Menu

Programové prohlášení výboru ČUS na období 2015 – 2019

-

Motto oboru:
Urologie pro delší a šťastnější život

Klíčové úkoly pro zajištění stability české urologie:
– zajistit dostupnost základní urologické péče
– udržet rozsah oboru
– umožnit vstup nových moderních diagnostických a léčebných metod do reálné praxe

A. Chod společnosti, financování, web, PR aktivity
1. Racionalizace a zlepšení fungování společnosti
a. Obnovení funkce vědeckého sekretáře společnosti
b. Udržení efektivní práce sekretariátu, jeho větší zapojení do PR aktivit
c. Vstup na sociální sítě (Facebook, Twitter), vytvoření koncepce jejich širšího využívání a její realizace
d. Racionalizace komunikace v rámci výboru společnosti – volba vhodného média
e. Další zlepšení komunikace uvnitř společnosti (bulletiny, využití sociálních sítí)
f. Úzká komunikace výboru se zástupci různých zájmových skupin (rezidenti, zástupci menších nemocnic, ženy uroložky)  – účast při jednání výboru, pravidelná komunikace

2. Financování ČUS – udržení finanční stability
a. Pokračovat ve stávající strategii aktivního přístupu ke stávajícím i potenciálním novým partnerům
b. Využívání webu a s ním souvisejících aktivit k finanční podpoře společnosti
c. Hledání nových možností spolupráce s partnery
d. Průběžné sledování výdajové složky (konference atd.)

3. Aktivní prezentace oboru odborné i laické veřejnosti
a. Pokračování v PR aktivitách zaměřených na laickou veřejnost, jejich racionalizace
b. Prohloubení PR aktivit zaměřených na odbornou veřejnost (Medical Tribune, ZN apod.), širší zapojení sekretariátu do těchto aktivit
c. Využití webu ČUS a sociálních sítí (Twitter, Facebook) k prezentaci oboru
d. Podpora PR v jednotlivých regionech
e. Rozvoj spolupráce s pacientskými organizacemi
f. Aktivní prezentace dat oboru zástupcům plátců a regulátorů i odborné veřejnosti (např. formou tiskové konference v rámci výroční konference, případně před ní v Praze)

4. Webové stránky
a. Pokračovat v budování přehledných stránek, které budou přinášet aktuální a přínosné informace pro členy ČUS i pro další odbornou veřejnost
b. Úprava webových stránek pro přístup z “chytrých telefonů”
c. Zapojit členy společnosti (včetně sekcí, rezidentů atd.) do tvorby materiálů pro web
d. Využití webu k prezentaci oboru

5. Podpora žen uroložek
a. Podpora vytvoření struktury
b. Pravidelné konzultace výboru se zástupkyněmi žen uroložek
c. Podpora edukačních aktivit v době mateřství

B.  Koncepce oboru, úhrady

1. Monitorování stavu urologické péče v ČR
a. Aktivní přístup k získávání oficiálních dat mapujících kvalitu a distribuci péče v ČR (spolupráce s doc. Duškem), jejich aktivní prezentace regulátorům, plátcům, odborné veřejnosti i členům společnosti
b. Průběžné mapování dostupnosti urologické péče v ČR (čekací doby atd.), prezentace výsledků

2. Koncepce struktury urologické péče v ČR, legislativní ukotvení oboru
a. Aktualizace “Koncepce urologie” z 29.4.2013 včetně doplnění koncepce dětské urologie a onkourologie
b.  Optimalizace některých aspektů urologické péče. Zahájení diskuse o centralizaci části onkourologické péče vedoucí k snadnějšímu přístupu k některým novým léčebným modalitám
c. Kroky podporující udržení regionální dostupnosti urologické péče
d. Aktivní prosazování koncepce oboru při jednáních s MZ i plátci
e. Osamostatnění soudního znalectví pro obor urologie (oddělení od chirurgie)

3. Financování péče, úhrady
a. Výbor bude věnovat maximální úsilí zlepšení ohodnocení urologické péče ze strany plátců
b. Kultivace seznamu zdravotních výkonů v souladu s aktivitami MZČR
c. Aktivní spolupráce na systému DRG
d. Zintenzivnění vyjednávacích aktivit směrem k regulátorům a plátcům

4. Podpora role oboru v léčbě onkourologických onemocnění
a. Realizovat všechny nezbytné kroky vedoucí k udržení role oboru v léčbě onkourologických onemocnění, k zajištění přístupu k vybraným novým léčebným modalitám
b. Příprava a realizace certifikovaného kurzu “Onkourologie”
c. Mapování dat onkourologické péče
d. Vytvoření koncepce onkourologické péče v ČR včetně koncentrace vybrané části onkourologické péče
e. Rozšíření možností onkourologické péče (zejména medikamentózní léčba) pro urology/onkourology
f. Aktivní spolupráce s ČOS a SROBF
g. Aktivní spolupráce při aktualizaci “Modré knihy”, aktualizace doporučených postupů ČUS
h. Aktivní příprava akcí s onkologickou problematikou

5. „Stabilizace“ role oboru v oblasti funkční urologie
a. Vytvoření strategie postupu (PR aktivity, zvážit specializační vzdělávání atd.)
b. Spolupráce s urogynekologickou společností

6. Podpora pediatrické urologie
a. Vytvoření koncepce pediatrické urologie
b. Podpora publikační aktivity, mezinárodních aktivit
c. Podpora znalostí z oblasti pediatrické urologie v rámci celé urologické veřejnosti

7. Podpora dalších subspecializací oboru urologie (andrologie, transplantační urologie)
a.  Podpora činnosti andrologické sekce, zvážení možnosti subspecializačního vzdělávání v andrologii
b. Aktivní spolupráce s andrology, transplantačními chirurgy
c. Začít rozvíjet  edukační činnost na poli geronto – urologie ( spolupráce s geriatry, PL aj.)
8. Podpora zavádění moderních operačních i diagnostických metod, zejména miniinvazivních
a. Definice mechanizmu jejich implementace do českého prostředí obecně, specifikace metod, které by přicházely v úvahu
b. Edukační aktivity zaměřené na nové metody
c. Vytváření legislativních a úhradových předpokladů jejich implementace
d. Aktivně pokračovat v podpoře robotické chirurgie, prosazování již vytvořené koncepce z 21.2.2012
e. Aktivní přístup k novým zobrazovacím metodám a jejich zapojení v rámci oboru, spolupráce s radiologickou společností (např. fúze MR I a USG obrazu při biopsiích prostaty)

9. Léková politika
a. Koncepční snaha o udržení spektra dostupné medikamentózní léčby
b. Aktivní spolupráce se SUKL
c. Udržení možnosti preskripce nových medikamentů v léčbě onkourologických onemocnění pro urology/onkourology

C.  Edukační aktivity, výzkum
1. Pregraduální výuka urologie
a. Osamostatnění výuky urologie na všech LF v ČR
b. Zmapování pregraduální výuky urologie a pokus o koordinaci výuky – jednotný sylabus, jednotná učebnice, logbook, využití trenažerů

2. Postgraduální výuka, rezidenti
a. Sledování počtů a distribuce rezidentů
b. Spolupráce s akreditační komisí, v jejíž kompetenci je postgraduální vzdělávání
c. Podpora sekce rezidentů (podpora činnosti sekce, účasti na konferencích, podpora zapojení do ESRU, podpora spolupráce se slovenskými rezidenty)
d. Koordinace aktivit postgraduálního vzdělávání (kursy) s kontinuálním vzděláváním ve spolupráci se SOR (Specializační oborová rada) pro urologii všech lékařských fakult
e. Podpora praktických forem výuky
f. Podpora vědeckých, edukačních, publikačních i prezentačních aktivit vybraných motivovaných rezidentů
g. Podpora akreditace pracovišť v rámci EBU

3. Celoživotní vzdělávání (CME) a pořádané akce
a. Podpora aktivit ČAU
b. Pravidelně aktualizovat strukturu programu výroční konference k zajištění její atraktivity
c. Širší využívání webu ČUS a sociálních sítí k edukačním aktivitám (e-learningové kurzy, základní doporučení na sociálních sítích atd.)
d. Podpora akcí směřujících k praktické výuce (trenažery, praktické kurzy, stáže na pracovištích atd.)
e. Aktualizovat a koordinovat pořádání edukačních akcí v rámci společnosti – akce pořádané ČUS a ČAU, akce pořádané sekcemi, záštity ČUS a ČAU
f. Aktualizace způsobu udělování záštit
g. Podpora maximálního zapojení sekcí
h. Využití webu k vzdělávacím aktivitám
i. Podpora vzdělávání sester (sekce v rámci programu výroční konference atd.)

4. Časopis Česká urologie
a. Další rozvoj elektronické verze, prezentace na Twitteru
b. Podpora videosekce
c. Snaha o dosažení excerptace v  prestižích databázích (SCOPUS, PubMed event. i Web of Science)
d. Snaha o vytvoření jednotného časopisu s urologickou tématikou v rámci celé ČR a ev. i SR

5. Věda a výzkum
a. Iniciace multicentrických projektů – studií, registrů apod.

6. Mezinárodní spolupráce
a. Pokračování podpory rezidentů v členství v EAU
b. Aktivní zapojení dalších členů ČUS do aktivit EAU – prezentace na konferencích, publikace, guidelines, ESU faculty atd.
c. Přiblížit „EAU Fellowship programme“ členům ČUS, prosazovat jeho větší využití
d. Podporovat aktivní účast na CEM EAU
e. Spolupráce se SUS
f. Podpora výměnných stáží a spolupráce v rámci regionu (ČR – Pl – SR – Hu)
g. Podpora publikací v časopisech s impakt faktorem
h. Prosazování konání mezinárodních akcí v ČR (SIU?, Světová endourologická společnost?), využití k PR oboru

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-