Zákony, normy, vyhlášky

-

Od 1.4.2012 platí celá řada nových právních norem. Zde bychom chtěli kolegy upozornit na tři problémy s tím související a pro urology důležité:

„Rezidenti bez ukončeného urologického kmene ve službách“ (Lékař s odbornou způsobilostí bez certifikátu)

Pozn. Službou míněna doba od 16,00 do 7,00 hod, v sobotu, v neděli a ve svátek.

Vyhl. Č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, která je vydána na základě zmocnění v zákoně č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách

Upozorňujeme na příslušná ustanovení Přílohy č. 3 k výše uvedené vyhlášce, konkrétně část I bod 9, kdy v době od 16,00 do 7,00 hod. a dále v sobotu, v neděli a ve svátek musí být služba zabezpečena minimálně lékařem se specializovanou nebo zvláštní odbornou způsobilostí nebo lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem, pokud je zajištěna fyzická přítomnost lékaře se specializací do 20 minut. Lékař bez kmene může být tudíž přítomen pouze pod přímým vedením kolegy se specializovanou způsobilostí.

Ověřování nezavedené metody

Z. č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, který nabyl účinnosti dne 1.4.2012.

Je zde bezpodmínečně nutný souhlas MZ ČR, etické komise, pojištění pacienta, jeho podrobný informovaný souhlas atd.
Uvádím přesnou citaci výše uvedeného zákona:

HLAVA III

Ověřování nových postupů použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi na živém člověku zavedena
Zde vybíráme první dva odstavce:
§ 33
(1) Na živém člověku lze provádět ověřování nových postupů v oblasti preventivní, diagnostické a léčebné péče nebo biomedicínského výzkumu spojeného se zdravím a jeho poruchami použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi zavedena (dále jen „nezavedená metoda“), pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Za nezavedené metody se nepovažují
a) metody zavedené do klinické praxe v některém ze států Evropské unie, Evropského hospodářského
prostoru nebo Švýcarské konfederaci,
b) modifikace již zavedených metod, jejichž použití nemá nepříznivé účinky na zdravotní stav pacienta.

Vazektomie

Právní úprava je obsažena také v z.č. 373/2012 Sb. konkrétně § 12 a následující. Dle ní stačí k provedení sterilizace písemný souhlas pacienta (§13 ods. 2).

Obě zákonné normy jsou k dispozici na webu:

  • Vyhl. Č. 99/2012 Sb.
  • Zákon o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.

M. Hora, místopředseda ČUS, 11.7.2012

Adalo Admin
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-