Menu

Program časného záchytu karcinomu prostaty v ČR

-

Od ledna 2024 bude spuštěn Populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty.

Vlastní realizace bude probíhat v centrech, která splní kritéria definovaná pro centra zařazená do programu časného záchytu karcinomu prostaty a jsou popsána u jednotlivých zapojených odborností. Podrobně je definováno v Metodice, kterou posíláme v příloze.

Cílem pilotního programu je:

 • využít jednoduchý, levný a dostupný marker – PSA, který můžeme použít pro rozhodnutí o indikaci k dalšímu došetření, případně biopsii, a eliminovat přechod karcinomu do již klinicky rozvinutého stadia
 • nastavit a vyhodnotit navržené postupy pro časný záchyt

Cílová populace:

 • muži ve věku 50–69 let (+364 dní), bez anamnézy karcinomu prostaty a bez suspekce na karcinom prostaty
 • muži, kteří jsou v dispenzární péči pro jiné onkologické onemocnění ve věku 50–69 let (+364 dní) s perspektivou dožití nejméně 10 let

Do screeningu budou muže oslovovat praktičtí lékaři a urologové (mající pacienta v péči pro jiné urologické onemocnění, vyjma karcinomu prostaty).

Pokud osoba se zařazením do screeningového programu nesouhlasí, bude znovu oslovena každé 2 roky, až do dovršení definované horní hranice věku pro screening.

Edukační fáze: urolog muži vysvětlí důležitost, význam a možná rizika odběrů na stanovení celkového PSA pro prevenci rakoviny prostaty a informuje jej o dalších krocích.

Frekvence provádění PSA probíhá dle schváleného schématu níže:

V případě, že je hodnota PSA 3,0 µg/l a více, podstoupí další došetření v ordinaci ambulantního urologa s certifikátem provádět screeningové vyšetření prostaty – došetření u PSA 3+.

Kritéria pro ambulantního urologa s certifikátem provádět screeningové vyšetření prostaty – došetření u PSA 3+ jsou podrobně popsána v přiložené Metodice (strana 6).

Na základě výsledků klinického vyšetření je indikována biparametrická magnetická rezonance (bpMRI) – pacient je odeslán na akreditované radiologické pracoviště k provedení magnetické rezonance. Seznam akreditovaných MRI bude dostupný na stránkách Programu a na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Momentálně probíhá jejich akreditace.

Další vyšetření po MRI a screeningová fúzní biopsie bude provedena v souladu se schváleným doporučeným postupem provádění fúzní biopsie.

Veškeré dokumenty Programu jsou k dispozici  na stránkách zde:  https://www.mzcr.cz/populacni-pilotni-program-casneho-zachytu-karcinomu-prostaty/

Populační pilotní program bude po svém spuštění průběžně monitorován a vyhodnocen po jednom roce a dále každý rok. Hodnocení programu bude realizovat ÚZIS ČR z dat NZIS a doplňujících sběrů dat.

Pro tento účel byly Pracovní skupinou pro výkony Ministerstva zdravotnictví schváleny nové výkony programu. Jejich seznam najdete v přiložené Metodice, kde je popsán i požadavek na jejich vykazováni.

Podrobný seznam UROLOGICKÝCH výkonů PROGRAMU a seznam sdílených výkonů s odborností VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ naleznete v dokumentu Metodika časného záchytu karcinomu prostaty:

Metodika časného záchytu karcinomu prostaty  (PDF)

Stran urologické péče je možné do projektu vstoupit na třech úrovních:

 1. úroveň: oslovení a pouhý odběr a vyhodnocení PSA a stanovení dalšího postupu (Metodika: obrázek 2 – muž v dispenzární péči URL)
 2. úroveň: podrobné screeningové vyšetření pacienta s PSA 3+ a na jeho základě eventuální odeslání k MRI prostaty, vyhodnocení MRI prostaty a stanovení dalšího postupu podle screeningového schématu. (Metodika obrázek 3)
 3. úroveň: bioptická centra – ověření indikace k biopsii prostaty, provedení biopsie a stanovení dalšího postupu.

Pro zapojení do fáze 2 bude nutné získat CERTIFIKÁT absolvováním  edukačního kurzu, který vytvoří ČUS. Kurzy budou pořádány průběžně do prosince letošního roku. Zahájení bude sděleno mailingem, na webu a v bulletinu.

 

Všechny v metodice uvedené screeningové výkony budou hrazeny, aniž by byly uplatněny regulační mechanizmy.

Pro jednotlivá zdravotnická zařízení bude nutné si screeningové výkony od ledna 2024 s adekvátními pojišťovnami nasmlouvat:

 • pro úroveň 1 - oslovení do screeningu  – žádný z výkonů není pro odbornost urologie pojišťovnami automaticky nasmlouván, proto si každé pracoviště musí příslušné výkony dle poskytované péče nasmlouvat, a splnění požadovaných podmínek náležitě doložit.

  1)    Pro oslovování mužů pro vstup do screeningu a úvodní náběr PSA je nutné nasmlouvání výkonu:

  01130: MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY , a k němu signální výkony:

  • 01131: PSA DO 1,0 µG/L
  • 01132: PSA 1,0–2,99 µG/L
  • 01133: PSA 3,0 µG/L A VÍCE
  • 01134: ODMÍTNUTÍ ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU

  Výkon 01130: MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY se vždy vykazuje s příslušným signálním výkonem dle výsledku stanovené hladiny PSA či odmítnutí pacientem. Při odesílání vzorku krve do laboratoře v rámci zařazení muže do screeningu je nutné žádanku označit jako screeningový odběr PSA v rámci Programu časného záchytu karcinomu prostaty.

 • úroveň 2 na základě CERTIFIKÁTU o absolvování edukačního kurzu ČUS, seznam všech lékařů bude zveřejněn na stránkách ČUS a MZ
 • pro úroveň 3 na základě splnění podmínek Výzvy pro vydání OSVĚDČENÍ center biopsie prostaty.

Od září dále budou probíhat intenzivní edukační a informační akce pro všechny zainteresované tak, aby se mohli od ledna bez problémů do projektu zapojit – budeme o nich všechny členy informovat mailingem, na webu a v bulletinu společnosti. Pracuje se na přípravě samostatných webových stránek programu, kde budou k dispozici veškeré dokumenty a informace.

 

Věříme, že tento nový program pomůže snížit počet úmrtí na karcinom prostaty a také k eliminaci overdiagnosis/overtreatment.

Česká republika je jednou z prvních zemí, kde je tento screening rakoviny prostaty zaveden plošně.

 

S pozdravem za výbor České urologické společnosti

Roman Zachoval

předseda ČUS ČLS JEP

 

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-