Vzpomínka na prof. MUDr. Michala Horňáka, DrSc.

-

Slovenská  urologická  spoločnosť 12.6.2016 prijala  smutnú  správu  o úmrtí prof. MUDr. Michala Horňáka, DrSc.  (16. 11. 1929 – 12. 6. 2016).

Profesor Michal Horňák sa narodil v roku 1929 v Bratislave. Štúdium na Lekárskej fakulte UK ukončil v roku 1953. Profesionálnu kariéru začal v Trenčine, kde v roku 1957 získal prvú atestáciu v odbore chirurgia, a v roku 1961 v odbore urológia. Od roku 1964 pracoval v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Kramáre. V roku 1970 obhajil dizertačnu prácu Vyhodnotenie diagnostických metód v rozpoznávaní epitelovych nádorov močového mechúra. V roku 1979 sa habilitoval prácou Chirurgická liečba zúženin močovej rúry a bol vymenovaný za docenta pre odbor urológia. V roku 1989 obhajil doktorskú dizertačnú prácu na tému Moderný prístup k diagnostike, liečbe a prevencii germinatívnych nádorov testis a v roku 1991 bol vymenovaný za profesora pre odbor urológia. Profesor Horňak bol akademický urológ svetovej urovne. Publikoval spolu 310 vedeckych prác, z toho 50 v zahraničných časopisoch. Počas svojej aktívnej kariery formoval slovenskú a českoslovenkú urológiu. Bol rešpektovaný doma aj v zahraničí. Bol predsedom Československej a Slovenskej urologickej spoločnosti a hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre urológiu, členom korešpondentom prestížnej Nemeckej urologickej spoločnosti a bolo mu bolo udelene čestne členstvo viacerých národnych urologických organizácii.

Slovenská  urologická   spoločnosť udelila  prof. MUDr. Horňákovi, DrSc  najvyššie   vyznamenanie  Medialu Profesora Vladimíra  Zvaru, ktorú  si  mal osobne prevziať  na  23.  výročnej  schôdzi   SUS   v  Žiline. Bohužiaľ život priniesol   smutnú zmenu našich  plánov.

Hoci  už  dlhší  čas  bol profesor Horňák na dôchodku,  často  chodil  na naše  podujatia.  Bude nám chýbať  nielen jeho odborný nadhľad  a skúsenosti, ale aj jeho spoločenská otvorenosť  a blízky vzťah k mladej generácii  urológov.

Česť jeho pamiatke

Za Slovenskú  urologickú spoločnosť

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD

prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-