Profesor MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. slaví jubileum

-

Dvoracek

Dne 20. 9. 2018 oslaví jubileum 75 let prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., emeritní přednosta Urologické kliniky 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tuto funkci zastával v letech 1995-2009, současně byl i vedoucím Katedry urologie IPVZ v Praze. Vedle této významné pozice vykonával funkci vědeckého sekretáře České urologické společnosti ČLS JEP (1990-1996), zastával funkci předsedy Vědecké rady MZ ČR (1999–2004) a byl předsedou akreditační komise pro urologii a dětskou urologii MZ (2005-2010). Byl také stálým zástupcem ve výboru European Medical Research Councils of the European Science Foundation a členem Board of the European Urology Scholarschip Programme a lektorem European School of Urology. Byl prezidentem významných mezinárodních urologických kongresů a sympozií konaných v České republice a v r. 1999 založil tradici Zimních urologických sympozií v České republice.

Po získání základní urologické erudice se zaměřil na dětskou urologii a jako vedoucí samostatného dětského oddělení v rámci Urologické kliniky FN2 s FP a FVL UK vybudoval centrum dětské urologie, které se stalo sídlem Subkatedry dětské urologie ILF. Spolu s doc. Utíkalovou, prof. Stefanem a doc. Krolupperem se stal spolutvůrcem moderní dětské urologie v naší zemi. V r. 1987 obhájil kandidátskou disertační práci na téma megauretery u dětí, habilitoval v oboru chirurgie v r.1989. V roce 1992 obhájil doktorskou disertační práci na téma megauretery a sepsal na toto téma i monografii. V r. 1993 absolvoval studijní pobyt u prof. Mundyho a prof. Ransleyho v Londýně. Titul řádného profesora Univerzity Karlovy v Praze pro obor urologie získal v roce 1994. Jako vedoucí katedry urologie IPVZ prosadil vyšší požadavky na chirurgickou erudici mladých urologů, byly vytvořeny nové náplně oboru a rozšířena tradice pravidelných postgraduálních kurzů. V r. 1998 vydal trojdílnou monografii Urologie, která se stala základní učebnicí moderní urologie pro lékaře před atestací z urologie a z dětské urologie. Na ni navazovala i další významná monografie-Urologická onkologie. Prof. Dvořáček je autorem či spoluautorem více než 300 odborných prací v domácích a zahraničních časopisech. Tato jeho vědecká, publikační a edukační aktivita byla již odborné veřejnosti dokumentována (Ces Urol 2003,7(4):42; 2008,12(1):61-63)

Prof. Dvořáček je čestným členem České urologické společnosti ČLS J.E.P., Slovenské urologické společnosti a Evropské urologické společnosti. Získal řadu významných ocenění, naposledy v r. 2013 mu udělil prezident ČR Miloš Zeman vyznamenání „Za zásluhy ve vědě a výzkumu “ a v r. 2017 mu byla udělena Cena Vladimíra Zvary, jako nejvyšší ocenění Slovenské urologické společnosti za jeho přínos k rozvoji urologie.

Svého životního jubilea se profesor Dvořáček dožívá v plném zdraví i v pracovním zapojení do činnosti Urologické kliniky VFN a 1.LF UK. Přejme mu, aby ho tato duševní i fyzická energie doprovázela co nejdéle a aby si ve zdraví užíval spokojenosti v kruhu své široké rodiny a svých přátel.

Ad multos annos!

Tomáš Hanuš a Radim Kočvara s kolektivem pracovníků Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

Nejvýznamnější publikace:

Dvořáček, J.: Indikationen und Ergebnisse von Refluxoperationen nach einer modifizierten Methode von Politano-Leadbetter. Z.Urol. Nephrol., 73, 1980, 63-64.

Dvořáček, J.:  Megauretery. Rozhl. Chir., 65, 1986, 11, 740-745.

Dvořáček,J., J., Hradec, E., Kočvara, R.: Operativnoje lečenije puzyrno-močetočnikovo refljuxa modificírovanym metodom po Gil-Vernet u dětěj. Urologija i Nefrologija (Moskva), 62, 1987,  8, 467-475.

Dvořáček, J., Kočvara, R., Kříž, J.: Výsledky léčby primárních megaureterů u dětí. Rozhl. Chir., 66, 1987, 11, 768-774.

Dvořáček, J., Kočvara, R., Kříž, J.: Mikrochirurgická rekonstrukce horních močových cestRozhl.Chir., 67, 1988, 10, 659-665.

Dvořáček, J., Hanuš, T.: Secondary Megaureters in Children : Results of Treatment. Eur. Urol. 16, 1989, 456-459.

Dvořáček, J.: Megaureters in Children. Acta Univ. Carol. Monographia CXXXVI, 1990, Universita Karlova, Praha, ČSSR.

Dvořáček, J.;Kočvara, R.: Appendix vermiformis a jeho využití v urologii. Rozhl. Chir., 74, 1995, 4: 176-179.

Dvořáček, J.;Kočvara, R.;Dítě, Z.;Jarolím, L.: Surgical treatment of urinary incontinence in children and adolescents with neuropathic bladder. In: Thuroff, J.W., Hohenfellner, M.: Reconstructive surgery of the lower urinary tract in children, Oxford 1995, 225-230.

Dvořáček, J.: Epidemiologie und Praevalenz der Varicocele testis. Fahlenkamp,D., Lenk, S., Weidner, W.,:In: Moderne Aspekte der Diagnostik und Therapie der Varicocele testis. 1.vyd. Berlin, Wien, Blackwell Wiss-Verl. 1996, 1-4.

Dvořáček, J.: UROLOGIE. Obecná a speciální urologie. 1 vyd. Praha, Univerzita Karlova vydavatelství Karolinum, 1997, 198 s.

Kočvara, R.,Dvořáček, J.: Inlay-Onlay Flap Urethroplasty for Hypospadias and Urethral Stricture Repair. J. Urol.158, 1997, 2142-2145.

Dvořáček, J.: Adenokarcinom prostaty. Čas. Lék. Čes.,137, 1998, 17, 515-521.

Dvořáček, J. a kol.: Urologie I.-III díl. 1 vyd., Praha, ISV, 1998, 1772 s.

Dvořáček, J., Kočvara, R., Dítě, Z.: Gastrocystoplasty. European Video Journal of Urology, 7, 2000, 3, 25-30.

Dvořáček, J.: Urologie praktického lékaře. 1. vyd., Praha, ISV, 2000, 316 s.

Dvořáček, J.: Urologie. In: Speciální chirurgie, Karolinum, Praha, 2001, s. 393-441, učebnice VŠ

Dvořáček, J.: Harnleiterrekonstruktion mittels ileuminterponat. In Kropfl, D., Novak R., Tucak, A.: Rekonstruktive urologische Chirurgie, 1 vyd.  Zagreb, Pabst Science Publishers, 2002, 181-185.

Dvořáček, J.: Operative Behandlung der neurogenen Blase. In Kropfl, D., Novak ,R., Tucak, A.: Rekonstruktive urologische Chirurgie. 1. vyd., Zagreb, Pabst Science Publishers, 2002, 245-254.

Šafařík, L., Dvořáček, J.; Novák, J.; Novák, K.; Hanuš, T.; Pokuta, P.: The purse-string suture in nephron-sparing surgery for renal cell carcinoma.  BJU International, 1464-4096, 2003, 92,  1041-1043.

Kočvara, R.;Doležal, J.;Hampl, R.;Povýšil, C.; Dvořáček, J.; Hill, M.; Dítě, Z. ; Staněk, Z.; Novák, K.: Division of Lymphatic Vessels at Varicocelectomy Leads to Testicular Oedema and Decline in Testicular Function According to the LH – RH Analogue Stimulation Test . European Urology, 43, 2003, 430-435 .

Dvořáček, J.;  Babjuk, M.: Onkourologie.  Galén – Karolinum, Praha, 2005, monografie; 589 s

Babjuk, M.; Soukup, V.;  Petřík, R.;  Jirsa, M.;  Dvořáček, J.: 5-aminolaevulinic acid-induced fluorescence cystoscopy during transurethral resection reduces the risk of recurrence in stage Ta /T1 bladder cancer.  BJU International,  96,  2005,  798-802.

Kočvara, Radim – Dvořáček, Jan – Sedláček, Josef – Dítě, Zdeněk – Novák, Květoslav: Lymphatic sparing laparoscopic varicocelectomy: a microsurgical repair. J. Urol. 173,  2005, 1751-1754.

Babjuk, M.;  Soukup, V.;  Mareš, J.;  Dušková, J.;  Pecen, L.; Pešl, M.;  Pavlík, I.;  Dvořáček, J.: Association of PAX5 expression with clinical outcome in patients with TaT1transitional cell carcinoma of the bladder. Urology 67, 4, 2006, 756-761.

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-