Zpráva z 23. výročné konferencie Slovenskej urologickej spoločnosti v Žilině 15.–17. 6. 2016

image_pdfimage_print

 

23. výročná  konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti sa konala v dňoch 15. – 17. 6. 2016   v hoteli Holiday Inn  v  Žiline.  Vedecký program konferencie a jej témy pripravil výbor Slovenskej urologickej spoločnosti. Prevážná čast prednášok bola prezentovaná  v súlade so súčasnými trendami formou elektronických posterov, ktoré  boli komentované  trojminutovými  vystúpeniami  autorov s následnou  krátkou  diskusiou.  Táto  forma odborného programu  umožnila zvládnuť časovo  bohatý odborný program pre účastníkov v  zaujímavejšej podobe a podľa  našich  skúsenosti  z výročnej konferencie v roku 2015 v Prešove, kde  sme tento systém prezentácie                „ naštartovali“,  podmieňuje  aj  aktívnejší  prístup k diskusii. Na 23 výročnej konferencii SUS dostali priestor prezentovat svoje práce aj mladí urológovia a  do odborného programu bolo  zaradená aj sekcia prednášok zdravotných sestier.

V úvode  konferencie si  Slovenská   urologická  spoločnosť uctila minutou ticha pamiatku Prof. MUDr. Michala Horňáka, DrSc. (16. 11. 1929 – 12. 6. 2016). Profesor Horňák  svoje vedomosti   sprostredkoval ďalším generáciám  urológov  v podobe 23 monografií, ktoré zahŕňajú kvalitné publikácie ako Urologické operácie, Nádory testis, Urológia pre všeobecných lekárov a Urológia pre sestry. Slovenská urologická spoločnosť udelila prof. MUDr. Horňákovi, DrSc. najvyššie vyznamenanie Medailu Profesora Vladimíra Zvaru, ktorú si mal osobne prevziať na 23. výročnej schôdzi SUS v Žiline. Bohužiaľ život priniesol smutnú zmenu našich plánov.

Vedecký program konferencie bol zameraný na  najdôležitejšie  aspekty  v rámci  uroonkológie, funkčnej urológie, nových diagnostických postupov  a  na robotickú chirugiu. Zahŕňal celkove 72 prednášok, ktoré boli rozdelené do 8 sekcií.  Úvodné prednášky patrili zahraničným hosťom. Renomovaní prednášatelia prezentovali najnovšie poznatky v týchto témach: 1. EAU lecture: High Risk and Locally Advanced Prostate Cancer,  the case for surgery H. Van Poppel (Leuven, B), Czech Urological Society lecture: Retropubic, laparoscopic and robot assisted radical prostatectomy,comparison and results M. Brodák (Hradec Králové, CZ), Polish Urological Society lecture: Radium 223 in mCRPC: urologist perspective P. Chlosta (Krakow, PL), Hungarian Urological Society lecture: Role of intraoperative frozen section to improve nerve sparing rates in radical prostatectomy,P. Tenke (Budapest, HU),  Endoscopic management of non-muscle invasive bladder cancer: Innovations in Imaging, C. Riedl (Baden-Mödling, AT), Intraprostatic injection“ , P. Zvara (Odense, DK).

 V úvodnom bloku  prednášok vystúpili aj  mladí slovenskí a českí urológovia: Czech Urological Society, lecture of young author: Current trends and changes in the conservative and surgical treatment of LUTS / BPH, S. Vachata (Hradec Králové, CZ), Slovak Urological Society, lecture of young author: Complex endoscopic treatment of upper urinary tract stones, V. Kovacik (Banská Bystrica, SK). Obidvaja zástupcovia mladej  generácie českých  a slovenských urológov  zvládli prezentáciu svojich prednášok  v anglickom  jazyku na  vysokej úrovni  a zaslúžia si  mimoriadnú pochvalu.

Čo nás  opäť veľmi  potešilo, bola tá  skutočnosť, že aj tento rok bola bohatá účasť českých urológov. Ich aktívna účast je nielen prínosom pre vysokú vedeckú a odbornú úroven nášho podujatia, ale je aj potvrdením priateľského vzťahu slovenských a českých urológov. Konferencie zúčastnilo 33 českých urológov s takmer kompletným výborom Českej urologickej spoločnosti na čele s jeho predsedom prof. Babjukom. Na  konferencii   bola prezentovaná  odborná spolupráca aj s ostanými susediacimi krajinami.  Veľmi  radi sme uvítali  zástupcov Poľskej, Maďarskej a Rakúskej urologickej spoločnosti. Významným hosťom konferencie  bol prof  H. van Poppel, ktorý zastupoval  Európsku urologickú  spoločnosť. Okrem aktuálnych  vedeckých  informácii  sa prof.van Poppel venoval  aj  otázkam vzájomnej  spolupráce  medzi  SUS  a EAU, pričom vyzdvihol  snahu Slovenskej urologickej spoločnosti o implentáciu EAU  Guidelines do odbornej legislatívy slovenského zdravotníctva.

Súčasťou odborného programu bola aj Európska škola urológie, ktorú viedli prof. Gakis (Tubingen)  a prof. Burger (Regensburg). Témou ESU  boli nádory močového mechúra : Management of muscle invasive and metastatic bladder cancer.  Obidvaja profesori prezentovali  najnovšie poznatky  v tejto  oblasti  v rámci dobre  spracovaných prehľadových prednášok. V závere domáce  – žilinské- pracovisko  ukázalo dve zaujímavé kazuistiky, ktoré  boli   podrobne  diskutované.

Výročná konferencia  SUS  v Žiline  bola nielen odborným  stretnutím, ale  aj  príležitosťou na  spoločenské  ocenenie práce  významných slovenských urológov. Slovenská urologická spoločnosť  navrhla  v súlade  so  stanovami Slovenskej  lekárskej  spoločnosti  udelovať  pre vynikajúcich lekárov, pracujúcich v odbore Urológia za zvyšovanie a prehlbovanie profesionálnej úrovne odboru a za rozvoj vedeckej a odbornej úrovne:  Medailu profesora Vladimíra Zvaru, popredného slovenského vedca, pedagóga, lekára – urológa.  Medaila profesora Vladimíra Zvaru bola založená ako vyjadrenie vďaky za prínos a význam tejto osobnosti pre odbor Urológia. Je najvyšším ocenením  v rámci SUS  a je  trvalou pripomienkou všetkého, čo v tomto odbore profesor Zvara zanechal. Medaila je súčasne poctou odbornej verejnosti tejto významnej osobnosti odboru i spomienkou na človeka, ktorý výrazne ovplyvnil nasmerovanie tohto odboru na Slovensku. Medaila je podľa jej štatútu udeľovaná na najvýznamnejšom odbornom podujatí v odbore Urológia, a to na Výročnej konferencii Slovenskej urologickej spoločnosti, raz za dva roky. Medailu je možné udeliť Slovákovi – občanovi Slovenskej republiky, resp. Slovákovi žijúcemu v zahraničí ako aj významnému zahraničnému odborníkovi v odbore Urológia.

Medaile

Obr. 1 Medaila profesora Vladimíra Zvaru, popredného slovenského vedca, pedagóga, lekára – urológa.

Historicky  prvé  dve medaily  boli  udelené  prof. Horňákovi  a prof. Klimentovi

Dekret 1

Obr. 2,3 Dekréty o udelení Medaily Prof. Vladímira Zvaru prof. Horňákovi a prof. Klimentovi

Obr. 2,3 Dekréty o udelení Medaily Prof. Vladímira Zvaru prof. Horňákovi a prof. Klimentovi

Okrem toho  Výbor SUS na  výročnej konferencii ocenil  publikačnú  aktivitu  za  rok  2015 v týchto  kategóriach:

Knižné publikácie: (pre  rovnosť   bodov dve  druhé miesta)

 1. miesto získala publikácia Princípy chirurgie IV. Autori: Breza Ján, Haruštiak Svetozár, Kothaj Peter, Pechan Juraj, Vajó Július, Siman Jaroslav. 1. vydanie Bratislava: SAP – Slovak Academic Press, 2015. 1296 s. ISBN 978-80-89607-37-
 2. miesto získala publikácia Všeobecná urológia pre medikov. Autori: Fillo Juraj, Breza Ján, Fillo Juraj. Vydavateľstvo UK Bratislava, 2015. rozš. vyd. 152 s.: fotogr., ilustr., tab.; 24 cm ISBN 978-80-223-3853-0
 3. miesto získala publikácia Urolitiáza. Autor: Nagy Vincent, 1. vydanie UPJŠ Košice 2015. 125 s. ISBN 9788081522567 (viaz.)

            Odborné články v časopisoch:

 1. miesto (14 bodov) Estrogen receptor aplha polymorphisms and the risk of prostate cancer development. Autori: Jurečeková Jana, Babušíková Eva, Kmeťová Monika, Kliment Ján, Dobrota Duša. 2015. In: Journal of Cancer Research and Clinical Oncology ISSN 0171-5216, roč. 141 č.11 s. 1963-1971
 2. miesto (7 bodov) Management of clinical stage I testicular seminoma: active surveillance versus adjuvant chemotherapy. Autori: Ondrušová Martina, Ondruš Dalibor, Miškovská Věra, Kajo Karol, Szoldová Katarína, Ušáková Vanda, Šťastná Veronika. 2015 In: International Urology and Nephrology ISSN 0301-1623 Vol. 47, No 7 s. 1143-1147
 3. miesto (6 bodov) Vybrané ukazovatele epidemiológie karcinómu prostaty na Slovensku. Autori: Ondrušová Martina, Kliment Ján, Pšenková Mária. 2015. In: Onkológia ISSN 1336-8176. roč. 10 č. 4 s. 226-229

Plenárna  schôdza

                Na plenárnej  schôdza SUS, ktorú viedol predseda Slovenskej urologickej spoločnosti, doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD, prezentoval  Výbor  SUS   svoju  činnosť  za obdobie od  poslednej výročnej konferencie. Všetci členovia  SUS  dostali   podrobnú hodnotiacu  správu o  činnosti  Výboru pred konferenciou preto sa  mohli  vopred  oboznámiť  s jej obsahom. Okrem toho pravidelne   dostávajú členovia SUS  všetky  zápisnice zo  zasadnutia Výborov  a o celej  činnosti,  včítane  ekonomických rozhodnutí   Výbor  SUS informuje   svojich členov  aj na  stránke SUS.   Predmetom  záujmu   bola súhrnná  správa Hlavného odborníka MZ SR o   operačnej  činnosti lôžkových oddelení  v roku z ktorej  vyberáme niekoľko zaujímavých  údajov. Celá  správa je  k dispozícii  na  stránke  SUS ( www.sus.sk)

Obr. 4. Rozloženie urologických oddelení v rámci SR

Obr. 4. Rozloženie urologických oddelení v rámci SR

Obr. 5 Operačná liečba nádorov obličiek s vyjadrením celkového počtu radikálnych nefrektomií a parciálnych resekcií obličiek na jednotlivých pracoviskách

Obr. 5 Operačná liečba nádorov obličiek s vyjadrením celkového počtu radikálnych nefrektomií a parciálnych resekcií obličiek na jednotlivých pracoviskách

23. výročnej konferencie Slovenskej urologickej spoločnosti sa zúčastnilo celkove 385 registrovaných účastníkov. Z uvedeného počtu bolo 250 lekárov a 135 sestier. Počtom účastníkov patrí táto konferencia  medzi veľmi úspešné, berúc do úvahy,  že ku koncu roku 2015 je  celkový počet registrovaných členov  SUS je 321.

Veríme, že účastníci 23.  Výročnej konferencie  v Žiline našli okrem kvalitne pripraveného odborného podujatia  aj  primerané možnosti  strávenia času aj mimo konferencie. Všetkým ďakujeme  za účasť  a už  teraz  Vás pozývame  na  24. výročnú konferenciu  Slovenskej urologickej  spoločnosti, ktorá  bude  v júni 2017  v príjemnom a   atraktívnom prostredí  kúpeľov Trenčianských  Teplíc.  No, ešte  pred týmto najvýznamnejším  podujatím SUS  sa  4.- 5.11. 2016 uskutoční iné významné podujatie, ktoré organizuje SUS v spolupráci s EAU:  6th EULIS WORKSHOP ON COMPREHENSIVE MANAGEMENT OF STONE DISEASE (www.eulis2016.com).  Okrem prednášok  sa  v priebehu  kongresu  uskutočnia   aj priame prenosy (live  surgery)  operačných  postupov pri  liečbe urolitiázy (Banská Bystrica, Prešov).    Vzhľadom  k tomu,  že  svojim charakterom sa jedná o medzinárodný projekt  o  urolitiáze, ktorý sa historicky  prvýkrát  uskutoční  na  Slovensku, venujeme príprave podujatia  veľkú pozornosť. V tejto   súvislosti  sa obraciame aj  na  českých urológov s výzvou účasti na podujatí.

 

Ivan Minčík

 

30. 7. 2016

 

predseda Slovenskej urologickej spoločnosti

Kontaktná adresa: doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

Klinika urológie, FZO PU v Prešove

Hollého 14, Prešov

e- mail:mincik.ivan@gmail.com

 

Fotogalerie:

Zasadnutie Výboru SUS v predvečer 23. Výročnej konferencie, členovia Výboru kontrolujú prípravu konferencie: zľava Doc.MUDr. I. Minčík, PhD , predseda SUS, prof. MUDr. J. Švihra,PhD, vedecký sekretár, prim. MUDr. J. Mikuláš CSc, prezident 23. Výročnej konferencie v Žiline, MUDr. R. Sokol, člen výboru, MUDr. L. Macko, člen výboru- predseda Sekcie neštátnychurológov, MUDr. M. Hrivňák, PhD, člen výboru

Zasadnutie Výboru SUS v predvečer 23. Výročnej konferencie, členovia Výboru kontrolujú prípravu konferencie: zľava Doc.MUDr. I. Minčík, PhD , predseda SUS, prof. MUDr. J. Švihra,PhD, vedecký sekretár, prim. MUDr. J. Mikuláš CSc, prezident 23. Výročnej konferencie v Žiline, MUDr. R. Sokol, člen výboru, MUDr. L. Macko, člen výboru- predseda Sekcie neštátnychurológov, MUDr. M. Hrivňák, PhD, člen výboru

 

Otvorenie 23. Výročnej konferencie SUS v Žiline, prim. MUDr. J. Mikuláš CSc, prezident 23. Výročnej konferencie v Žiline

Otvorenie 23. Výročnej konferencie SUS v Žiline, prim. MUDr. J. Mikuláš CSc, prezident 23. Výročnej konferencie v Žiline

 

Spokojní prezidenti- konferencia sa vydarila : zľava -  prim. MUDr. J. Mikuláš CSc, prezident 23. Výročnej konferencie v Žiline, Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD- prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

Spokojní prezidenti- konferencia sa vydarila : zľava – prim. MUDr. J. Mikuláš CSc, prezident 23. Výročnej konferencie v Žiline, Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD- prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

 

Prof. H. van Poppel, MD- EAU Adjunct Secretary General & Executive Member Education

Prof. H. van Poppel, MD- EAU Adjunct Secretary General & Executive Member Education

 

Doc. MUDr. M. Broďák, PhD pri prezentácii prednášky: Retropubic, laparoscopic and robot assisted radical prostatectomy,comparison and results

Doc. MUDr. M. Broďák, PhD pri prezentácii prednášky: Retropubic, laparoscopic and robot assisted radical prostatectomy,comparison and results

 

Stánok EAU počas 23. Výročnej konferencie SUS v Žiline

Stánok EAU počas 23. Výročnej konferencie SUS v Žiline

 

MUDr. V. Kovačik, prednáška mladého autora

MUDr. V. Kovačik, prednáška mladého autora

 

MUDr. P. Zvara, PhD- slovenský vedec- urológ , pracujúci t.č. v Dánsku

MUDr. P. Zvara, PhD- slovenský vedec- urológ , pracujúci t.č. v Dánsku

 

Udelenie Medaily Prof. Vladimíra Zvaru, DrSc. – prof.MUDr J. Klimentovi,CSc. Zľava: Doc.MUDr. I. Minčík, PhD , predseda SUS, prof. MUDr. J. Kliment, CSc, prof. MUDr. J. Švihra,PhD, vedecký sekretár, prim. MUDr. J. Mikuláš CSc, prezident 23. Výročnej konferencie v Žiline

Udelenie Medaily Prof. Vladimíra Zvaru, DrSc. – prof.MUDr J. Klimentovi,CSc. Zľava: Doc.MUDr. I. Minčík, PhD , predseda SUS, prof. MUDr. J. Kliment, CSc, prof. MUDr. J. Švihra,PhD, vedecký sekretár, prim. MUDr. J. Mikuláš CSc, prezident 23. Výročnej konferencie v Žiline

 

Udelenie ocenenia Čestný člen Slovenskej urologickej spoločnosti primárovi MUDr. J. Mikulášovi, CSc. Zľava: prim. MUDr. J. Mikuláš CSc, prezident 23. Výročnej konferencie v Žiline, Doc.MUDr. I. Minčík, PhD , predseda SUS, prof. MUDr. J. Švihra, PhD, vedecký sekretár

Udelenie ocenenia Čestný člen Slovenskej urologickej spoločnosti primárovi MUDr. J. Mikulášovi, CSc. Zľava: prim. MUDr. J. Mikuláš CSc, prezident 23. Výročnej konferencie v Žiline, Doc.MUDr. I. Minčík, PhD , predseda SUS, prof. MUDr. J. Švihra, PhD, vedecký sekretár

 

Prof. Gakis- European School of Urology – prednášky

Prof. Gakis- European School of Urology – přednášky

 

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD- prezident Slovenskej urologickej spločnosti, otvorenie konferencie

Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD- prezident Slovenskej urologickej spločnosti, otvorenie konferencie

 

15

Prof. MUDr. L. Valanský, PhD- vynikajúci slovenský urológ, basigitarsita skupiny Urobend

 

 

Prof. MUDr. L. Valanský, PhD- vynikajúci slovenský urológ, basigitarsita skupiny Urobend

Skupina Urobend na spločenskom večeri

 

Doc. MUDr. Zachoval, PhD- prednáška

Doc. MUDr. Zachoval, PhD- přednáška

 

Prof. MUDr. M. Babjuk, PhD- pozdravný príhovor účastníkom konferencie

Prof. MUDr. M. Babjuk, PhD- pozdravný príhovor účastníkom konferencie

 

Prof. MUDr. M. Hora, PhD – prednáška

Prof. MUDr. M. Hora, PhD – přednáška

 

Logistické centrum konferencie - stále s úsmevom

Logistické centrum konferencie – stále s úsmevom

 

Prim. MUDr. B. Eliáš, PhD – uroonkologická prednáška

Prim. MUDr. B. Eliáš, PhD – uroonkologická přednáška

 

Predsedníctvo sekcie Varia: Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc, MUDr. M. Hrivňák, PhD

Predsedníctvo sekcie Varia: Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc, MUDr. M. Hrivňák, PhD

 

Nadšenie MUDr. P. Zvaru, ktorý si prezerá umelecky vydarenú Medailu Prof. Vladimíra Zvaru

Nadšenie MUDr. P. Zvaru, ktorý si prezerá umelecky vydarenú Medailu Prof. Vladimíra Zvaru

Publikováno: 2. 8. 2016

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

1/2022
stáhnout

4/2021
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři