Menu

Stanovy České urologické společnosti ČLS JEP

-

1. Úvod
1.1. Česká urologická společnost ČLS JEP (dále jen ČUS) je dobrovolnou odbornou společností, která aktivně rozvíjí obor urologie. V souladu s rozvojem medicíny začleňuje do náplně urologie i poznatky příbuzných oborů.  ČUS sdružuje urology, lékaře v přípravě na získání urologické způsobilosti a ostatní vysokoškolsky vzdělané pracovníky ve zdravotnictví a příbuzných oborech. Členové ČUS se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě a nebo výzkumu onemocnění urogenitálního traktu.

1.2. ČUS je organizační složkou České lékařské společnosti ČLS JEP (ČLS) a ve své činnosti  se řídí stanovami a dalšími předpisy ČLS JEP a plní její poslání. ČUS spolupracuje s odbornými společnostmi v ČR i v zahraničí na podkladě vzájemné výhodnosti.

1.3. ČUS zastupuje a hájí  odborné zájmy i specifické zájmy svých členů, i oboru jako celku. Vysílá své zástupce zejména do atestačních, akreditačních a konkurzních komisí i do poradních orgánů MZ ČR. Ve spolupráci s příslušnými odbornými institucemi se podílí na specializované výchově a expertní činnosti v oboru urologie. V souladu s platnými legislativními předpisy se ČUS účastní činnosti ČLK a jiných odborných organizací.

1.4. ČUS podporuje aktivní účast svých členů v národních i mezinárodních organizacích, jejichž náplň činnosti i působení jsou blízké oboru urologie. ČUS  deleguje tam, kde je to možné a opodstatněné,  své oficiální zástupce do mezinárodních organizací. Účast členů ČUS v těchto organizacích má být prospěšná ČUS jako celku.

2. Členství v ČUS
2.1. Členství v ČUS je řádné, čestné a přidružené.

2.2. Řádné členství

2.2.1. Řádným členem ČUS se může stát lékař urolog a lékař v přípravě na urologickou způsobilost pracující v ČR. Písemná žádost o členství v ČUS s uvedením osobních dat a odborné kvalifikace se zasílá na sekretariát ČUS. Výbor ČUS žádost projedná a o výsledku žadatele informuje. Výbor ČUS může ve výjimečných případech nabídnout status řádného členství i lékaři jiného oboru nebo nelékaři.

2.2.2. Podmínkou členství je pravidelné placení členských příspěvků. Člen je povinen dodržovat stanovy ČLS JEP a ČUS.

2.2.3. Práva a povinnosti člena ČUS
Člen ČUS je oprávněn účastnit se na všech činnostech Společnosti a být volen do jejích orgánů. Člen je povinen řídit se předpisy i ČLS JEP a ČUS. Člen je povinen ohlásit sekretariátu změnu adresy (bydliště, pracovní a e-mail), telefonních kontaktních čísel a pracovního zařazení.

2.2.4. Zánik členství.

Členství v ČUS  končí:
– písemným prohlášením, a to dnem doručení tohoto prohlášení,
– úmrtím člena,
– vyloučením člena pro závažné porušování povinností vyplývajících z členství. Na toto porušení musí být člen prokazatelně upozorněn a vyzván k nápravě. Zaplacené členské příspěvky se při ukončení členství nevracejí.
– vyloučením člena pro závažné porušení zákonů ČR.

2.3. Čestné členství
Výbor ČUS uděluje čestné členství za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru. Čestný člen se řídí stanovami ČUS, avšak neplatí členské příspěvky, nehradí poplatky na akce konané výborem. Nemůže být volen do řídících orgánů ČUS, nemá hlasovací právo, jeho hlas je hlasem poradním.

2.4. Přidružené členství

2.4.1  Přidruženým členem se může stát pracovník jiné odbornosti nebo urolog pracující mimo ČR, který se chce zapojit aktivně do práce ČUS či jeho sekcí. Písemná žádost o přidružené členství v ČUS s uvedením osobních dat a odborné kvalifikace je zasílána na sekretariát společnosti. Výbor ČUS žádost projedná a o výsledku žadatele informuje.

2.4.2. Podmínkou přidruženého členství je placení členských příspěvků, které jsou u přidruženého členství stanoveny maximálně na 50 % výše příspěvků řádného členství. Přidružený člen je povinen zachovávat předpisy ČLS JEP a ČUS.

2.4.3.  Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže volit ani být volen do orgánů ČUS, respektive ČLS JEP za ČUS. Přidružený člen má právo se zúčastnit veškerých aktivit ČUS. O přístupu k ostatním benefitům dostupným řádným členům ČUS rozhodne výbor jednotlivě ke každému benefitu. Přidružený člen je povinen ohlásit na sekretariát ČUS změny adresy, telefonického a e-mailového spojení a pracovního zařazení.

2.4.4. Zánik přidruženého členství se řídí zásadami článku 2.2.4 stanov ČUS

2.4.5. Přidružené členství právnických osob bude řešeno vždy individuálně smlouvou, která bude upravovat práva i povinnosti přidruženého člena-právnické osoby. Tato smlouva podléhá vždy jednotlivě schválení  předsednictva a registraci sekretariátu  ČLS JEP.

2.5. Seznam všech členů ČUS (bez kontaktních adres) – je přístupný na členské části stránek ČUS a průběžně aktualizován.

3. Orgány ČUS; volby do orgánů ČUS
3.1. Výbor ČUS a revizní komise ČUS
ČUS reprezentuje  výbor sestavený  ze členů, kteří kandidovali ve volbách a obdrželi nejvyšší počet hlasů v řádných volbách. Výbor má  9 členů.  Výbor ČUS je oficiálním představitelem obce urologické. Revizní komise ČUS je e tříčlenná.

3.1.1 Funkční období výboru a revizní komise je čtyřleté, volby probíhají v těchto intervalech od  voleb v roce 2011. Každý řádný člen ČUS může být zvolen do orgánů ČUS opakovaně. Pokud v průběhu funkčního období někdo z výboru nebo revizní komise rezignuje na členství ve výboru či RK, výbor může kooptovat dalšího  člena  podle výsledku voleb  (podle pořadí hlasů) pro výbor a RK  ve druhém kole voleb (viz odstavec 3.1.2.). Pokud rezignuje na volenou funkci člen výboru, bude provedena ze členů výboru  dovolba do této funkce, nerozhodne-li výbor jinak. Pokud rezignuje na funkci předseda, poměrná část setrvání nového předsedy ve funkci do konce daného volebního období není součástí následného funkčního období.

3.1.2. Volby členů výboru a revizní komise  ČUS

Volby jsou organizovány tak, aby jejich výsledky mohly být realizovány na schůzi končícího výboru při zahájení výroční konference (shromáždění členů). Volby jsou korespondenční nebo elektronické, dvoukolové, tajné a přímé v souladu s volebním řádem ČLS JEP. O skutečnosti, zda volby proběhnou korespondenčním nebo elektronickým způsobem rozhodne výbor ČUS nejméně 9 měsíců před danou výroční konferencí. O rozhodnutí informuje neprodleně všechny členy společnosti. V případě korespondenčních voleb  budou rozeslány volební komisí  volební lístky pro první kolo nejméně 6 měsíců před danou výroční konferencí, pro druhé kolo pak nejméně 3 měsíce. Termín odeslání volebních lístků vyplněných voliči  bude dva měsíce po každém rozeslání (určen přesným datem).

V případě elektronických voleb obešle volební komise nejméně 6 měsíců před danou výroční konferencí všechny členy na jejich e-mailové adresy uvedené v centrální evidenci členů ČLS JEP (na všechny, které byly členem nahlášeny) s informacemi o konání elektronických voleb a vyzve je, aby se do 1 měsíce registrovali do el. volebního systému a následně provedli volbu pro první kolo. Před druhým kolem voleb bude členům zaslána pozvánka s detailními informacemi k účasti. Termín ukončení hlasování bude 1 měsíc po rozeslání informací k 1. i 2. kolu voleb, datum bude přesně definováno, hlasování bude ukončeno k půlnoci příslušného dne.

Volby do výboru ČUS a RK ČUS probíhají samostatně a  paralelně. V prvním kole voleb může každý člen ČUS navrhnout 18  kandidátů na členství ve výboru a 6 kandidátů pro členství v  revizní komisi. Není povinen zjišťovat jejich souhlas. Do druhého kola postoupí 18 kandidátů s největším počtem hlasů získaných v prvním kole voleb pro výbor a 6 kandidátů pro RK.  V případě shody hlasů na posledním místě kandidátek postupují do dalšího kola všichni kandidáti se shodným počtem hlasů. Volební komise před druhým kolem voleb získá písemný souhlas od všech kandidátů na volitelných místech (pro výbor i RK). Tímto souhlasem kandidát v případě volby vyjadřuje závazek stát se členem daného orgánu a aktivně v něm pracovat. Pokud je kandidát na volitelném místě do výboru i RK, přiloží k souhlasu své rozhodnutí, do kterého orgánu bude kandidovat. Toto rozhodnutí může do zveřejnění kandidátky změnit, po zveřejnění kandidátky pro druhé kolo je již neměnné. Z kandidátky pro výbor se pak stává členy výboru  prvních 9 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. První tři z kandidátky pro RK jsou členy RK. Při rovnosti hlasů  na posledním, devátém (výbor), resp. třetím  (RK) místě v  kandidátce rozhoduje o členství ve výboru i RK vyšší počet hlasů v prvním kole. Pokud i toto je stejné, rozhoduje los. Losování provede ihned po sestavení kandidátky předseda volební komise. Poté je kandidátní listina s příslušným komentářem  neprodleně zveřejněna. Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve stanovách ČLS JEP.

3.1.3. Volební komise
Volby do orgánů ČUS iniciuje výbor nejméně 6 měsíců před ukončením  svého funkčního období. Volby řídí volební komise, která je ustavena před vypsáním voleb výborem ČUS ze řádných členů ČUS. Komise je tříčlenná a volí svého předsedu. Komise se ve své činnosti  řídí stanovami ČLS JEP. V případě, že do druhého kola voleb postoupí jako kandidát člen volební komise, pak jej výbor nahradí jiným členem ČUS, který není na kandidátkách pro druhé kolo voleb.

3.1.4. Předseda výboru ČUS
Předseda ČUS je volen na prvním zasedání nově zvoleného výboru ČUS tajným hlasováním. Zasedání nově zvoleného výboru iniciuje předseda starého výboru a proběhnout mělo by do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků druhého kola voleb (viz též 4.1).  Do zvolení předsedy vede zahajovací jednání nově zvoleného výboru předseda volební komise, nebo jím pověřený  člen volební komise.
Po zvolení se dalšího vedení první schůze výboru ujímá nově zvolený předseda.
Předseda je oficiálním představitelem ČUS.  Řídí schůze výboru, na výroční konferenci podává členské základně informaci o činnosti, zastupuje společnost při oficiálních jednáních apod. V urgentních situacích rozhoduje jménem výboru a předkládá svá rozhodnutí výboru co nejdříve k dodatečnému schválení. V případě jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jej zastupuje první event. druhý místopředseda. Předseda může pověřit kteréhokoli  člena výboru svým zastupováním na jednotlivých jednáních a definovat jeho pravomoce.
Funkční období předsedy je shodné s funkčním obdobím výboru. Funkce předsedy může být prodloužena maximálně o jedno následující funkční období, pokud  v tajném hlasování výboru pro  toto období získá nejméně 2/3 hlasů všech členů výboru. Pokud tento počet nezíská opakuje se tajné hlasování stejným způsobem. Jestliže ani zde tento počet nezíská, v dalším kole tajného hlasování již dosavadní předseda nekandiduje.

3.1.5 Ostatní funkcionáři orgánů ČUS
Na prvním zasedání  dále volí členové nového výboru ČUS ze svého středu dva místopředsedy, pokladníka, event. vědeckého sekretáře. Místopředsedové zastupují složku ambulantní a lůžkovou. Ve své složce pak specifikují členům složky  úkoly, za jejichž plnění jsou zodpovědni. Mohou být do své funkce voleni opakovaně.
Pokladník jedná  v souladu se stanovami ČUS a je odpovědný za veškeré hospodaření ČUS . Jeho rozhodnutí před uskutečněním podléhají schválení předsedy, event. výboru. Na každé schůzi výboru podává krátkou zprávu o hospodaření.
Náplň práce vědeckého sekretáře, je-li zvolen,  určuje předseda.

3.1.6. Jednání výboru ČUS
Jednání výboru se řídí jednacím řádem ČLS JEP. Při hlasování ve výboru rozhoduje prostá většina z přítomných členů (včetně předsedy), při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výborová schůze je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru ČUS za předpokladu, že všichni jeho členové byli informováni s minimálně 14-ti denním předstihem o datu a místu schůze.
Výbor ve své činnosti realizuje usnesení shromáždění členů a řeší úkoly související s posláním ČUS ČLS JEP.
Výbor vydává odborné periodikum (Česká urologie) případně další periodické tisky. Podmínky vydávání stanoví zvláštní přílohou Stanov. Výbor zajišťuje pravidelné písemné informace členské základny o své činnosti, např. publikováním na webu ČUS.
Výbor zřizuje a provozuje webové stránky s doménou cus.cz. Odpovídá za jejich obsah i formu. Výbor má právo nezveřejnit na webu ČUS členy zaslané dokumenty, které svým obsahem odporují etickým a kolegiálním principům lékařského stavu.
Zápisy ze schůzí výboru ČUS jsou pořizovány během jednání výboru, zápis diktuje v průběhu schůze určený člen výboru manažerovi nebo sekretářce  ČUS. Pracovní verze zápisu je rozeslána do 7 dní od konání schůze všem členům výboru k připomínkám. Definitivní znění zápisu je vhodným způsobem publikováno na webu ČUS. O konkrétním způsobu publikace rozhodne předseda. Zápis k projednávaným bodům obsahuje přílohy (je-li to potřebné). Tyto přílohy předávají zapisovateli v elektronické podobě členové výboru (resp. další vyzvaní jednající), kteří daný bod předložili. Dodatečné připomínky ke znění zápisu mohou členové výboru a RK zaslat předsedovi, který je předloží na následné schůzi výboru (pokud situace nevyžaduje neodkladné řešení). Zápisy ze schůzí jsou zasílány k evidenci na sekretariát ČLS JEP.
Data  schůzí výboru  stanoví výbor nejméně na půl roku dopředu, místo schůze určí výbor na své předchozí schůzi. Navrhované body programu sdělí členové výboru nebo řadoví členové ČUS jednomu z místopředsedů, případně předsedovi výboru ČUS. Místopředsedové je alespoň 10 dní před datem schůze zašlou na sekretariát ČUS (k rukám předsedy). Program schůze výboru obdrží elektronicky členové výboru a RK 7 dní před datem schůze.

3.2. Revizní komise

3.2.1. Revizní komise ČUS je obvykle tříčlenná. Ve své činnosti se řídí právy a povinnostmi obsaženými ve stanovách ČLS JEP.
Revizní komise kontroluje účetnictví ČUS, včetně účetnictví dalších složek, které výbor dle potřeby zřídí. Revizní komise sleduje dodržování stanov ČUS a je povinna písemně upozornit výbor, pokud činnost některé složky ČUS je v rozporu se těmito stanovami. Výbor ČUS může revizní komisi požádat o analýzu a návrh řešení sporných nebo konfliktních situací vzniklých v souvislosti s činností ČUS. RK posuzuje, zda jednání výboru i jednotlivých členů není v rozporu se stanovami a dalšími platnými závaznými předpisy ČLS JEP a právními normami ČR.

3.2.2. Revizní komise volí ze svého středu předsedu.

3.2.3. Členové revizní komise jsou oprávněni účastnit se schůzí výboru ČUS, nemají však hlasovací právo. Do diskuze, v souladu se stanovami ČLS JEP, vstupují, jsou-li porušeny stanovy společnosti nebo existují-li procesní či organizační pochybnosti. Do diskuze vstupují i v případě, že jsou k tomu vyzváni členem výboru, který schůzi předsedá.

3.2.4. O své činnosti podává revizní komise výboru ČUS zprávu podle potřeby, kdykoli na výzvu výboru ČUS, nejméně však na konci každého roku funkčního období.

3.3. Výroční konference ČUS
Výbor ČUS pořádá  jednou ročně konferenci  ČUS. Její součástí je shromáždění členů (plenární schůze)  ČUS. Za organizaci  konference  je odpovědný ten výbor, který je ve funkci v době přípravy konference. V rámci konference (obvykle před jejím začátkem) proběhne schůze výboru. Pro pořádání výroční konference vydává výbor podrobné pokyny v samostatné příloze.
Výbor dbá na to, aby se v programech konference probíraly všechny oblasti oboru, mohou však být určena prioritní témata. V organizační části konference informuje předseda ČUS o aktivitách společnosti za uplynulé období i o záměrech další činnosti. Zprávu dále přednese pokladník a předseda RK. Tato část konference musí mít dostatečný časový prostor pro informace i diskuzi.
Jestliže před výroční konferencí proběhly volby do orgánů ČUS, navazuje na schůzi končícího výboru schůze výboru nového. Poslední schůze končícího výboru se účastní všichni jeho členové, dále všichni členové staré RK a mají právo se účastnit členové nového výboru a nové RK. Schůze nového výboru se zúčastní všichni členové nového výboru a nové RK.
Součástí výroční konference je shromáždění členů, členská výroční schůze. Zde přednese zprávu o činnosti za uplynulé období  předseda výboru, předseda RK, pokladník a event. další (např. předsedové sekcí). Schůze přijímá usnesení, jehož obsah je závazný pro činnost výboru. Usnesení předkládá předseda a platnost musí potvrdit nadpoloviční většina přítomných členů ČUS s oprávněním hlasovat.

4. Sekretariát, manažer/ka a sekretářka ČUS
Administrativní práci ČUS vykonává sekretářka, placená z prostředků ČUS. Sekretářka pracuje na sekretariátu ČUS, plní úkoly stanovené předsedou ČUS, případně jiným pověřeným členem výboru, má písemně stanovenou náplň práce. V pracovní době je přítomna na sekretariátu, v mimopracovní době je pro neodkladné záležitosti dostupná na služebním mobilním telefonu.

Výbor ČUS může dle zvážení obsadit místo manažera/manažerky ČUS. Manažer je organizačně podřízen předsedovi ČUS, případně jinému pověřenému členu výboru a spolupracuje s ostatními členy výboru. Plní úkoly stanovené předsedou, zejména organizuje činnost sekretariátu, zajišťuje komunikaci s orgány ČLS JEP, případně EAU, zajišťuje komunikaci mezi výborem a partnery, dohlíží na přípravu konference, finanční zajištění časopisu společnosti a organizuje PR aktivity. Podrobnější ustanovení o činnosti sekretariátu, práci manažera/manažerky a sekretářky obsahuje zvláštní předpis výboru ČUS, dostupný na sekretariátu.

5. Odborné sekce a komise ČUS
5.1. Základní ustanovení
V ČUS působí odborné sekce a odborné komise ČUS (dále jen sekce a komise), které se zabývají  subspecializacemi oboru nebo mezioborovou spoluprací. Sekce a komise vznikají z iniciativy výboru nebo členů ČUS a předkládají svůj program výboru ČUS. Ten jejich ustavení schvaluje.

5.1.1. Sekce a komise nemají právní subjektivitu; vůči zahraničí sekce mohou vystupovat – se souhlasem výboru ČUS – jako samostatné složky ČUS. Na  činnost sekce (ev. komise), obvykle na její konkrétní akci, může výbor poskytnout finanční příspěvek.

5.1.2. Sekce mají nejméně 20 členů. Klesne-li počet členů pod 20, mohou pokračovat v činnosti jako komise ČUS.

5.1.3. Komise musí mít nejméně 5 členů, přesáhne-li počet členů 20 může být na požádání výborem schválena jako sekce.

5.1.4. Není-li členem výboru ČUS žádný z členů výboru sekce nebo komise, zvolí výbor ČUS ze svých členů kontaktní osobu, která bude zajišťovat spolupráci mezi sekcí nebo komisí a výborem ČUS.

5.1.5. Sekce mohou mít samostatnou prezentaci na webových stránkách ČUS.

5.1.6. Členem sekce nebo komise může být pouze člen ČUS. Zánikem členství v ČUS z jakýchkoliv důvodů automaticky zaniká i členství v sekci, resp. komisi.

5.1.7. Evidenci členů sekcí a komisí vede sekretariát ČUS. Aktualizované seznamy členů odevzdávají vždy k 31. 12. představitelé sekcí/komisí na sekretariát  ČUS a ČLS JEP. Seznamy členů sekcí a komisí jsou zveřejněny na webu ČUS. Představitelé těchto orgánů jsou odpovědni za aktuálnost zveřejněných seznamů.

5.2. Výbor sekce ČUS a výbor komise ČUS

5.2.1. Sekce/komise volí ze své členské základny předsedu a místopředsedu, způsob volby určí nadpoloviční většina. Výsledek volby oznámí písemně na sekretariát ČUS.

5.2.2. Funkční období těchto představitelů není omezeno, doporučuje se však analogicky uplatnit ustanovení pro funkce ve výboru ČUS. Rozhodnutí je na členech sekce/komise.

5.3. Akce pořádané a spolupořádané sekcemi a komisemi

5.3.1. Sekce a komise mohou pořádat odborné semináře, konference, sympozia apod. (dále “akce”). Plánované akce jsou povinny ohlásit výboru ČUS nejpozději do konce října předcházejícího kalendářního roku a při volbě termínu akce přihlédnout k požadavkům výboru. Výbor ČUS koordinuje termíny akcí sekcí a komisí tak, aby nedocházelo k nežádoucímu překrývání. Výbor nemusí pořádání akce podpořit, pokud je v rozporu s cíli ČUS a/nebo se stanovami. Výbor v tomto případě pořadatelům i sponzorům  písemně sdělí, že tato akce nemá podporu ani záštitu (souhlas) výboru. Toto stanovisko bude i v zápisu příslušného jednání výboru.
Příspěvek výbor poskytuje na základě žádosti obsahující odborný program, finální rozpočet a data konání. Sekce po akci podává  závěrečnou zprávu o průběhu a finanční závěrku.

5.3.2. Sekce a komise mohou pořádat pouze akce, které jsou finančně zajištěny. Případný finanční zisk náleží ČUS, z toho 80% bude využito  k financování činnosti příslušné sekce nebo komise. Finanční vypořádání provede předseda sekce nebo komise nebo jiný pověřený člen výboru sekce nebo komise s pokladníkem ČUS.

5.3.3 Je-li akce pořádaná sekcí nebo komisí a odsouhlasená výborem ČUS  ztrátová a sekce nebo komise nemá prostředky k uhrazení ztráty, uhradí ztrátu výbor ČUS. Tato ztráta bude výboru ČUS nahrazena sekcí nebo komisí z výnosu další akce nebo event. z mimořádných příspěvků členů sekce. Pokud sekce nebo komise nebude schopna uhradit své závazky vůči výboru po dobu dvou účetních roků, je výbor oprávněn zrušit sekci nebo komisi jako složku výboru ČUS.

5.3.4. Neuspořádá-li sekce nebo komise během dvou kalendářních roků alespoň jednu akci nebo nebude-li spolupořadatelem, je výbor ČUS oprávněn sekci nebo komisi jako složku zrušit.

5.3.5. Sekce nebo komise mohou vystupovat jako spolupořadatelé akcí pořádaných jinými subjekty, stojícími mimo ČUS. Sekce nebo komise může být spolupořadatelem jedné akce za kalendářní rok (výjimku může povolit výbor ČUS). Pro tyto akce platí analogicky všechna ustanovení uvedená v odst. 5.3.1.

5.3.6. Čestným členům ČUS, členům výboru ČUS a členům revizní komise ČUS jsou sekce a komise povinny prominout případný účastnický poplatek na akcích pořádaných nebo spolupořádaných sekcemi nebo komisemi. Členové výboru a revizní komise ČUS mají právo účasti na všech akcích sekcí a komisí, včetně akcí, které jsou určeny pouze členům sekce nebo komise.
Akce pořádané sekcí jsou přístupné všem členům ČUS.

5.4. Konzultační činnost sekcí a komisí při rozhodování výboru ČUS

5.4.1. Pokud se výbor ČUS vyjadřuje k odbornému problému, který přímo souvisí s činností některé sekce (komise), je povinen problém se sekcí (komisí) konzultovat. Sekce vypracuje své stanovisko v přiměřeném termínu, který je stanoven po dohodě s výborem ČUS. Pokud se problém týká více sekcí a jejich stanoviska jsou rozporná, pověřený člen výboru uspořádá a bude řídit schůzku představitelů dotčených sekcí a představitelů výboru ČUS, na které vznikne společné stanovisko.
Pokud sekce/komise opakovaně neplní povinnosti vyplývající z tohoto odstavce, je výbor ČUS oprávněn ji zrušit.

5.4.2. Není-li možné naplnit ustanovení odstavce 5.4.1 pro časovou tíseň, rozhodne výbor sám. Své rozhodnutí je povinen dodatečně oznámit a zdůvodnit příslušným sekcím nebo komisím, včetně zdůvodnění časové tísně.

5.4.3 Sekce nedisponují jinými pravomocemi, než výše uvedenými.

6. Hospodaření České urologické společnosti ČLS JEP
6.1. Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky. Výbor ČUS usiluje o to, aby získával další zdroje příjmů, např.: výtěžky z akcí pořádaných ČUS, granty průmyslových společností a dobrovolných nadací, dotace od vlády České republiky, organizací, jednotlivců. Výbor ČUS určuje výši členských příspěvků a podmínky samostatného finančního hospodaření. Způsob hospodaření finančními prostředky schvaluje konference ČUS.

6.2. Veškeré hospodaření ČUS je vedeno pokladníkem a  kontrolováno revizní komisí ČUS. Hospodaření probíhá v těsné spolupráci s ekonomickým  oddělením ČLS JEP, kterým prochází veškerá finanční dokumentace. Hospodaření musí být v souladu platnou legislativou a vnitřními hospodářskými předpisy ČLS JEP. Svá rozhodnutí konzultuje pokladník předem s předsedou ČUS.

6.3. Výbor ČUS může dle svých možností poskytnout odborným sekcím či komisím finanční prostředky na úhradu některých jejich výdajů.

6.4. Výbor ČUS může poskytovat jiným odborným (i zahraničním) společnostem, případně i ČLS JEP, finanční prostředky na úhradu některých výdajů těchto společností (např. podpora pořádání akcí mezioborového charakteru se vztahem k oboru apod.). O využití těchto prostředků bude výbor ve výroční zprávě informovat členskou základnu.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. V případě rozporného názoru na výklad stanov požádá výbor o rozbor a vyjádření revizní komisi. Pak  rozhoduje výbor hlasováním. V případě sporu mezi členstvem  a výborem může písemně požádat část členstva (minimálně 1/3 řádných členů) revizní komisi o vytvoření smírčí komise. Nedojde-li k názorové shodě, lze vyslovit nedůvěru (opět podpisy minimálně 1/3 řádných členů) a vypsat mimořádné volby výboru ČUS. Mimořádné volby nebo svolání shromáždění členů  musí být vypsány v souladu s platnými stanovami ČLS JEP.

7.2. Stanovy vstupují v platnost po projednání a schválení  výborem ČUS a následném schválení orgány ČLS JEP. Jejich znění nesmí být v rozporu se stanovami, ani dalšími dokumenty ČLS JEP. Ode dne platnosti jsou všichni členové ČUS povinni se stanovami řídit.

7.3. Změnu či doplnění znění stanov je nutno navrhnout výboru ČUS na adresu sekretariátu. Změny projdou stejnou procedurou, jako schvalování stanov samých.

Stanovy byly schváleny na schůzi výboru ČUS ČLS JEP dne 21. 6. 2012, plenárním shromážděním ČUS dne 2. 11. 2012 a předsednictvem ČLS JEP dne 13. 2. 2013

M.Babjuk, předseda ČUS

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-