Menu

Programové prohlášení výboru ČUS na období 2011 – 2015

-

Motto oboru:
Urologie pro delší a šťastnější život

1. Aktivní prezentace oboru odborné i laické veřejnosti

a. Tvorba PR strategie zaměřené na laickou i odbornou veřejnost a její realizace

b. Podpora PR v jednotlivých regionech – vytvoření strategie a její realizace

c. Zahájení spolupráce s pacientskými organizacemi

d. Využití webu ČUS k prezentaci oboru

2. Financování ČUS – udržení finanční stability (vyrovnaného rozpočtu)

a. Aktivní jednání s potenciálními partnery, vytvoření databáze potenciálních sponzorů a jejich aktivní oslovení

b. Optimalizace využívání reklam v časopise

c. Hledání nových možností spolupráce s partnery

d. Optimalizace výdajové složky (konference a ostatní výdaje ČUS)

3. Financování péče, úhrady

a. Výbor bude věnovat maximální úsilí zlepšení ohodnocení urologické péče ze strany plátců

b. Kultivace seznamu zdravotních výkonů v souladu s aktivitami MZČR

c. Aktivní spolupráce na systému DRG

d. léčba stresové inkontinence u mužů – příprava center, úhrady

e. ambulantní péče – absorpční pomůcky, cévky pro autokatetrizace

4. Stabilizace role oboru v léčbě onkourologických onemocnění

a. Příprava a prosazení onkourologického certifikovaného kurzu

b. Aktivní spolupráce s ČOS

c. Aktivní příprava akcí s onkologickou problematikou

d. Snaha o mapování počtu velkých onkourologických výkonů, vytvoření standardu kvality

e. Snaha o zachování kontroly nad onkologickou léčbou, respektive její indikací v perioperačním období (neadjuvantní, adjuvantní terapie)

5. Stabilizace role oboru v oblasti ženské urologie

a. Vytvoření strategie postupu (PR aktivity, zvážit specializační vzdělávání atd.)

6. Podpora pediatrické urologie

a. Podpora publikační aktivity, mezinárodních aktivit

b. Podpora znalostí z oblasti pediatrické urologie v rámci celé urologické veřejnosti

7. Podpora dalších subspecializací oboru urologie (andrologie, transplantační urologie)

a. Podpora obnovení činnosti andrologické sekce

b. Aktivní spolupráce s andrology, transplantačními chirurgy

8. Vytvoření koncepce moderních operačních metod, zejména miniinvazivních

a. Definice mechanizmu jejich implementace do českého prostředí obecně, specifikace metod, které by přicházely v úvahu

b. Aktivně se zapojit do dění okolo robotické chirurgie, návrh MZČR na vytvoření skupiny, která by definovala koncepci dalšího rozvoje robotické chirurgie

9. Koncepce struktury urologické péče v ČR

a. Pokračovat v diskusích ohledně definice optimální sítě urologických pracovišť, analýza výsledků dotazníkové akce, koordinace s daty od plátců, zahájení diskuze o racionalizace této péče (pojišťovny, MZ ČR, GPPU), pokračování spolupráce s MUDr. Milošem Suchým, Software Production ltd. , suchy@sopr.cz

b. Zmapování ambulantní péče v ČR (státní i nestátní), příprava a realizace dotazníkové akce

c. Aktivní prosazování koncepce oboru při jednáních s MZ i plátci (plánovaný proces restrukturalizace apod.)

10. Pregraduální výuka urologie

a. Osamostatnění výuky urologie na všech LF v ČR

b. Zmapování pregraduální výuky urologie a pokus o koordinaci výuky – jednotný sylabus, jednotná učebnice, logbook, využití trenažerů

11. Postgraduální výuka, rezidenti

a. Zmapování počtů a distribuce rezidentů

b. Spolupráce s akreditační komisí pro urologii MZČR, v jejíž kompetenci je
postgraduální vzdělávání

c. Podpora sekce rezidentů (podpora účasti na konferencích, podpora publikační aktivity, podpora zapojení do ESRU, podpora spolupráce se slovenskými rezidenty)

d. Informace o podmínkách i aktualitách na webu ČUS

e. Koordinace aktivit postgraduálního vzdělávání (kursy) s kontinuálním vzděláváním, event. i organizace vlastních edukačních aktivit ČUS cestou plánované České školy urologie

f. Podpora aktivit EBU (http://www.ebu.com/ )
– Akreditace pracovišť v rámci EBU
– Podpora FEBU written a oral examination

12. Celoživotní vzdělávání (CME)

a. Podpora nutnosti (CME)

b. Pravidelné pořádání edukačních akcí, koordinace s postgraduálním vzděláváním, Česká škola urologie (viz 11e)

c. Zapojení sekcí

13. Časopis Česká urologie

a. Zabezpečení reklamy k financování, dosažení finanční soběstačnosti časopisu

b. Rekonstrukce redakční rady (včetně zapojení mladších urologů)

c. Pravidelné vydávání 4x ročně, podpora publikování

d. Snaha o dosažení indexace a excerptace v prestižích databázích (SCOPUS, PubMed event. i Web of Science)

14. Věda a výzkum

a. Iniciace multicentrických projektů – studií, registrů apod.

b. Vytvořit podmínky pro možnost registrace některých vybraných výkonů a postupů

c. Aktivní spolupráce s grantovými agenturami (IGA a další)

15. Mezinárodní spolupráce

a. Optimalizace členství v EAU

b. Aktivní zapojení dalších členů ČUS do aktivit EAU – prezentace na konferencích, publikace, guidelines, ESU faculty atd.

c. Přiblížit „EAU Fellowship programme“ členům ČUS, prosazovat jeho větší využití

d. Podporovat aktivní účast na Středoevropské konferenci EAU (CEM EAU)

e. Spolupráce se slovenskými urology (SUS)

f. Definice vztahu k časopisu CEJU (http://www.termedia.pl/Journal/
Central_European_Journal_of_Urology-57/Info)

g. Podpora publikací českých urologů v časopisech s impakt faktorem

h. Prosazování konání mezinárodních akcí v ČR: CEM 2013, ESOU 2014, ESPU 2015, jejich využití k prosazování českých urologů do činnosti EAU, využití k PR oboru

i. Spolupráce s EBU

16. Webové stránky

a. Vytvoření přehledných stránek, které budou přinášet aktuální a přínosné informace pro členy ČUS i pro další odbornou veřejnost

b. Zvážit vytvoření webu pro pacienty

c. Využití webu k prezentaci oboru

d. Využití reklamního potenciálu webových stránek k ekonomickému profitu ČUS

17. Výroční konference a další vzdělávací akce

a. Udržení odborné i společenské kvality konferencí

b. Pestřejší výběr lokalit konání konference i mimo hlavní město

c. Podpora sesterské sekce

18. Částečná racionalizace fungování společnosti

a. Vytvoření funkce sekretáře (tajemníka) ČUS, který bude zajišťovat chod společnosti, hájit finanční zájmy společnosti a aktivně jednat v zájmu společnosti s potenciálními partnery

b. Tato funkce by měla umožnit standardní chod společnosti bez nutnosti zásadních změn dle aktuální osoby předsedy

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-