Menu

Projekt VZP: Časný záchyt karcinomu prostaty pro roky 2017-18

-

Vážené kolegyně, vážené kolegové,
výbor České urologické společnosti ČLS JEP byl osloven centrálou VZP se žádostí o pokračování spolupráce na projektu “Časný záchyt karcinomu prostaty”, který je VZP ochotna opět organizačně a finančně podpořit v rámci svých preventivních programů s cílem zlepšování služeb svým klientům. Výbor ČUS tuto aktivitu velmi podporuje, protože si je vědom vysoké důležitosti problematiky karcinomu prostaty jako nejčastějšího nádoru u mužů se všemi zdravotními ekonomickými a sociálními důsledky a také z důvodu nezbytnosti zapojení urologie jako oboru do systému preventivních a dalších projektů organizovaných plátci a státními orgány.
V loňském roce byl projekt vyzkoušen poprvé v praxi v období od srpna do listopadu v několika desítkách urologických ambulancích v České republice. Výsledky projektu za loňský rok výbor České urologické společnosti pečlivě vyhodnotil a toto hodnocení předal odpovědným orgánům VZP, které ho posoudily jako úspěšný. Z těchto důvodů je nyní po dohodě VZP s výborem ČUS projekt připraven k pokračování, která by měla být zahájena během letních měsíců.
Z medicínského pohledu a v dlouhodobém měřítku je smyslem projektu zlepšení záchytu karcinomu prostaty, respektive záchytu časných stádií onemocnění, u dobře informovaných pacientů v určitém věkovém rozmezí. Nejedná se tedy o kontroverzní plošný screening celé mužské populace, ale o program časného záchytu u vybrané skupiny mužů ve věku 50 – 65 let, která je pečlivě obeznámena s přínosy i riziky tohoto postupu. Projekt je tak z odborného hlediska plně v souladu se současnými stanovisky a doporučeními EAU. Je jasné, že dosažení tohoto cíle v globálním měřítku, stejně jako záchytu pozitivních trendů v úmrtnosti na rakovinu prostaty, bude možné až po mnohaletém průběhu projektu, se kterým obě smluvní strany počítají. Vedlejším okamžitým benefitem projektu bude zmapování základních parametrů, ze kterých vycházíme při diagnostice karcinomu prostaty (PSA, palpační nález, velikost prostaty, apod.) napříč všemi regiony v České republice.

Metodika a systém plateb v rámci projektu zůstávají i pro následující období stejné. V případě potřeby připomenutí těchto informací u těch z Vás, kteří se projektu v loňském roce zúčastnili či podání celého objemu informací u těch z Vás, kteří byste se chtěli do projektu nově zapojit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.
Při této příležitosti připomínáme, že ti z Vás, kteří pracují v terénním/obvodním urologickém ambulantním zařízení a nejsou jeho majiteli, si musí podmínky provedení projektu dohodnout s majitelem svého zdravotnického zařízení.
Výbor ČUS i orgány VZP jsou si vědomy některých dílčích nedostatků v průběhu realizace tohoto projektu v loňském roce, zejména krátkého časového období umožňujícího zařazování pacientů a dále nedostatečnou informovanost klientů VZP o tomto projektu. Proto se obě strany pro pokračování projektu v dalším období dohodly na:
1. Prodloužení období náboru pacientů na 2 roky:
Projekt by tedy začal letos v letních měsících a byl by ukončen až v listopadu příštího roku.
2. Výrazném posílení informovanosti o projektu a jeho co masivní medializaci, tak aby se klienti VZP do projektu co nejvíce zapojovali.
Při plánování pokračování tohoto projektu byl výbor ČUS opět VZP požádán, aby navrhl síť urologických ambulantních zařízení, která se projektu zúčastní. Výbor ČUS se při této příležitosti rozhodl opět oslovit kompletní členskou základnu. Výbor ČUS si Vás tedy takto dovoluje oslovit s dotazem, zda máte na participaci v tomto projektu zájem. V případě vašeho zájmu, potvrďte, prosím, tuto informaci do 30. 6. 2017 na e-mailovou adresu sekr@cus.cz uvedením:
Název zdravotnického zařízení
IČZ
Adresa
Jméno a příjmení odpovědného lékaře
Telefonický kontakt
e-mailová adresa
Připomínáme, že podle dohody obou stran – VZP a ČUS – by se mělo jednat o mnoholetý nebo spíše trvale udržitelný a rozšiřující se projekt.
Nově upozorňujeme na skutečnost, že pro ambulantní zařízení zařazené v projektu je nutné v případě překročení určitých ekonomických limitů postupovat podle pravidel Elektronické evidence tržeb.

S pozdravy,
doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., sekretář ČUS ČLS JEP
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., předseda ČUS ČLS JEP

Informační dopis v pdfProjekt VZP- Časný záchyt karcinomu prostaty pro roky 2017-2018

Seznam pracovišť přihlášených do projektu: https://klubpevnehozdravi.cz/prilohy/1510660028-seznam-urologu-prevence-karcinomu-prostaty.pdf

Leták VZP pro pacienty: Mějte prostatu pod kontrolou

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-