Menu

Informace k atestační zkoušce v Urologie konané ve dnech 10. – 11. 12. 2020

-

Garant oboru: prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Lékařská fakulta v Hradci Králové

Přístup k atestační zkoušce
• K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech platných vzdělávacích programů (VP) vyd. v r. 2005, 2009/2010, 2011, 2015 dle jejich platnosti v době zařazení a možnosti si program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného konkrétního VP jak v teoretické, tak v praktické části programu, a to včetně kmene. Jednotlivé VP nelze kombinovat. V případě podané přihlášky podle VP 2019 je nutné doložit Rozhodnutí o uznání praxe z předchozích VP oboru Urologie, tj. vydaných před 1.7.2017, udělené MZ ČR. V tomto případě již nelze přecházet do VP 2019 bez rozhodnutí.
• Řádně vyplněnou přihlášku, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami zašlete nejpozději do 10. 9. 2020 (datum odeslání) na adresu: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Odd. specializačního vzdělávání lékařů (SVL), Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, viz kontakty www.lfhk.cuni.cz
• Všichni uchazeči musí doložit splnění všech předepsaných povinných částí příslušného vzdělávacího programu nejpozději 4 týdny před termínem konání teoretické části atestační zkoušky. Vše, co budete mít v době podání přihlášky ještě „v plánu“, nejdéle však do 10.11.2020, na přihlášku vypíšete. Po absolvování doložíte vždy e-mailem.

Termín a místo konání
• Praktickou část atestační zkoušky lze absolvovat až po podání Přihlášky k atestační zkoušce na LF HK. Operační výkony, provedené před termínem podání přihlášky k atestaci, nebudou uznány. Samostatně provedená urologická operace musí být provedena na akreditovaném pracovišti pro obor Urologie. Pokud je to tedy možné, tak na mateřském pracovišti, za přítomnosti školitele z jiného akreditovaného pracoviště. Vyplněný a podepsaný formulář o provedené praktické části zkoušky, tj. „Hodnocení praktické zkoušky atestanta v oboru urologie“ musí být na SVL LF HK doručeno do 1.12.2020 (datum odeslání).
• Teoretická část zkoušky bude pro každého atestujícího jednodenní a uskuteční se na Urologické klinice LF a FN HK v prostorách Aeskulap Akademie.
• Další konkrétní informace a organizační pokyny obdržíte v Pozvánce k atestační zkoušce odeslané 30 dní před termínem konání.

Písemná práce, publikace
• Předpokladem přístupu k atestační zkoušce je vypracování písemné práce na zadané odborné téma (min. 15 normostran vlastního textu s obvyklou strukturou přehledného článku), téma je určeno školitelem min. 6 měsíců před termínem zkoušky, téma práce uvedete v přihlášce k atestační zkoušce v té části tiskopisu, kde školitel podepisuje podmínky správnosti údajů.
• Písemnou práci doručte ve formě 1 výtisku (nejméně kroužková vazba) a jedné kopie na CD, a to nejpozději do 10.11.2020 na výše uvedenou adresu SVL LF HK
• Předpokladem přístupu je rovněž potvrzení o aktivní přednáškové účasti na odborných konferencích a publikační aktivitě. Podmínkou je minimálně 1 publikace v odborném recenzovaném časopise, u kterého je školenec jako první autor práce. Doložte prosím spolu s přihláškou.

Předatestační test
• Dle všech VP, vydaných před 1.7.2017, je nutné doložit doklad o úspěšném absolvování písemného testu nebo jeho alternativ (EBU test, apod.). Podrobnosti najdete v konkrétním VP. V mimořádném termínu 30.10.2020 v 9,00 hod., (prezence v 8,30), jako náhrada za zrušený test dne 22.4.), bude test pořádán v Hradci Králové. Přihlašujte se prosím dle pokynů na webu LF HK.

Upozornění
• Věstník MZ 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást VP 2011 kurzy LPP a Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace. Zároveň stanovuje délku platnosti všech základních obecných kurzů.

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-