviditelnění našeho oboru, jako jsou vystoupení v TV, tisku a podobně. Informace o problematice rakoviny prostaty a hlavně o tom, že toto onemocnění léčí urologové, přináší dobré povědomí o našem oboru u veřejnosti. A hlavně je důležité, aby veřejnost pochopila, že tyto obtíže vyšetřuje a léčí v první řadě urolog.

V čem by Vám konkrétně ČUS mohla při Vaší každodenní práci pomoci? Co Vás nejvíce v rámci Vaší profese trápí?

To je obtížná otázka, prostě mě trápí to, co většinu z nás – ať jsme součástí ambulantní složky nebo nemocniční. Již 22 let nejsou nastavena žádná pevná pravidla v oboru zdravotnictví. Je 2. 12. 2012 a ještě dnes nikdo neznáme úhradovou vyhlášku na rok 2013.

Nevíme, s jakou DPH budeme nakupovat investiční a spotřební materiál. Žijeme ze dne na den z roku na rok bez možnosti většího plánovaní. Tyto problémy jsou v popředí, jelikož jak známo, od finančních prostředků se odvíjí vše další v dnešní „rozvinuté společnosti“. Toto však nemůžu chtít řešit po výboru ČUS.

Co si myslíte o početním zastoupení ambulantní složky ve výboru ČUS? Měla by ve složení výboru existovat pevná kvóta zástupců ze strany ambulantů?

Všechny výše uvedené ekonomicko-organizační problémy se musíme snažit ventilovat a jejich řešení prosazovat na půdě SAU. Od výboru ČUS bych jen očekával komunikaci s touto organizací a podpoření jejich aktivit. Což se děje nebo alespoň je k tomu nakročeno. V každém případě by měla mít složka ambulantní ve výboru vždy zastoupení, neboť problematika ambulantní je zcela odlišná.

Vítáte a podporujete aktivity jako je probíhající dotazníková akce, mapující nejdůležitější aspekty ambulantní péče?

Výbor společně se SAU by měl vystupovat jak partner v rámci vyjednávání o hodnotě výkonů v sazebníku vůči zdravotním pojišťovnám. Dotazníkové akce jistě slouží k získání informací, které pak můžeme srovnávat s těmi, se kterými přijde do jednání zdravotní pojišťovna. Proto chápu dotazníkovou akcí výboru jako aktivitu pozitivní, i když sdělování těchto citlivých údajů je bolestné, protože ze zkušenosti v naší zemi víme, že všechny informace mohou být zneužity. Takže vidíme nebezpečí i tam, odkud snad nehrozí.

Považujete za dostatečnou komunikaci ze strany výboru směrem ke členské základně – webové stránky s aktuálními informacemi, mailingy, bulletin, plenární schůze, atd.? Měl byste nějaké podněty ke zlepšení situace nebo jste se stávající situací spokojený?

Komunikace je dostačující, musí být však stále aktuální, informace čerstvé, čím více, tím lépe.

Dění ve zdravotnictví

Jaký je Váš názor na chystanou restrukturalizaci zdravotní péče (sdružený lůžkový fond, redukce lůžek, atp.)? Myslíte, že se změny v lůžkových zařízeních odrazí i v ambulantní sféře?

Myslím si, že restrukturalizace by měla hlavně jít cestou „ peníze za pacientem“. Domnívám se, že touto cestou by se postupně rozvinula oddělení, o které je ze strany pacientů a referujících lékařů zájem a naopak by se redukovala nebo zanikla oddělení, o které by tento zájem byl nízký.

Vytvoření SLF je krokem do neznáma. Nejsou přesně definovány kompetence jednotlivých odborností jak v oblasti odborných rozhodnutí, tak provozních. Nejasná je také výchova lékařů.

Jak se restrukturalizace projeví v ambulantní sféře? V duchu koncepce zdravotnictví by mělo dojít k rušení úvazků, které jsou nižší jak 0,5. Opět ovšem vše, co platí pro Prahu, nemusí nutně platit pro „venkov“. Jsou místa, kde je vysloveně žádoucí, aby ambulantní specialista fungoval, i když ne na plný úvazek.

Jaká je Vaše spolupráce a dosavadní zkušenost se zdravotními pojišťovnami?

Nedobrá. Malá kompetence jednotlivých pracovníků, nevstřícnost.

Jakou máte zkušenost se spoluprací v rámci oboru, tj. s kolegy z nemocničních zařízení a jaké jsou Vaše zkušenosti s praktickými lékaři. Probíhá mezi Vámi komunikace a kooperace?

Tady se nedá paušalizovat. Většinou je spolupráce velmi dobrá. Jsou oddělení a lékaři, se kterými je radost spolupracovat a naopak, kde není dobrá vůle, tam to vázne a moc se s tím nedá udělat. Musíme si všichni uvědomit, že naším zájmem je táhnout za jeden provaz!

Vzdělávání, web

Jak vnímáte a využíváte edukační aktivity organizované či zaštiťované ČUS? Reflektuje nabídka kurzů, seminářů a dalších aktivit v rámci celoživotního vzdělávání Vaše potřeby ambulantního lékaře? Máte nějakou oblíbenou vzdělávací akci ve svém oboru, které se rád účastníte jak z odborného, tak společenského hlediska?

Čím je člověk vzdálenější od klinických pracovišť, nemluvě o práci v ambulantní sféře, tím více si musí uvědomovat potřebu stálého doplňovaní znalostí a informací. Registroval jsem několikaletou přestávku v nabídce edukačních kurzů. Proto velmi vítám aktivitu ČAU.

Mám rád monotematické akce, jako byl například letošní zářijový seminář o karcinomu prostaty v Motole.

Jako alternativu centrálních akcí, které jsou organizované klinikami, bych přivítal podporu výboru ČUS akcím regionálním. My se například snažíme organizovat pracovní semináře v rámci regionu, kde vystupují se sděleními mladí lékaři. Prostředí je to pro nás pro všechny neformální, diskuse je daleko spontánnější. Přivítali bychom občas účast odborníka na vybrané téma event. finanční podporu výboru na jeho účasti – cesta, ubytování etc.

Od listopadu jsou v provozu nové webové stránky ČUS, líbí se Vám nová podoba stránek a jak chápete jejich význam v dnešní době? Využíváte stránky jako rychlý zdroj informací ve svém oboru?

Webové stránky jsou přehledné, aktuální. Reprezentují ČUS i směrem k laické veřejnosti.

Vážený pane doktore, děkuji Vám za rozhovor. Za ČUS ČLS JEP Veronika Črepová.

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-