Menu

Medaile prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc.

-

Úvod

Prof. E. Hradec byl zakladatelem moderní české urologie a zasloužil se o uznání české urologie jako samostatného lékařského oboru (od roku 1971).

V tomto duchu vytvořil koncepci urologie, definoval obsah oboru, obsah výuky rezidentů a rozsah dvoustupňové specializace v oboru. Vybudoval jednu z nejmodernějších urologických klinik v Evropě, otevřenou v roce 1976 a stal se jejím prvním přednostou. Jako vedoucí katedry urologie ILF se sídlem na Urologické klinice 1. LF UK vytvořil vynikající podmínky pro přípravu mladých urologů. Prof. E. Hradec vedl kliniku i katedru urologie do roku 1987 a jeho zásluhou se urologie v České republice stala uznávaným lékařským oborem.

Poslání udělení medaile E. Hradce

Medaile symbolizuje významný přínos nositele pro českou urologii. Výbor České urologické společnosti vyjadřuje jejím udělením ocenění celoživotního díla kandidáta ve prospěch oboru urologie a to na poli klinickém, vědeckovýzkumném, pedagogickém, organizačním, a to  doma i v zahraničí.

Udělování medaile a výběr kandidátů

Medaili uděluje výbor České urologické společnosti na návrh kteréhokoli člena ČUS ČLS JEP.  Návrh se podává písemně k rukám předsedy ČUS ČLS JEP každoročně nejpozději k 31. 5. Výběr kandidátů posuzuje celý výbor v samostatném řízení. Hodnocení celoživotního přínosu kandidáta pro českou urologii  vychází z nejdůležitějších výsledků jeho práce v některé z uvedených oblastí urologie.

Medaile nemusí být udělena každoročně, v daném roce však může být udělena pouze jednomu kandidátovi.

Forma a obsah

Medaile prof. E. Hradce je předávána ve formě pamětní medaile, zobrazující portrét prof. Hradce. Na druhé straně medaile je text: Uděleno za vynikající zásluhy pro českou urologii.

Medaile je doložena písemným certifikátem, ve kterém jsou uvedeny základní údaje, které výbor České urologické společnosti zvážil jako důvodné pro udělení medaile kandidátovi.

Nositel medaile se zároveň stává čestným členem ČUS ČLS JEP se všemi náležitostmi podle Stanov ČUS ČLS JEP.

Místo a způsob předání

Medaili prof. E. Hradce předává jménem výboru České urologické společnosti ČLS JEP její předseda. Předání se děje formou slavnostního aktu v průběhu  výroční konference ČUS ČLS JEP. Náklady spojené s účastí na konferenci ČUS při předání medaile uhradí laureátovi ČUS.

Schváleno na schůzi výboru ČUS 10. 12. 2013

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-