Menu

Koncepce oboru DĚTSKÁ UROLOGIE

-
 1. Preambule

Koncepce vychází ze zákonem stanovené definice dětské urologie jako nástavbového oboru (Vyhláška 152/2018 Sb.). Určuje optimální strukturu dětské urologické péče, včetně personálního a technického zajištění.

 1. Definice oboru

Dětská urologie se zabývá prevencí, diagnostikou, operační a neoperační léčbou a dispenzarizací vrozených vývojových vad a onemocnění uropoetického a mužského pohlavního ústrojí a retroperitonea u novorozenců, dětí a dospívajících (do 18 let věku). Charakter urologických onemocnění a jejich vysoký výskyt vede k prolínání i s jinými specializacemi (pediatrie, neonatologie, dětská – nefrologie, endokrinologie, genetika, chirurgie, onkologie, gynekologie, sexuologie, psychiatrie, traumatologie, dermatovenerologie, neurochirurgie, neurologie, radiologie, transplantologie a anesteziologie).  Podílí se i na péči o dospělé pacienty, kteří od dětského věku trpí chronickým urologickým onemocněním v rámci tranzitní péče.

 1. Cíle a úkoly oboru

Náplní oboru je péče o dětské pacienty s urologickým onemocněním s cílem předejít aktuálnímu i budoucímu poškození zdravotního stavu a zlepšení kvality života dětských pacientů, v tom spočívá výrazný preventivní charakter této péče.

Cílem je i zajištění dostupnosti této specializované péče v České republice pomocí sítě dětských urologických center, aby se dětští pacienti s urologickou diagnózou léčili na pracovištích s odpovídající odborností.

Dalším cílem je dosažení kvalitní tranzitní péče pro adolescenty ve spolupráci se specializovanými centry urologie.

Dalším úkolem oboru je zajistit výchovu příslušných odborníků – dětských urologů, a lékařů mateřských oborů, zejména urologů a dětských chirurgů, dále lékařů hraničních oborů, zejména dětských nefrologů, neonatologů a pediatrů v rámci systému postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

 1. Vzdělávání

Obor dětská urologie je zařazen mezi nástavbové obory na urologii či dětskou chirurgii. Vzdělávání se uskutečňuje na základě Vyhlášky 152/2018 Sb. v délce 18 měsíců. Vzdělávací program (VP) je ve finální redakci na MZ. Vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou. Jejich organizací je pověřena Subkatedra dětské urologie IPVZ. V navrhovaném VP se předpokládá edukace v centrech dětské urologie s akreditací I. a II. typu. Je v zájmu dětské urologie v ČR, aby školenci absolvovali i „evropskou zkoušku“ z dětské urologie, kterou organizuje European Board of Paediatric Urology UEMS (EBPU).

Celoživotní vzdělávání v dětské urologii je organizováno Českou urologickou společnosti ČLS JEP (ČUS) – Pediatrickou sekcí, Pediatricko-chirurgickou společností ČLS JEP (PCHS), Subkatedrou dětské urologie IPVZ a jednotlivými Centry dětské urologie.

 1. Kompetence dětských urologů

Jsou stanoveny Vzdělávacím programem dětské urologie 2015 a jsou součásti navrhovaného VP dětská urologie.

Lékař se zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru dětská urologie je oprávněn vést samostatně ambulantní i lůžkovou diagnostiku dětí a dospívajících s urologickým onemocněním ve věku 0-18 let, včetně základní operační léčby. Je oprávněn se spolupodílet na léčebném postupu u plodů se zjištěnou fetální uropatií. Samostatné provádění specializovaných výkonů předpokládá další klinickou praxi.

Kompetence dětského urologa pro provádění jednotlivých výkonů v rámci lůžkové a ambulantní péče jsou dány registračními listy jednotlivých výkonů: všech výkonů odbornosti 707, většinou výkonů odbornosti 706 a několika výkonů dalších odborností.

Na řešení urgentních urologických stavů u dětí se podílí též zkušení atestovaní urologové a dětští chirurgové.

6. Struktura a síť dětských urologických pracovišť

6.1. Dětská urologická péče je zajištěna sítí Center dětské urologie, která obvykle pokrývají více krajů. (Tab. 1) Tato koncepce byla již dříve přijata při jednání se zástupci MZ i VZP. Nutnost centralizace této péče spočívá v relativně omezeném počtu rekonstrukčních výkonů, které vykonávají specializovaní odborníci-dětští urologové, centrum vyžaduje vytváření týmu, speciální technické vybavení a napojení na pediatrické obory. Některá centra se stávají oficiálními centry pro vzácná onemocnění.

Centra dětské urologie zajišťují péči (lůžkovou+ambulantní) pro spádovou oblast 500 000 – 1500 000 obyvatel v souvislosti s regionálním umístěním a v souvislosti s další centralizací některých diagnostických a léčebných výkonů. V krajích, kde nejsou dětská urologická centra je vhodné podporovat vznik alespoň dětských urologických poraden. V těchto krajích běžné menší výkony na zevním genitálu chlapců (cirkumcize, operace hydrokély, orchiopexe) provádějí také dětští chirurgové a zkušení atestovaní urologové.

Personální zajištění center dětské urologie závisí na rozsahu poskytované péče odpovídající akreditaci I. a II. typu. I. typ – 1-2 (minimálně 1), II. typ 3-5 (minimálně 2) dětských urologů.

Potřeba nově vyškolených odborníků v dětské urologii je přibližně jeden dětský urolog za rok pro ČR.

Centrum umožňuje hospitalizaci doprovázející osoby (rodičů, prarodičů), s nárokem úhrady od zdravotní pojišťoven do 6 let věku dítěte či staršího dítěte po schválení revizním lékařem pojišťovny podle jejich zdravotního stavu. Rodičům ostatních dětí by mělo být umožněno ubytování v blízkosti či přímo v nemocnici v rámci nadstandardní péče.

Centrum dětské urologie je navázáno na pediatrické oddělení s dostupností dětského neurologa, endokrinologa, genetika, na dětskou JIP, na novorozenecké odd., dále na dětské chirurgické a na urologické oddělení, na neurochirurgické, neurologické a ortopedické oddělení. Centrum využívá specializovaný komplement – dětská anestézie, radiodiagnostika, izotopové oddělení, biochemické, mikrobiologické, genetické a histopatologické oddělení. Vzhledem k častému výskytu dysfunkcí dolních močových cest u dětí by mělo každé centrum dětské urologie vytvořit „uroterapeutickou jednotku“, technicky a personálně vybavenou uroterapeuty (vyškolený zdravotní personál).

Dětská onkologická péče je centralizována do dvou center v ČR (FN Motol a FN Brno).

6.2. Specializované (smluvní) poradny dětské urologie obvykle ve zkráceném úvazku zajišťují pravidelnou plánovanou a dispenzární ambulantní léčbu, v omezeném rozsahu i urgentní péči. Jsou navázány na centrum dětské urologie. které pro ambulantní pracoviště zajišťuje specializovanou endoskopickou, rentgenologickou a urodynamickou diagnostiku.

6.3. Specializované doléčovací a lázeňské rehabilitační ústavy se zaměřením na urologická onemocnění dětského věku (v ČR: t. č. pouze Lázně Kynžvart). Vedle obecné léčby mohou tyto ústavy provádět komplexní uroterapii, včetně nácviku uvolňované mikce v rámci několikatýdenního pobytu. Tato péče by měla být poskytována ve spolupráci s centrem dětské urologie.

7.Vybavení dětských urologických pracovišť

7.1. Ambulantní pracoviště dětské urologie (poradna)

Minimální nezbytné vybavení ambulantního pracoviště upravuje vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení. V příloze 2A jsou uvedeny obecné požadavky společné všem ambulantním zařízením včetně prostorových, stavebních a hygienických požadavků. V příloze 2B jsou uvedeny zvláštní požadavky pro jednotlivé obory. V připravované novelizaci vyhlášky pro dětskou urologii se požaduje: vyšetřovací lehátko, ultrazvukový přístroj s konvexní sondou pro vyšetření břicha a lineární sondou k vyšetření šourku s možností vyšetření nejen v B modu, ale i v Dopplerovském zobrazení, s možností uchování obrazové dokumentace, dále sada cévek včetně dilatačních, monitor, pokud je digitální přenos obrazů, nebo negatoskop, urodynamický přístroj pro neinvazivní urodynamické vyšetření, tj. uroflowmetrie a neinvazivní snímání EMG aktivity pánevního dna. Urodynamický přístroj pro invazivní urodynamické vyšetření umožňující provedení cystometrie s měřením intraabdominálního tlaku a EMG může být zajištěn na jiném pracovišti zdravotnického zařízení nebo smluvně ve zdravotnickém zařízení jiného poskytovatele. Na ambulantním pracovišti se nepočítá s možností výkonů vyžadujících celkovou anestézii.

7.2. Lůžková pracoviště

Organizace lůžkových urologických pracovišť se řídí dle platných právních předpisů:

Standardní technické vybavení dětského urologického oddělení

Kromě lůžkové části patří k lůžkovému oddělení operační a endoskopický sál s třídou čistoty dle normy. Tyto sály musí být trvale dostupné, jsou obvykle součástí centrálních operačních sálů.  Sály musí být vybaveny příslušným operačním a endoskopickým instrumentariem pro celou věkovou škálu od novorozence po dospívajícího jedince (cystoskopy, ureterorenoskop, nefroskop, resektoskop, optický uretrotom).

Oddělení má k dispozici rentgenologický vyšetřovací urologický stůl a ultrasonograf

s abdominální a lineální small part snímačem s možností dopplerovského vyšetření. K oddělení patří i urodynamická laboratoř umožňující standardní a videourodynamické vyšetření.

Nadstandardní vybavení některých center zajišťuje specializovanou péči, laparoskopie, složité rekonstrukce dolních močových cest,  extrakorporální litotrypsi, onkologické výkony, řešení traumat,  komplexní metabolická vyšetření. Prostorové vybavení musí odpovídat platným stavebním a hygienickým normám.

V souladu s moderními trendy spojenými se zaváděním méně invazivních výkonů a s minimalizováním doby hospitalizace lze vybrané výkony provádět ve zvláštním režimu na zákrokových sálcích a v rámci jednodenní péče na lůžku.

 1. Tranzitní péče u chronických (celoživotních) urologických onemocnění

Někteří pacienti dětské urologie s chronickým onemocněním vyžadují celoživotní péči, u některých dospělých nemocných se může objevit pozdní komplikace po předchozí léčbě v dětském věku. U těchto nemocných je třeba zajistit přechod do odpovídající péče dospělými specialisty.  Jedná se zejména o nemocné s chronickým onemocněním ledvin na podkladě urologického onemocnění, s neurogenním měchýřem, s perzistující non-neurogenní dysfunkcí dolních močových cest, s perzistující enurézou, s poruchou diferenciací pohlaví, s významnou metabolickou vadou a urolitiázou, po operaci významné chlopně zadní uretry, po rekonstrukci komplexu exstrofie/epispadie, po rekonstrukci hypospadie, po významné rekonstrukci močových cest, zejména augmentaci měchýře.

 1. Traumatologická péče

Urgentní péče u urologických traumat je prováděna dětskými urology, dětskými chirurgy či urology, kteří jsou nedílnou součástí Traumacenter. Dále je třeba, aby u výkonů ostatních odborností, kde je riziko poranění urologických orgánů, byl dostupný urolog/dětský urolog. Elektivní rekonstrukční urologické výkony po traumatu by měl u dětí provádět výhradně dětský urolog.

 1. Přeshraniční péče

Perspektivně lze předpokládat, že u některých vzácných onemocnění by péče mohla být zajištěna ve velkých specializovaných centrech v EU mimo ČR v souladu s legislativou na úrovni EU týkající se přeshraniční péče a centralizace velmi vzácných onemocnění.

 1. Mezinárodní spolupráce

Obor dětská urologie je rovněž nástavbovým oborem ve zdravotnickém systému Evropské unie UEMS a je řízena EBPU. Hlavním partnerem Pediatrické sekce České urologické společnosti ČLS JEP (ČUS) je Evropská společnost pro dětskou urologii (ESPU). ESPU ve spolupráci s Evropskou urologickou společností (EAU) zajišťuje odbornou kvalitu oboru, mj. vypracovává doporučené postupy pro jednotlivé urologické diagnózy týkající se dětského věku. ESPU ve spolupráci s EBPU se zabývá zejména postgraduálním vzděláváním, jeho kontrolou a celoživotním vzděláváním.

 1. Odborné řízení oboru

Odborné řízení oboru primárně provádí Pediatrická sekce ČUS ČLS JEP, jejímiž členy jsou dětští urologové vycházející z urologie i dětské chirurgie. Spolupracuje jak s výborem ČUS, tak s výborem PCHS, s MZ ČR (Akreditační komise pro dětskou urologii, Subkatedra dětské urologie IPVZ), s Oborovou komisí pro urologii a pro dětskou chirurgii VR ČLK a s ostatními odbornostmi. Sekce organizuje vědecká setkání dětských urologů, připravuje koncepční a osvětové materiály, vyjadřuje se ke vzdělávání v dětské urologii i k úhradám zdravotní péče v dětské urologii. Řídí se stanovami ČUS. Volí si předsedu na dvouleté období. Dětští urologové většinou pracují ve fakultních pracovištích, která se na jejich odborném vedení úzce podílejí a představují i klinicko-výzkumnou základnu pro klinický i bazální výzkum. S tím souvisí i akademické a vědecké vzdělávání dětských urologů.

 1. Problematika úhrad poskytované zdravotní péče

Zdravotní výkony vázané na odbornost 707 – dětská urologie jsou uvedeny v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (aktualizované vydání). Registrační listy je třeba upravovat tak, aby zahrnuly reálné náklady výkonů, včetně reálné režie, v souladu se srovnatelnými úhradami pro chirurgické výkony jednotlivých odborností. Jedním z cílů Pediatrické sekce ČUS je dosažení zlepšení podfinancovaných oblastí pediatricko-urologické péče (zejména v oblasti laparoskopických výkonů, uretroplastik a rekonstrukčních operací.)

Tab. 1. Přehled center dětské urologie v ČR a personální stav k 1. 6. 2020

Nemocnice Pracoviště Dětský urolog Školenec dětské urologie Lékaři vycházející z oboru urologie/dětská chirurgie

 

FN Plzeň Urologická klinika 2 2/0
Nemocnice České Budějovice Urologické oddělení 1 1/0
FN v Motole Klinika dětské chirurgie 4 1/3
VFN Urologická klinika 5 4/1
FN Hradec Králové Urologická klinika 2 2 3/1
FN Olomouc Urologická klinika 2 1 3/0
FN Brno Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie 2 1 1/2
FN Ostrava Urologické odd. 1 1/0
Thomayerova nemocnice

-perspektivně

Klinika dětské chirurgie a traumatologie 1 0/1

(připravila Pediatrická sekce České urologické společnosti ČLS JEP – červen 2020)

Koncepce oboru Dětská urologie (PDF)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-