Pravidla pro udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace v roce 2011

Kategorie

  • Původní vědecká práce publikovaná v časopisu s IF
  • Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie
  • Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)

Vyhlášení soutěže

Vyhlášení soutěže se oznamuje v časopise Česká urologie a na webových stránkách ČUS www.cus.cz v prvním čtvrtletí daného roku. Uzávěrka soutěže je Uzávěrka soutěže je 1. července 2012. Přihlášky došlé na sekretariát ČUS po datu uzávěrky nejsou akceptovány.

Přihlašovatel

První autor musí být členem ČUS a aktivním urologem působícím v ČR. Přihlašovatel publikace dodá originální nebo naskenovanou publikaci v elektronické podobě. Originální publikace si přihlašovatelé v případě zájmu vyzvednou po ukončení soutěže v sekretariátu ČUS během výroční konference ČUS.

Hodnocení přihlášených prací

Přihlášené publikace hodnotí Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci, její členy jmenuje Výbor ČUS. Členové Komise hodnotí anonymně korespondenčně jednotlivé práce tak, že přidělují každé práci body od 1 do 10 (10 = nejlepší). Součet přidělených bodů je základem pro výpočet průměrného výsledku (součet : počet hodnotitelů).

Minimální průměrné počty bodů pro udělení cen umožňují neudělit ceny méně kvalitním publikacím:
1. cena: 7 bodů
2. cena: 6 bodů
3. cena: 5 bodů

Pozn. V případě rovnosti bodů se práce hodnotí stejnou cenou, přičemž následující cena se neudělí. Finanční odměna určená pro danou cenu se rovnoměrně rozdělí.

Členové Komise obdrží originální vytištěnou orazítkovanou excelovou tabulku pro zaznamenání příslušného hodnocení a obálku s adresou sekretariátu ČUS.

Elektronicky obdrží naskenované publikace a jejich anotace. Originály monografií budou mít k dispozici v sekretariátu ČUS až do zahájení konference. Excelovou tabulku anonymně zašlou poštou do sekretariátu ČUS, nebo ji vhodí do schránky sekretariátu ČUS do 30. září 2012, 24.00 platí datum poštovního razítka. Otevíráníobálek provádí vybraný člen ČUS společně se sekretářkou ČUS a členem revizní komise.

Autoři vybraných prací obdrží diplom a budou finančně odměněni. Výše ohodnocení stanovuje výbor ČUS ještě před znalostí výsledků v závislosti na finančních možnostech v aktuální situaci.

Vítězné práce se zveřejňují na www.cus.cz a v hodnocení konference v České
urologii.