Menu

Návrh koncepce práce výboru ve volebním období 2015-2019 – Babjuk, Broďák, Hora, Krhut, Petřík, Zachoval

-

Připravili (v abecedním pořadí):

Marek Babjuk (předseda stávajícího výboru)
Miloš Broďák (webmaster stávajícího výboru)
Milan Hora (místopředseda stávajícího výboru)
Jan Krhut (předseda ČAU)
Aleš Petřík (pokladník stávajícího výboru)
Roman Zachoval (ve stávajícím výboru zodpovědný za jednání s plátci a MZ, předseda GPPU)

20. 7. 2015

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

cílem tohoto materiálu je definovat představy o základních prioritách práce výboru ČUS ve volebním
období 2015-2019. Vzhledem k tomu, že naše názory o budoucím směřování společnosti jsou
prakticky shodné, rozhodli jsme se prezentovat materiál společně.

Na prvním místě bychom chtěli poděkovat všem, kteří vyjádřili v prvním kole podporu naši
kandidatuře pro další volební období výboru ČUS. Vážíme si toho a chápeme to především jako
závazek do budoucna.

Spektrum činnosti výboru je velmi rozsáhlé, z celé agendy jsme vybrali dle našeho soudu 10
nejdůležitějších bodů.

V dalším volebním považujeme za klíčové následující úkoly:

1. Pokračovat v budování vnitřně aktivní, dobře fungující společnosti se stabilní a dobře
informovanou členskou základnou
V minulém období se podařilo zlepšit práci sekretariátu a profesionalizovat jej díky 2 manažerkám.
Sekretariát zajišťuje řadu aktivit nutných pro chod společnosti a komunikaci se členy. Podařilo se také
zásadním způsobem zlepšit fungování webových stránek společnosti, což se projevilo
mnohonásobným vzestupem jejich návštěvnosti. V obou těchto bodech je třeba dále aktivně
pokračovat. Do budoucna chceme udělat další kroky umožňující lepší využití mobilních telefonů při
vstupu na web a zapomínat nechceme na nová komunikační média a jejich konkrétní využití, např.
Facebook, Twitter atd.

2. Vytvářet předpoklady pro zachování rozsahu našeho oboru a pro jeho další rozvoj
Není pochyb o tom, že urologie zaznamenala v posledních dekádách řadu ztrát – v oblasti
urogynekologie, onkourologie, uroradiologie včetně intervenčních výkonů atd. Je třeba přijmout
opatření, která budoucím ztrátám zamezí. Toto byl jeden z důvodů, proč stávající výbor ve spolupráci
s členy připravil v roce 2014 reálnou koncepci našeho oboru. Do budoucna chceme prosazovat obsah
a náplň oboru v rozsahu daném schválenou koncepcí urologie a tam, kde je to perspektivní, se snažit
o další posílení našeho odborného vlivu (zejména v oblasti onkourologie). Naplňování tohoto bodu
úzce souvisí s řadou z bodů následujících.

3. Chceme korektní spolupráci mezi jednotlivými složkami urologické péče (fakultní a velké
nemocnice, menší nemocnice, ambulantní složka)
Víme, že jedna část bez druhé není schopna existovat. Chceme podporovat spolupráci všech složek
s cílem zajistit efektivní fungování celé sítě urologické péče.
Nadále budeme úzce spolupracovat se SAU a jejím vedením a podporovat jejich aktivity.
V rámci nemocniční péče je nutná neustálá koordinace činnosti a spolupráce mezi akademickými
centry, respektive velkými nemocnicemi a menšími urologickými pracovišti. Klíčovou roli v tom jistě i
nadále bude hrát GPPU, se kterým budeme aktivně komunikovat a spolupracovat.

4. Bránit dostupnost urologické péče ve všech regionech republiky
Budeme podporovat existenci adekvátně husté sítě kvalitně personálně i technicky vybavených
urologických pracovišť (ambulantních i nemocničních), jak je to dáno koncepcí, s cílem zajistit
dostupnost péče ve všech oblastech republiky.

5. Věnovat maximální úsilí k dosažení adekvátních úhrad urologických výkonů
Tento bod je klíčový jak pro nemocniční, tak pro ambulantní složku urologie. I přesto, že jednání
s plátci a regulátory jsou dlouhá a obtížná, musí představovat nedílnou součást agendy nového
výboru. Jednání vedla v minulém období k řadě úspěchů, jistě je zde ale obrovský kus práce před
námi. Současně chceme podporovat rozšiřování palety urologických výkonů o nové modality léčby a
progresivní technologie.

6. Věnovat pozornost edukačním aktivitám
Díky aktivitě ČAU se v posledních letech nabídka edukačních aktivit výrazně zvýšila. Ceníme si zvláště
aktivit umožňujících praktickou výuku, jako jsou kurzy praktické andrologie, laparoskopické trenažery
na konferenci atd.
Budeme dále rozšiřovat možnosti celoživotního vzdělávání v oboru o atraktivní a netradiční formy.
Chceme kvalitním, dostupným, ale i průchodným systémem specializačního (předatestačního)
vzdělávání zajistit dostatečný přísun nových kvalitních odborníků. Cílem je zapojení maximálního
počtu pracovišť do vzdělávacího procesu, současně však nechceme snižovat úroveň požadavků na
rezidenty.
Budeme podporovat zajištění dostupných odborných informací i v českém jazyce, sem patří mj. i další
podpora a rozvoj časopisu Česká urologie.

7. Udržení finanční stability společnosti
Stávajícímu výboru se podařilo za poslední volební období prakticky zdvojnásobit finanční rezervy
společnosti, což tvoří dobrý základ pro budoucí fungování ČUS. I nadále bude třeba dobře hospodařit,
efektivně komunikovat s partnery, respektive hledat a využívat nové potenciální zdroje financí.

8. Chceme podporovat mladé urology i uroložky
Budeme chtít všemožně podporovat smysluplné odborné aktivity rezidentů a mladých urologů.
Budeme se snažit mezi nimi podnítit zájem o „okrajové“ a „neatraktivní“ oblasti urologie. Současně
se mezi nimi budeme snažit hledat budoucí lídry a podporovat jejich ambice.
Jsme si vědomi i skutečnosti, že budoucnost v urologii patří z velké části mladým ženám. Budeme se
snažit pomoci řešit i jejich problémy spojené s obtížným skloubením náročné profesní kariéry
s rodinou.

9. Chceme posílit prezentaci urologie směrem navenek jak v ČR, tak v zahraničí
Důležitá je smysluplná propagace oboru směrem k pacientům i veřejnosti s cílem zajistit urologii
budoucnost. Současně jsme si vědomi, že o vnější tváři a významu oboru z pohledu plátců a
regulátorů bude rozhodovat, kolik budeme mít veřejně známých profesorů, kolik urologů bude
zastávat významná postavení ve vedení nemocnic a fakult, respektive kolik urologů bude zastávat
významné regionální i celostátní pozice.
Nadále se budeme snažit, aby byli čeští urologové co nejvíce zastoupeni v v mezinárodních
strukturách a to zejména EAU a EBU, respektive v redakčních radách zahraničních časopisů. Budeme
podporovat mladé kolegyně a kolegy, kteří mají o tuto práci zájem a mají pro ni předpoklady, mimo
jiné i jazykové. Nadále se budeme snažit vysílat mladé lékaře do zahraničí s cílem získat co nejvíce
zkušeností a kontaktů.

10. Jeden obor – jedna společnost
Chceme mezi všemi členy ČUS podporovat vědomí, že všem výzvám blízké budoucnosti můžeme čelit
jen v případě, že budeme jednotná a silná společnost, do jejichž aktivit se zapojí co největší počet
urologů.

Koncepce práce výboru ve volebním období 2015-2019 (Babjuk, Broďák, Hora, Krhut, Petřík, Zachoval) (PDF)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-