Menu

Koncepce oboru ANDROLOGIE

-

1. Definice oboru
1.1. Co je andrologie
Andrologie je interdisciplinárním oborem medicíny, název je odvozen od řeckého „andros“ = muž. Zabývá se fyziologií a patologií mužských reprodukčních funkcí, primárně se vyvíjela s klinickým zaměřením hlavně na diagnostiku a terapii poruch mužské plodnosti. Kromě reprodukčních problémů se andrologie zabývá problémy se sexuálními funkcemi a dalšími problémy v oblasti urogenitálního traktu. Vzhledem k výrazným změnám demografické „věkové pyramidy“ přibývá v posledních letech andrologii péče o stárnoucí muže.
Andrologie je nedílnou součástí urologie, nelze umožnit převzetí andrologie (a např. pravomocí některých dg. a léčebných výkonů jinými odbornostmi), urolog by měl mít v této oblasti nejvíce vědomostí, v rámci různých multioborových center být vždy lídrem.
1.2. Čím se zabývá a měla by se zabývat andrologie
• mužská plodnost / neplodnost
• kryoprezervace spermatu a testikulární tkáně
• erektilní dysfunkce a ostatní sexuální poruchy (včetně léčby komplikovaných případů)
• primární a sekundární hypogonadizmus
• stárnoucí muž a hormonální substituční terapie
• záněty, infekce a nádory mužského urogenitálního traktu ve vztahu k andrologii
• onemocnění varlat včetně nádorů ve vztahu k andrologii
• onemocnění prostaty (hyperplazie, karcinom) ve vztahu k andrologii
• andrologie dětského a adolescentního věku
• forenzní problematika paternity
• mužská antikoncepce
• andrologický výzkum (aplikovaný a ev. i základní)

2. Curriculum – náplň oboru andrologie v ČR
2.1. Co by měl znát každý urolog?
• anatomie a fyziologie močopohlavního traktu
• základy fyziologie erekce, ejakulace
• základní diagnostika sexuálních dysfunkcí (základní fyzikální, laboratorní a zobrazovací vyšetření)
• mechanizmus působení iPDE5 a léků k léčbě předčasné ejakulace, nežádoucí účinky
• vyšetření a léčba muže s varikokélou
• základní vyšetření muže z neplodného páru (fyzikální, laboratorní a zobrazovací vyšetření)
• základní diagnostika mužského hypogonadizmu
• základní diagnostika plastické indurace penisu
• základní péče o pacienta s priapismem
• základní vyšetření, diagnostika a primární léčba tumorů genitálu (penis, varlata)
• indikace k detailnímu andrologickému či sexuologickému vyšetření
2.2. Co by měl znát androlog oproti urologovi navíc?
• podrobná ultrazvuková diagnostika močopohlavního traktu, vč. dopplerovského vyšetření cév penisu při poruchách erekce
• indikace a nácvik intrakavernózní injekce
• komplexní léčba erektilní dysfunkce po radikální prostatektomii
• komplexní léčba sexuálních dysfunkcí u mužů po TML
• všechny typy léčby poruch erekce (minimálně znalost provedení podle aktuálních doporučených postupů)
• diagnostika a léčba plastické indurace penisu (vč. injekční a operační)
• nadstavbová péče (operační) při priapismu a jeho komplikacích
• indikace k operacím pro neplodnost, jejich praktické provedení (MESA/TESE)
• indikace k onkoMESA/TESE (neodkladné provedení z onkologických důvodů např. v rámci operace pro tumor)
• andrologie dětského a adolescentního věku
• mužská antikoncepce – vazektomie, vazo-vazoanastomóza
• základy andrologické implantologie (minimálně praktické provedení testikulární protézy, indikace a provedení penilních implantátů)
• teorie léčby transsexualizmu, aktivní spolupráce se sexuologem (komplexním týmem)

3. Spolupracující obory a jejich působnost
Základní předpoklad je, že urolog – androlog je (byť formálním) vedoucím týmu, který koordinuje níže uvedené obory a jejich účelnou spolupráci.
3.1. základní obory
• interní lékařství / kardiologie (prevence, úprava interní léčby a stanovení KV rizika v rámci diagnostiky a léčby sexuálních dysfunkcí)
• endokrinologie (doplňující vyšetření a ev. speciální léčba v rámci sexuálních dysfunkcí a léčby neplodnosti)
• sexuologie (vyšetření a vedení léčby patologií spadajících pod tento obor – poruchy sexuální identity a orientace: např. transsexualizmus, diagnostika a léčba psychogenních sexuálních poruch)
• gynekologie / reprodukční medicína / embryologie (spolupráce v rámci diagnostiky a léčby neplodného páru)
• imunologie (spolupráce v rámci diagnostiky a léčby neplodného páru)
• psychiatrie / psychologie (vyšetření a vedení léčby patologií spadajících pod tento obor – poruchy sexuální identity a orientace: např. transsexualizmus, diagnostika a léčba psychogenních sexuálních poruch)
• genetika (spolupráce v rámci diagnostiky a léčby neplodného páru, v rámci dětské andrologie spolupráce na diagnostice a léčbě DSD)
• zobrazovací metody
3.2. fakultativní
• neurologie
• plastická chirurgie

4. Návrh na edukaci, včetně možných aktivit ČUS
4.1. povinné
• vzdělávání urologů v andrologii – v rámci stále běžícího specializačního kurzu podle vzdělávacího programu 2011 (1. LF UK Praha) a v rámci rozšířeného kurzu Novinky v urologii podle vzdělávacího programu 2019 (zajišťují jednotlivé LF v ČR)
4.2. nepovinné
• jednodenní kurzy klinické andrologie – v andrologických centrech – organizováno ČUS (1-2 lékaři na 1 den v andrologických centrech), výuka sponzorována ev. za poplatek frekventanty (cestou ČLS JEP)
• edukační kurzy andrologie v rámci výroční konference ČUS ČLS JEP
• edukační kurzy andrologie v rámci ČAU
• tvorba lokálních doporučených postupů (guidelines) pro dg. a léčbu andrologických problémů v ČR
• zapojit andrologickou sekci do mezinárodní spolupráce – Andrologická sekce EAU, ESSM / ISSM, cíleně spolupráce s některými evropskými centry, účast na studiích a ev. grantech

5. Návrh formalizace/petrifikace vzdělávání v andrologii pod křídly oficiálních struktur (IPVZ, MZd ČR)
• pokusit se o ustanovení nástavby či oficiálního specializačního kurzu ANDROLOGIE cestou ministerstva, i s výhledem atestace v tomto oboru, je t.č. zcela nemožné

Zkratky:
ČAU: Česká akademie urologie
ČUS ČLS JEP: Česká urologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
DSD: Disorders of Sex Development
EAU: Evropská urologická společnost
ESSM: Evropská společnost pro sexuální medicínu
iPDE5: inhibitory fosfodiesterázy 5. typu
ISSM: Mezinárodní společnost pro sexuální medicínu
KV: kardiovaskulární
MESA: Micro Epididymal Sperm Aspiration
TESE: Testicular Sperm Extraction
TML: transverzální míšní léze

22.4.2020

Koncepce oboru Andrologie ČUS ČLS JEP (PDF)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-