Dopis volební komise členům ČUS – před 1. kolem voleb

-

Vážené členky a vážení členové České urologické společnosti ČLS JEP,

stávající výbor České urologické společnosti na své schůzi 26. 9. 2018 vyhlásil volby do výboru a revizní komise ČUS pro volební období 2019 – 2023. Volby do výboru ČUS (voleno bude 9 osob) a do revizní komise ČUS (voleny budou 3 osoby), budou probíhat od začátku dubna do konce září 2019. Volby jsou dvoukolové, tajné a přímé v souladu s volebním řádem ČLS JEP (viz Stanovy ČLS JEP).

Volební komise bude pracovat ve složení:
• MUDr. Michael Janský (předseda)
• prim. MUDr. Karel Mainer, Ph.D.
• prim. MUDr. Pavla Toufarová

Volby proběhnou kombinovanou formou ve spolupráci s ČLS JEP. Upřednostňovaná je elektronická volba. Pouze členové, kteří nebudou mít v centrální evidenci členů ČUS uvedenou funkční e-mailovou adresu, budou volit korespondenčně (volební lístky jim budou zaslány poštou).
Před zahájením vlastních voleb vás oslovujeme na e-mailovou adresu, kterou máte uvedenu v centrální evidenci členů ČLS JEP. V souvislosti s volbami 2019 žádáme, abyste do 31. 3. 2019 aktualizovali vaše osobní údaje v centrální evidenci členů ČLS JEP, zejména pak e-mailové adresy. Pro aktualizaci údajů slouží formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který je dostupný na webových stránkách ČLS JEP (http://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni).

Pokud má člen v centrální evidenci uvedeny 2 e-mailové adresy, musí si vybrat jednu, kterou bude používat při elektronické volbě. Sdělte prosím do centrální evidence členů na e-mailovou adresu cle@cls.cz, na kterou adresu vám mají být dále zasílány materiály k volbám. Jako validní bude považovaná pouze adresa uvedena v centrální evidenci členů ČLS JEP.

Členové, kteří nebudou mít uvedenou funkční e-mailovou adresu, budou volit korespondenčně. Jako funkční e-mailová adresa je považovaná e-mailová adresa uvedena v centrální evidenci členů, na kterou bude odeslán tento dopis a nebude odmítnutý jako nedoručitelný. Za spolehlivost kontaktních údajů v centrální evidenci členů zodpovídá každý člen sám.
Současně se na vás obracíme se žádostí o předání této informace kolegům ve vašem okolí. E-mailové kontakty nejsou uvedeny u všech členů, v některých případech mohou být již neplatné.

Harmonogram voleb je následující:

• 9. 4. 2019 – výzva k registraci k volbám a k 1. kolu voleb (hlasování bude probíhat do půlnoci 9. 5. 2019)
V 1. kole voleb budete mít možnost navrhovat kandidáty ze všech volitelných členů společnosti. Volby do výboru ČUS a revizní komise (RK) ČUS probíhají samostatně a paralelně. V prvním kole voleb může každý člen ČUS navrhnout 18 kandidátů na členství ve výboru a 6 kandidátů pro členství v revizní komisi. Není povinen zjišťovat jejich souhlas.
Zpráva o spuštění voleb pro elektronické volby Vám bude zaslána na Váš e-mail prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: noreply@greception.com.

• 26. 8. 2019 – výzva k 2. kolu voleb (hlasování bude probíhat do půlnoci 26. 9. 2019)
Do druhého kola postoupí 18 kandidátů s největším počtem hlasů získaných v prvním kole voleb pro výbor a 6 kandidátů pro RK. V případě shody hlasů na posledním místě kandidátek postupují do dalšího kola všichni kandidáti se shodným počtem hlasů. Volební komise před druhým kolem voleb získá písemný souhlas od všech kandidátů na volitelných místech (pro výbor i RK). Tímto souhlasem kandidát v případě volby vyjadřuje závazek stát se členem daného orgánu a aktivně v něm pracovat.
Nový výbor ČUS a revizní komise se poprvé sejdou na výroční konferenci ČUS, která proběhne 16. – 18. 10. 2019 v Praze
Podrobné informace k průběhu voleb jsou dostupné ve Stanovách ČUS ČLS JEP, v článku 3.1.2. Volby členů výboru a revizní komise ČUS.

Za volební komisi:
MUDr. Michael Janský
předseda volební komise ČUS ČLS JEP

Dopis volební komise členům ČUS (PDF)

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-