59. výroční konference ČUS – postery

-

Na této stránce jsou k dispozici všechny diskutované a nediskutované postery z 59. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Postery jsou uvedeny ve stejném řazení a pod stejným označením, jaké mají v programu konference.

01_Vybrané molekulární markery tkáně tumoru a možnosti jejich využití v predikci účinnosti systémové léčby metastatického karcinomu ledviny

02_Leptin jako biomarker u renálního karcinomu

03_Regulační T-lymfocyty, dendritické buňky a neutrofily u pacientů s renálním karcinomem

04_Génový polymorfizmus MDR1 (C3435T) u pacientov s karcinómom obličky

05_Polymorfizmus receprotu pro pokročilé produkty glykace (RAGE) a riziko světlobuněčného karcinomu ledviny (ccRCC)

06_Význam diffusion weighted MRI u karcinomu ledviny

07_Renální karcinom s prominentní vřetenobuněčnou a kuboidální komponentou v klinické praxi

08_Prognostický význam subklasifikace T1 uroteliálních karcinomů močového měchýře

09_Optimalizace metodiky kvantifikace volné DNA v moči pacientů

10_Porovnání celkového množství volné DNA(cfDNA) v moči pacientů s uroteliálním karcinomem močového měchýře a v moči kontrol

11_Vliv glomerulární filtrace na hodnotu volného PSA

12_Clusterin jako prediktivní marker pozitivní biopsie prostaty

13_Prediktivní hodnota PSA v závislosti na časovém odstupu od radikální prostatektomie

14_Hladina prostatického specifického antigenu a detekce cirkulujících nádorových buněk u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

15_ Vliv intervalu mezi biopsií prostaty a radikální prostatektomií na parametry definitivního preparátu

16_Korelace Gleasonova skóre biopsie a definitivního preparátu v letech 2000-2012

17_Histologické výsledky v rebiopsiích prostaty na Urologické klinice FN Olomouc

18_Komparace 3T MRI prostaty s TRUS biopsií

19_Cílená biopsie prostaty s pomocí 18F-cholin PET CT

20_Prostate histoscanning as a tool for cancer detection

21_ Přínos vyšetření sentinelové uzliny pro zpřesnění stagingu u karcinomu prostaty

22_Využití 18FDG PET-CT k detekci metastatického postižení lymfatických uzlin u karcinomu penisu

25_ Výsledky jednostranné adrenalektomie pro primární hyperaldosteronizmus

26_Laparoskopická adrenalektomie pro metachronní metastázu po ipsilaterální nefrektomii pro renální karcinom

27_Laparoskopické operace retroperitoneálních tumorů

28_Primární tumory retroperitonea

29_Benigní Schwannom retroperitonea – kazuistika

32_Objemný tumor varlete u pacienta s těžkou hemofílií A

33_Tumor varlete z Leydigových buněk u pacienta s primárním hypogonadismem – kazuistika

34_Kazuistiky pacientů s lokálně pokročilým karcinomem penisu

35_Recidivující makroskopická hematurie u mladého pacienta

36_Urologické nádory v gravidite

39_Má edukace vliv na výskyt komplikací intermitentní katetrizaci u pacientů po spinálním poranění? Výsledky prospektivní randomizované studie

40_Naše 10ti leté zkušenosti s implantací suburetrálních pásek pro stresovou inkontinenci moči TVT a TVT-O

42_Stenóza distálního segmentu ženské močové trubice a její chirurgické řešení submukózní laterální distální uretrotomií

44_Incidence urogenitálních nádorů u pacientů s roztroušenou sklerózou

45_Diagnostika a strategie léčby vesikouterinní píštěle

46_Vplyv génových polymorfizmov N-acetyl transferázy 2 (NAT2) na riziko vzniku karcinómu prostaty

47_Štúdium COMT Val158Met polymorfizmu u pacientov s karcinómom prostaty

48_Věkově specifické PSA a PSA velocita – srovnání na základě biopsií prostaty 2007-2011

49_Možnosti MR zobrazení karcinomu prostaty pro upřesnění předoperačního stadia

52_Biopsie prostaty na Urologickém oddělení Nové Město na Moravě

54_Klinické a histopatologické prediktory stádia pN1 u karcinomu prostaty

56_Roboticky asistovaná radikální prostatektomie 2013

58_ Onkologické výsledky laparoskopické radikální prostatektomie

60_Limitace roboticky asistované radikální prostatektomie – prostor pro perineální radikální prostatektomii

61_Uretrovezikální anastomóza pokračujícím stehem při otevřené radikální prostatektomii

62_V-Loc steh, vlastní zkušenosti při veziko-uretrální anastomóze po prostatektomii – video

64_Rectourethral Fistulas After Radical Prostatectomy

68_Kostní postižení u karcinomu prostaty, úspěšnost a bezpečnost aplikace 153Samaria u algického syndromu

69_Intermitentní androgenní suprese v léčbě karcinomu prostaty, 15leté zkušenosti uroonkologické ambulance

70_Solitární metastáza karcinomu prostaty do varlete 14 let po radikální prostatektomii a salvage radioterapii

71_ Význam nové histopatologické klasifikace (WHO 2004) pro odhad prognózy pacientů s neinfiltrujícími tumory močového měchýře

72_Imunohistochemické stanovení exprese Katepsinu – B v nádorové tkáni u karcinomu močového měchýře v prospektiví studii

75_Časné perioperační komplikace po radikální cystektomii s ortotopní náhradou měchýře

77_Léčba uretrálních recidiv po radikální cystektomii a ortotopické derivaci moči u žen

78_Malobuněčný karcinom močového měchýře-kazuistika

79_Spinocelulární karcinom močového měchýře

80_ Záchovné operace ledvin u kategorie cT1a renálních tumorů

81_Peroperační sonografie u záchovných operací ledvin

82_120 případů záchovných operací ledvin radiofrekvenční metodou

84_ Roboticky asistovaná resekce v léčbě nádorů ledvin

85_První zkušenosti s použitím kontrolované hypotenze u laparoskopické resekce ledviny

86_Selektivní uzavírání větví renální tepny ke snížení vlivu teplé ischémie při laparoskopické resekci ledviny

89_Reninom u mladé ženy: kazuistika

90_Zhoubný nádor ledviny u velmi mladé pacientky

91_MiT translokační renální karcinom – podskupina tumoru s translokací 6p21 [t(6;11)] a Xp11.2 [t(X;1 nebo X nebo 17)]

93_PVP (fotoselektivní vaporizace prostaty) – Green laser 180W, učební křivka

97_Nová technologie “THE REZUM SYSTEM” v léčbě BPH – klinické výsledky ročního sledování

98_NMR změny v prostatické žláze po aplikaci páry (“The Rezum System”)

99_Transuretrální prostatektomie a laparoskopická hernioplastika v jedné době

100_Je cystolitiáza absolutní indikací k operaci prostaty pro BPH?

101_Erektilní dysfunkce, orgasmus a sexuální apetence u pacientů po radikální prostatektomii

102_ Rehabilitace topořivých těles po radikální prostatektomii

103_Kvalita života a hodnocení erektilní dysfunkce po radikální prostatektomii

104_Vyšetření funkce endotelu a CAVI (Cardio-Ancle Vascular Stiffness Index) při detekci subklinické aterosklerózy a ICHS u mužů s erektilní dysfunkcí

105_Androgenní substituce testosteronem undecanoatem u mužů po oboustranné orchiektomii pro nádory varlat

106_Vplyv abdominálnej obezity (AO) na hladinu testosterónu (T) a erektilnú dysfunkciu (ED)

107_Detekce venózního úniku pomocí CT kavernozografie u nemocných s venogenní erektilní dysfunkcí

108_Vliv preparátů ovlivňujících erekci na sexuální zdraví muže po spinálním traumatu

109_Využití lineární aplikace rázové vlny (LSWT) v léčbě erektilní dysfunkce

110_Rázová vlna v terapii erektilní dysfunkce – první zkušenosti

111_Tolerance léčby Interferonem alfa-2b u pacientů s plastickou indurací penisu

112_Autoamputace penisu a jeho replantace u pacienta s primomanifestací schizofrenie

113_Maligní priapismus u lokálně pokročilého uroteliálního karcinomu močového měchýře

114_LERV: První zkušenosti a výsledky s novým mobilním litotryptorem Dornier Compact Sigma v České republice

117_Flexibilní ureteroskopie: úspěšnost extrakce reziduální nefrolitiázy po ESWL a rigidní ureteroskopii

119_Enzymatická detekce poškození renálního parenchymu v moči nemocného

120_Minimálně invazivní řešení hemorhagické komplikace po perkutánní extrakci konkrementu – kazuistika

121_Pyeloduodenální fistula – kazuistika a přehled literatury

122_ABU – postupujeme správně?

123_Uroinfekce způsobené bakteriemi produkujícími ESBL na urologickém oddělení Slezské nemocnice v Opavě v roce 2012

124_Mnohočetná ureteritis cystica – pseudonádorová léze

125_Plody klikvy velkoplodé v prevenci recidivujících infekcí močových cest u žen

127_Laparospické řešení striktur močovodu způsobených endometriózou pánve

128_Endometrióza urogenitálního traktu

130_Rizika urologických operací u pacientů ve vyšším věku

131_Vážná hemoragická komplikace po transuretrální resekci prostaty u Osler-Weber -Rendu syndromu

132_Krvácení do retroperitonea – laparoskopické řešení u 12 případů

133_Embolie renální arterie

134_Protokol výzkumného projektu mezioborové spolupráce klinicko – výzkumných pracovišť a soukromého sektoru (MPO TIP FR-TI3/666) ke stanovení panelů nových nádorových markerů u karcinomu prostaty, ledvin, močového měchýře, pankreatu a tlustého střeva

135_Leiomyom ženské uretry – kazuistika

136_Raritní nález cizího tělesa v močovém měchýři

137_Výsledky uroflowmetrie po uretroplastice TIP s odstupem několika let ve věku

140_Megapraeputium u kojence – chirurgické řešení

141_Urologické komplikácie u detí po katetrizácii srdca

143_Význam podávání ATB profylaxe u dětí s podezřením na VUR z UZ screeningového vyšetření

146_Cystická dysplazie rete testis varlete u novorozence, kazuistika

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-