Menu

Podpora odborných aktivit členů České urologické společnosti

-

Jednou z nejvýznamnějších priorit České urologické společnosti ČLS JEP (ČUS) jako odborné společnosti je podpora odborného růstu svých členů. V tomto kontextu se výbor ČUS rozhodl, kromě existující dlouhodobé podpory rezidentů a mladých lékařů do 35 let, systematicky podpořit odborné aktivity všech svých členů formou finančních grantů přidělovaných na konkrétní projekty, které napomáhají rozvoji oboru urologie, odbornému rozvoji žadatelů nebo propagaci ČUS.

Typy projektů:

 • Účast na odborných seminářích a kongresech s preferencí aktivní účasti (grant může krýt náklady na účastnický poplatek s preferencí „early bird fee“, cestovné a ubytování)
 • Účast na odborných kurzech (grant může krýt náklady na účastnický poplatek, cestovné a ubytování)
 • Stáže na špičkových urologických pracovištích, pokud je nelze uskutečnit v rámci European Urological Scholarship Programme (www.uroweb.org) (grant může krýt náklady na cestovné a ubytování)
 • Pořádání edukačních akcí pro členy ČUS, případně laickou veřejnost (podmínkou je odsouhlasení odborného programu akce výborem ČUS, organizační zajištění akce agenturou schválenou výborem ČUS, předložení podrobného rozpočtu před konáním akce a následné vyúčtování akce)
 • Výzkumné projekty v základním a zejména klinickém výzkumu – délka trvání maximálně 2 roky (grant může být použit na krytí neinvestičních nákladů, ve výjimečných případech i mzdových nákladů výzkumného týmu)
 • Další relevantní odborné aktivity

Způsob podpory:

Grant je určen k proplacení uznaných nákladů projektu proti předložení požadovaných dokladů (faktury za pronájem prostor při konání akcí, doklady o zaplacení jízdného, ubytování nebo účastnického poplatku atp.) maximálně do výše schválené podpory.

Výše podpory:

Celková výše prostředků vyčleněných na granty pro podporu odborných aktivit členů ČUS je určena v rámci rozpočtu ČUS na následující rok s ohledem na aktuální ekonomické možnosti.

Výše podpory jednotlivých projektů není stanovena, musí však být adekvátní jak z hlediska finanční náročnosti, tak z hlediska přínosu projektu. Grant nemusí být poskytnut v plné požadované výši.

Žádost o grant: 

Požádat o grant může kterýkoliv urolog při splnění následujících podmínek:

 • Řádný člen ČUS ČLS JEP (s řádně uhrazenými členskými poplatky ČUS, resp. ČLS JEP)
 • Vykonává urologickou praxi na území ČR
 • V případě potřeby poskytne další doplňující informace nutné k posouzení své žádosti
 • Poskytne výboru ČUS písemnou zprávu po ukončení projektu podpořeného grantem
 • Souhlasí se zveřejněním údajů o projektu a výši poskytnutého grantu na webových stránkách ČUS a v bulletinu ČUS

Žadatel může podat žádost o grant opakovaně, vždy však jen jednou v daném kalendářním roce.

Žádost o grant musí obsahovat základní údaje o žadateli, stručný popis projektu, popis benefitu projektu pro ČUS, odbornou komunitu a pro odborný rozvoj žadatele, předpokládaný termín realizace, celkový rozpočet projektu, případné další zdroje financování projektu, požadovanou výši grantu, konflikty zájmů ve vztahu k posuzovanému projektu a bankovní spojení.

V případě žádosti o grant na účast na konferenci, kdy v době hodnocení žádosti není jasné, zda se bude jednat o aktivní účast, může být grant schválen podmíněně (např. následným doložením aktivní účasti).

Podání žádosti nezakládá nárok na získání grantu. 

Hodnocení žádostí o granty:

Žádosti o granty adresované na sekretariát výboru ČUS lze posílat průběžně.

Hodnocení žádostí probíhá 2x ročně:

Žádosti došlé do 31. 5. daného roku jsou posouzeny Výborem ČUS na jeho červnovém zasedání a žadatel je informován o rozhodnutí do 30. 6. daného roku

Zahájení/realizace projektu se předpokládá v průběhu 2.pololetí daného kalendářního roku

Žádosti došlé do 3. 11. daného roku jsou posouzeny Výborem ČUS na jeho prosincovém zasedání a žadatel je informován o rozhodnutí do 20. 12. daného roku

Zahájení/realizace projektu se předpokládá v průběhu 1.pololetí následujícího kalendářního roku

Vyrozumění žadatelů:

Žadatelé jsou informováni o rozhodnutí písemnou formou na kontaktní adresu ve výše uvedených termínech. Současně jim budou sděleny požadavky na rozsah a kvalitu zprávy a účetních dokladů, aby bylo možné jejich proplacení

Realizace grantu:

Příjemce grantu musí předložit sekretariátu ČUS písemnou zprávu o realizaci projektu podpořeného grantem a doklady k projektu nejpozději do 30 dnů od jeho ukončení. Pokud zpráva nebo doklady nejsou předloženy v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě odpovídajícím požadavkům účetnictví ČLS JEP, vyhrazuje si výbor ČUS právo snížit výši podpory, případně ji vůbec neposkytnout.

Další informace:

V případě potřeby dalších informací kontaktujte sekretariát ČUS ČLS JEP.

Zpracoval výbor ČUS dne 15. 6. 2022

Podpora odborných aktivit členů ČUS 15.6.2022 (PDF)

Veronika Črepová
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-