Menu

Pravidla pro udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace

-

Vyhlášení soutěže

Soutěž je vyhlašována na webových stránkách ČUS (www.cus.cz) v průběhu prvního pololetí daného roku. Uzávěrka soutěže je vždy k 1.7. daného roku, neurčí-li výbor ČUS jinak. Přihlášky došlé na sekretariát ČUS po datu uzávěrky nejsou akceptovány.

Přihlašovatel

První autor musí být členem ČUS a aktivním urologem působícím v ČR.

Přihlášené práce

Do soutěže lze přihlásit práce, které byly publikovány od 1. 1. do 31. 12. předchozího roku alespoň v elektronické podobě (e-pub ahead).

Soutěž je vyhlašována v následujících kategoriích:

A Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

B Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie

C Monografie, kapitola v monografii nebo postgraduální učební text (rozsah min. 50 stran, s ISBN)

D Video publikované v časopise Česká urologie, případně v zahraničním recenzovaném nebo impaktovaném časopise

Přihlašovatel dodá publikaci v elektronické podobě spolu s přihláškou na sekretariát ČUS. V případě, že nelze dodat elektronickou verzi přihlášené publikace (platí zejm. pro monografie), je nutno přiložit k přihlášce jeden výtisk. Ten si přihlašovatel v případě zájmu může vyzvednout po ukončení soutěže na sekretariátu ČUS.

Hodnocení přihlášených prací

Přihlášené publikace hodnotí Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci (dále jen Komise), její členy jmenuje Výbor ČUS na období 4 let. Funkční období členů Komise zpravidla odpovídá funkčnímu období výboru ČUS.

Členové Komise obdrží po uzávěrce soutěže elektronicky všechny publikace s výjimkou monografií, které budou mít k dispozici k nahlédnutí v sekretariátu ČUS až do ukončení hodnocení.

Členové Komise obdrží rovněž orazítkovaný formulář, do něhož zaznamenají svá hodnocení.

Členové Komise hodnotí jednotlivé práce tak, že dle svého uvážení sestaví pořadí přihlášených prací od nejkvalitnější k nejméně kvalitní práci. Každé práci pak přidělí počet bodů odpovídající jejímu pořadí. První práce v pořadí obdrží nejvyšší počet bodů (např. v případě přihlášení 7 prací obdrží nejlepší práce od hodnotitele 7 bodů, následující 6 bodů atd.)

Jednotliví hodnotitelé zašlou svá hodnocení anonymně na adresu sekretariátu ČUS do stanoveného data.

Po ukončení hodnocení provede vybraný člen výboru ČUS v přítomnosti zástupce sekretariátu ČUS a pověřeného člena Revizní komise ČUS otevření došlých obálek a sestaví konečné pořadí. V případě, že člen Komise nedodrží výše uvedenou metodiku hodnocení, bude jeho hodnocení vyřazeno jako neplatné.

Stanovení pořadí v kategorii A (Původní vědecká práce publikovaná v časopisu s IF)

Na základě součtu obdržených bodů se stanoví dílčí pořadí jednotlivých prací (Pořadí A). První práce v pořadí obdrží nejvyšší počet bodů (např. v případě přihlášení 7 prací obdrží nejlepší práce 7 bodů, následující 6 bodů atd.)

Současně sestaví vybraný člen výboru ČUS v přítomnosti zástupce sekretariátu ČUS a pověřeného člena Revizní komise ČUS dílčí pořadí jednotlivých prací podle „Impact factoru“ (IF) časopisu, v němž byly publikovány (Pořadí B). Určující je IF časopisu v roce elektronické publikace práce (e-pub). Podle umístění je práce ohodnocena bodově. První práce v pořadí obdrží nejvyšší počet bodů (např. v případě přihlášení 7 prací obdrží nejlepší práce 7 bodů, následující 6 bodů atd.).

Na základě součtu bodů za umístění v Pořadí A a počtu bodů za umístění v Pořadí B

stanoveno konečné pořadí (Pořadí C).

V případě rovnosti bodů v Pořadí C se obě nebo více prací hodnotí stejnou cenou, přičemž následující cena se neudělí. Finanční odměna určená pro danou cenu a následující (neudělenou) cenu se rovnoměrně rozdělí mezi autory oceněných prací.

Stanovení pořadí v kategorii B (Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie ),C (Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN) a D (Video publikované v časopise Česká urologie, případně v zahraničním recenzovaném nebo impaktovaném časopise).

Na základě součtu obdržených bodů od členů Komise se stanoví konečné pořadí jednotlivých prací.

Ocenění autorů vítězných prací

Autoři prvních tří prací v každé kategorii obdrží diplom a budou finančně odměněni. Výši finančního ohodnocení stanovuje výbor ČUS ještě před uzávěrkou soutěže v závislosti na finančních možnostech v aktuální situaci.

Výsledky soutěže se zveřejňují na www.cus.cz a v časopise Česká urologie.

(platnost Pravidel od 1. 2. 2016, datum poslední aktualizace 12. 2. 2020)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-