61. výroční konference ČUS – postery

image_pdfimage_print

Na této stránce jsou k dispozici všechny diskutované a nediskutované postery z 61. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Postery jsou uvedeny ve stejném řazení a pod stejným označením, jaké mají v programu konference. Prezentace, která jsou tvořena video-záznamem, poster nemají.

01 Výskyt karcinomu prostaty u mužů v materiálu po RACE – Kudláčková Š., Král M., Grepl M., Študent V., Urologická klinika FN Olomouc

02 Využití markerů buněčné proliferace a apoptózy v predikci patologického stádia a diferenciace karcinomu prostaty – Havránek O.1, Míka D.1, Tvrdík J.2, Dvořáčková J.3, Krhut J.1 – 1Urologické oddělení, FN Ostrava, 2Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta OU, 3Ústav patologie, FN Ostrava

03 Panel nových nádorových markerů v primární diagnostice karcinomu prostaty – Hanuš T.1, Čapoun O.1, Kalousová M.2 – 1Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, 2Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze

04 Vliv zánětu v prostatické tkáni na stanovení markerů karcinomu prostaty v moči – Král M.1, Grepl M.1, Hradil D.1, Hruška F.1, Rajmon P.1, Knillová J.2, Bouchal J.2, Študent V.1 – 1Urologická klinika LF UP a FN Olomouc, 2Laboratoř molekulární patologie LF UP a FN Olomouc

05 Prostata health index (PHI) v diagnostike karcinómu prostaty pilotná štúdia – Fillo J.1, Breza J.1, Dúbravický J.1, Luha J.2 – 1UNB Bratislava Urologická klinika, 2Katedra Biologie LFUK

06 PHI (index zdraví prostaty) – porovnání s výsledky radikální prostatektomie ve dvouletém období – Dolejšová O.1, Eret V.1, Hora M.1, Fuchsová R.2, Topolčan O.2, Hes O.3 – 1Urologická klinika FN Plzeň, 2Laboratoř imunochemické diagnostiky FN a LF v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, 3Šiklův patologicko – anatomický ústav FN Plzeň

07 Prospektivní analýza prebioptické 3T multiparametrické MRI prostaty – detekce a staging karcinomu prostaty – Eret V.1, Dolejšová O.1, Šobrová A.1, Hes O.2, Tupý R.3, Kastner Z.3, Ferda J.3, Hora M.1 – 1Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň, 2ŠPAÚ, LF UK a FN Plzeň, 3KZM, LF UK a FN Plzeň

08 Metodika provedení fúze obrazů magnetické rezonance a transrektální sonografie při cílené biopsii prostaty – Záleský M.1, Stejskal J.1, Ryznarová Z.2, Votrubová J.2, Zachoval R.1 – 1Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, 2Radiologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

09 PET/MRI (pozitronová emisní tomografie/ magnetická rezonance) nová modalita v diagnostice karcinomu prostaty – Dolejšová O.1, Eret V.1, Hora M.1, Ferda J.2, Baxa J.2, Hes O.3, Fuchsová R.4, Topolčan O.4 – 1Urologická klinika FN Plzeň, 2Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň, 3Šiklův patologicko – anatomický ústav FN Plzeň, 4Laboratoř imunochemické diagnostiky FN a LF v Plzni, Univerzita Karlova v Praze

10 Diagnostika tumorů v anteriorní zóně prostaty – Kudláčková Š., Král M., Študent V., Záťura F. – Urologická klinika FN Olomouc

11 Sampling denzita jako prediktor karcinomu prostaty v opakované biopsii prostaty – Čapoun O.1, Hrbáček J.2, Sobotka R.1, Soukup V.1, Minárik I.2, Babjuk M.2, Hanuš T.1 – 1Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, 2Urologická klinika FN Motol a 2. LF UK v Praze

12 Infekční komplikace biopsie prostaty a změny rezistencí na antibiotika – zhodnocení 10 letého období – Čermák A., Marečková N., Wasserbauer R., Pacík D., Vít V. – Urologická klinika FN Brno a LF MU Brno

13 MikroRNA v moči jako potenciální biomarker k detekci a dispenzarizaci karcinomu močového měchýře -Pospíšilová Š.1, Brisuda A.2, Soukup V.3, Hrbáček J.2, Čapoun O.3, Mareš J.4, Pazourková E.1, Korabečná M.1, Hořínek A.1, Hanuš T.3, Babjuk M.2 – 1Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, Praha, 2Urologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha, 3Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné Fakultní nemocnice, Praha, 4Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK, Praha

14 Aktivita katepsinu – B u karcinomu močového měchýře – výsledky prospektivní studie – Dušek P.1, Mrhalová M.2, Kotaška K.3, Kodet R.2, Průša R.3, Veselý Š.1, Babjuk M.1 – 1Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha, 2Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol, Praha, 3Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN Motol, Praha

15 Význam placentárního růstového faktoru v neinvazivní detekci nádorů močového měchýře – Soukup V.1, Kalousová M.2, Čapoun O.1, Sobotka R.1, Breyl Z.1, Pešl M.1, Zima T.2, Hanuš T.1 – 1Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, 2Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze

17 Čo ovplyvňuje pooperačnú úmrtnosť pacientov po radikálnej cystektómii? – Novotny V. – Klinik und Poliklinik für Urologie, Universitätsklinikum Dresden

18 Onkologické výsledky pacientů po radikální cystektomii operovaných v období 2008 – 2015 na Urologické klinice 2. LF UK a FNM Praha – Brisuda A., Veselý Š., Koldová M., Dušková K., Dušek P., Schmidt M., Jarolím L., Babjuk M. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

19 Laparoskopická radikální cystektomie, první zkušenosti po roce – Balík M., Košina J., Špaček J., Vachata S., Pacovský J., Hušek P., Holub L., Broďák M. – Urologická klinika FNHK

20 Výsledky “en-bloc” resekce nádorů močového měchýře – Babjuk M., Brisuda A. – Urologická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha

21 Meta-analýza výsledků randomizovaných studií hodnotících výsledky jednorázové pooperační instilace cytostatika po transuretrální resekci pro TA nebo T1 nádor močového měchýře – Babjuk M.1, Sylvester R.2 – 1Urologická klinika FN Motol a 2. LF UK, 2EORTC Headquarters, Belgium

22 Zhodnocení kvality života pacientů léčených vinfluninem v II. linii léčby metastatického karcinomu močového měchýře – Katolická J., Filipenský P., Rotnáglová S., Svobodová S., Novák R. – FN u svaté Anny, Brno

23 Prognóza pacientů s intermediate-risk a high-risk nádory močového měchýře léčených intravezikálními instilacemi Mitomycinu C v období nedostupnosti BCG vakcíny – Pešl M.1, Soukup V.1, Čapoun O.1, Vaľová Z.1, Dundr P.2, Bauerová L.2, Hanuš T.1 – 1Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, 2Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

24 Význam epigenetických změn u urologických malignit – Hušek P.1, Pacovský J.1, Chmelařová M.2, Podhola M.3 – 1Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové, 2Ústav klinické biochemie a diagnostiky FNHK, 3Finglandův ústav patologie FNHK

25 Neoadjuvantní chemoterapie u invazivních nádorů měchýře: vliv léčebné odpovědi na prognózu onemocnění – Staník M.1, Poprach A.2, Macík D.1, Čapák I.1, Jarkovský J.3, Doležel J.1 – 1Oddělení onkourologie, Masarykův onkologický ústav, Brno, 2Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno, 3Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

27 Výsledky radikálních cystektomií na Urologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc – Grepl M., Hartmann I., Hradil D., Študent V. – Urologická klinika FN Olomouc

28 Komplikace sexuálně motivovaných aktivit v padesátileté historii Urologické kliniky v Olomouci – Mucha Z., Rajmon P., Hluší P., Král M., Kratochvíl P., Hartmann I., Hradil D., Brázda B., Kudláčková Š., Báňa J., Veselý J. and all the other – Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

29 Funkční výsledky chirurgické léčby male to female transsexualismu (MtF TS) – Čechová M., Jarolím L., Chocholatý M.- Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

30 Zhodnocení zkušeností s aplikací extrakorporální rázové vlny u pacientů s induratio penis plastica (IPP) – morbus Peyronie léčených v letech 2005 až 2015 na Klinice urologie a robotické chirurgie MNUL – Broul M., Skála P., Štrbavý M., Schraml J. – Klinika urologie a robotické chirurgie MNUL a UJEP v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.

31 Léčba ED nízkoenergetickou fokusovanou rázovou vlnou – srovnání dostupných přístrojů a terapeutických technik provedeno na základě léčby 150 pacientů – Motíl I.1, Šrámková T.2 – 1urologickaambulance.cz, 2Sex. klinika FN Brno

32 Testosterón, obezita a ich vplyv na zdravotný stav u mužov – Levčíkova M.1, Fillo J.2, Ondrušová M.3 – 1I.Interná klinika UNB Bratislava, 2Urologická klinika UNB Bratislava, 3Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA v Bratislave; Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava; Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava

33 Rozdíly v hladinách bisfenolu A a estrogenů v plasmě a seminální plasmě u mužů s poruchou plodnosti – Čermák M.1, Heráček J.1,2, Sobotka V.3, Kočárek J.1,2, Vítků J.4 – 1Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha, 2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, 3Urologická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, 4Endokrinologický ústav, Praha

34 Transrektální sonografie prostaty u mužů s vrozeným hypogonadismem léčeným dlouhodobou substituční terapií testosteronem – Čermák M.1, Heráček J.1,2, Sobotka V.3, Kočárek J.1,2, Šnajderová M.4, Kalvachová B.5 – 1Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha, 2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, 3Urologická klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, 4Endokrinologický ústav, Praha, 5Pediatrická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

35 Intralezionální léčba plastické indurace penisu verapamilem – Zámečník L.1,2, Hradec T.1, Trojan O.2 – 1Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha, 2TH klinika Praha

36 Úrazy vonkajšieho genitálu – Marenčák J., Moro R., Lapatko D., Trabalíková M. – Urologické oddelenie FNsP Skalica, Slovenská republika

37 První klinické zkušenosti s Bezskalpelovou vazektomií – Bittner L., Grill R. – Urologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

38 Idiopatická nekróza kůže penisu u mladého muže – Vašíková B.1, Míka D.1, Štětinský J.2, Kruhut J.1 – 1Urologické oddělení FN Ostrava, 2Popáleninové centrum FN Ostrava

39 Mnohočetná kalcinóza skrota u mladého pacienta – Vávřová L., Čapoun O., Hanuš T. – Urologická klinika VFN a 1.LFUK

40 Cystické tumory ledvin – Pitra T., Kalusová K., Trávníček I., Ürge T., Hora M., Hes O., Mírka H. – FN Plzeň

41 Téměř ¼ papilárních renálních karcinomů typu 1 má vzhled cysty Bosniak IIF – Kalusova K.1, Pitra T.1, Růžička L.2, Urge T.1, Trávníček I.1, Eret V.1, Chudáček Z.2, Hes O.3, Hora M.1 – 1Urologická klinika FN Plzeň, 2Radiologické oddělení FN Plzeň, 3Šiklův ústav patologie

42 EN-RAGE – potencionální marker světlobuněčného karcinomu ledviny – pilotní studie – Chocholatý M.1, Čechová M.1, Schmidt M.1, Havlová K.1, Koldová M.1, Jarolím L.1, Zima T.2, Kalousová M.2 – 1Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, 2Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

43 Podíl nekrózy v preparátu – rizikový faktor relapsu u nemocných po chirurgickém výkonu pro lokalizovaný světlobuněčný karcinom ledviny – Čechová M.1, Schmidt M.1, Grega M.2, Háček J.2, Babjuk M.1, Koldová M.1, Chocholatý M.1 – 1Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, 2Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

44 Orosomukoid – nejlepší marker z běžně dostupných laboratorních vyšetření k predikci relapsu onemocnění u pacientů s lokalizovaným světlobuněčným karcinomem ledviny – Koldová M.1, Kalousová M.2, Čapek V.3, Schmidt M.1, Havlová K.1, Jarolím L.1, Chocholatý M.1, 1Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, 2Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, 3Centrum bioinformatiky 2. LF UK

45 Kazuistika pacientky se solitární ledvinou a papilárním uroteliálním karcinomem močovodu s metachronní recidivou v kalichopánvičkovém systému – Plincelnerová L., Novák K., Vobořil V., Hanuš T. – Urologická klinika VFN a 1. LFUK Praha

46 Pseudoaneurysma angiomyolipomu ledviny u pacientky s tuberózní sklerózou – Novák V., Rejchrt M., Jarolím L. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

47 Raritní histologický nález maligního tumoru vycházejícího z ložiska endometriózy ledviny – Vicenová K.1, Zachoval R.1, Jarabák J.1, Rosová B.2, Hes O.3, Melínová H.4 – 1Urologické oddělení, Thomayerova Nemocnice, Praha, 2Oddělení patologie a molekulární medicíny, národní referenční laboratoř TSE – CJN, Thomayerova Nemocnice Praha, 3Šiklův ústav patologie, LF UK a FN Plzeň, 4Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova Nemocnice, Praha

48 Bilaterální synchronní renální karcinom s odlišným histologickým nálezem – Ladman J.1, Handrejch L.1, Šafařík L.1, Holan P.2, Miniberger M.3 – 1Urologické oddělení, Nemocnice Písek a.s., 2Patologické oddělení, Nemocnice Písek a.s., 3Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Písek a.s.

49 Infikovaná pseudocysta způsobující mechanický syndrom jako komplikace renálního karcinomu – Novák J.1, Stejskal J.1, Mokriš J.1, Borovička V.1, Vik V.1, Girsa D.2, Koukolík F.3, Zachoval R.1 – 1Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha 4 – Krč , 2Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha 4 – Krč, 3Oddělení patologie, Thomayerova nemocnice, Praha 4 – Krč

50 Korelace výsledků pozitronové emisní tomografie a histologických nálezu při resekci reziduálních lézí po chemoterapii nonseminomových germinálních nádorů varlat – Jarabák J.1, Zachoval R.1, Buchler T.2, Donátová Z.2, Abrahámová J.2, Grimová J.3, Fencl P.3, Šimonová K.3 – 1Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, 2Onkologická klinika, Thomayerova nemocnice, Praha, 3Oddělení nukleární medicíny a PET centrum, Nemocnice na Homolce, Praha

52 Klinické zkušenosti s laparoskopickou unilaterální retroperitoneální lymfadenektomií – Pacovský J., Hušek P., Košina J., Holub L., Giblo V., Louda M., Broďák M. – Urologická klinika FN a LF UK v Hradci Králové

53 Objemný extragonadální germinální tumor retroperitonea – Poláčková E., Celman O., Spurná K., Zita K. – Urologické odd. Nemocnice Břeclav

55 Korelace koncentrací jednotlivých aminokyselin v moči s výskytem urologických malignit – výsledky vlastní studie – Dušková K.1, Veselý Š.1, Brisuda A.1, Jarolím L.1, Heger Z.2, Schmidt M.1, Babjuk M.1 – 1Urologická klinika UK 2.LF a FN Motol, Praha, 2Ústav chemie a biochemie, Mendelova univerzita, Brno

56 Úloha multidisciplinárního týmu v uroonkologii – Fiala V.1, Čapoun O.1, Sobotka R.1, Soukup V.1, Pešl M.1, Zemanová M.2, Honová H.2, Petruželka L.2, Bilská K.3, Hanuš T.1 – 1Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, 2Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, 3Ústav radiační onkologie FN Bulovka

57 High-grade non-Hodgkinův lymfom imitující primární nádor penisu – Sorokač Kubolková A., Fedorko M. – Urologická klinika FN Brno

58 Laparoskopická adrenalektomie ve FN Olomouc – sedmnáctileté zkušenosti – Hartmann I.1, Grepl M.1, Šmakal O.1, Čtvrtlík F.2, Václavík J.3, Fryšák Z.4, Študent V.1 – 1Urologická klinika FN a LF UP, Olomouc, 2Radiologická klinika FN a LF UP, Olomouc, 31. interní klinika, FN a LF UP, Olomouc, 43. interní klinika NRE, FN a LF UP, Olomouc

60 Primární karcinom uretry – kazuistika – Havlová K., Babjuk M., Dušek P. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

61 Primární maligní melanom mužské uretry – kazuistika – Šamudovský R., Všetička J. – Urologické odd., nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

62 Kostní komplikace u uroonkologických malignit – Matoušková M., Hanuš M., Kiacová H. – Urocentrum Praha

63 3-Tesla magnetická rezonance ve stagingu karcinomu penisu – Trávníček I.1, Kastner J.2, Hora M.1 – 1Urologická klinika, FN a LF v Plzni, UK v Praze, 2Klinika zobrazovacích metod, FN Plzeň

64 Sonografický obraz maligně změněných inquinálních uzlin u pacientů s karcinomem penisu – Borovička V., Zachoval R. – Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice

66 Robotické řešení nádorové duplicity během jedné operace – Hruška F., Grepl M. – Urologická klinika FN Olomouc

67 Nález feochromocytomu nadleviny s metastázou komponenty choriokarcinomu generalizovaného nonseminomového nádoru varlete – kazuistika – Hruška M., Nencka P., Klézl P., Grill R. – Urologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

68 Aorto-ureterální pištěl jako pozdní komplikace ureteroileostomie – Holub L.1, Hušek P.1, Guňka I.2, Pacovský J.1, Košina J.1, Broďák M.1 – 1Urologická klinika FN a LFUK v Hradci Králové, 2Chirurgická klinika FN a LF v Hradci Králové

69 Rychle progredující primárně diseminovaný sarkom malé pánve u 21- letého pacienta – kazuistika – Límová B.1, Varga G.1, Křen L.2 – 1Urologická klinika LF MU a FN, Brno, 2Ústav patologie LF MU a FN, Brno

70 Robotická chirurgie v ČR- Quo vadis ? – Študent V. – Urologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci

71 Aktivní sledování u pacientů s karcinomem prostaty – naše zkušenosti a perspektivy do budoucna – Král M., Rajmon P., Kratochvíl P., Vidlář A., Látalová B., Študent V. – Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

72 Roboticky asistovaná radikální prostatektomie v Olomouci: zkušenosti s 1000 výkony – Študent V., Hartmann I., Vidlář A., Grepl M., Študent V. jr. – Urologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci

73 Funkční rekonstrukce svalů pánevního dna při roboticky asistované radikální prostatektomii – Študent V., Hartmann I., Vidlář A., Grepl M., Študent V. jr. – Urologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci

74 Radikální prostatektomie s použitím harmonického skalpelu a bez něj – Pulcer J., Vltavská P., Staněk R., Kokoř T. – Urologické oddělení, Slezská nemocnice Opava

75 Pozitivní nádorové okraje po endoskopické extraperitoneální radikální prostatektomii – Novák K., Macek P., Pešl M., Vaľová Z., Hanuš T. – Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

76 Časná monitorace pooperačního PSA může snížit míru overtreatmentu u kandidátů na adjuvantní radioterapii po radikální prostatektomii – Veselý Š., Jarolím L., Dušková K., Schmidt M., Babjuk M. – Urologická klinika 2. LFUK a FN Motol

77 Miniinvazivní řešení hemoragické komplikace po roboticky asistované radikální prostatektomii – Hokůvová P.1, Štrbavý M.1, Cihlář F.2, Schraml J.1 – 1Klinika urologie a robotické chirurgie – Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, 2Radiodiagnostické oddělení – Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

78 Dlouhodobé výsledky radikální prostatektomie u lokálně pokročilého karcinomu prostaty – Broďák M., Košina J., Holub L., Balík M., Hušek P., Louda M., Pacovský J. – Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové

79 Hodnocení závažnosti inkontinence moči po operacích prostaty – Burešová E., Vidlař A., Grepl M., Študent V. jr., Študent V. – Urol. klinika FN Olomouc

80 4leté výsledky operační léčby inkontinence moči po operacích prostaty – Burešová E., Vidlář A., Študent V. – Urol. klinika FN Olomouc

81 Vliv kontinence moči po radikální prostatektomii na kvalitu života, erektilní funkci a ochotu k užívání přípravků na podporu erekce – prospektivní dotazníková studie – Čapoun O., Sobotka R., Soukup V., Pešl M., Vaľová Z., Hanuš T. – Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

82 Přínos časné penilní rehabilitace po provedené radikální roboticky asistované prostatektomii – zkušenosti pracoviště – Hartmann I., Študent V. jr., Grepl M., Študent V. – Urologická klinika FN a LF UP, Olomouc

83 Prevence erektilní dysfunkce po radikální prostatektomii rehabilitací topořivých těles – Broďák M., Košina J., Holub L., Balík M., Hušek P., Pacovský J. – Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové

85 Relaps karcinomu prostaty po konformní radioterapii – Odrážka K., Doležel M., Vaňásek J. – KOC Pardubice

86 Vliv konzumace plodu Vaccinium macrocarpon na některé biomarkery u pacientu s lokalizovaným karcinomem prostaty – Vidlář A.1, Vostálová J.2, Bouchal J.3, Študent V. jr.1, Šimánek V.2, Študent V.1 – 1Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc, 2Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UP Olomouc, 3Ústav klinické a molekulární patologie, LF UP Olomouc

87 Podání enzalutamidu v léčbě chemonaivních nemocných s metastatickým CRPC (mCRPC) – Matoušková M.1, Hanuš M.1, Katolická J.2, Králová V.1 – 1Urocentrum Praha, 2KOC FN USA

88 Radium 223 v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty – první klinické zkušenosti – Katolická J., Filipenský P. – FN u svaté Anny, Brno

89 Možnosti efektivního hodnocení kvality resekcí ledvin pomocí kombinace klinických parametrů – Macek P., Plincelnerová L., Novák K., Pešl M., Sobotka R., Hanuš T. – Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 89 Macek

90 Podíl benigních tumorů ledvin řešených záchovným výkonem – Šonský J., Klézl P. – Urologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

94 Laparoskopická a roboticky asistovaná resekce u pacientů s parenchymovým tumorem ledviny – Kočárek J., Chmelík F., Drlík P., Matějková M., Heráček J., Belej K., Gabrielová P., Hoření E., Čermák M. – Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

95 Recidiva nádorového trombu v dolní duté žíle, operační možnosti a jejich výsledky – Broďák M.1, Košina J.1, Louda M.1, Pacovský J.1, Žáček P.2, Habal P.2, Dominik J.2 – 1Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové, 2Kardiochirurgická klinika FN a LFUK Hradec Králové

98 Resekce objemného tumoru funkčně solitární ledviny – Vltavská P., Staněk R. – Slezská Nemocnice v Opavě, Urologické oddělení

99 Získané roky kvalitného života (QALYs) po vložkách, duloxetine a transobturatorovej páske u pacientok so stresovou inkontinenciou moču – Švihra J., Dušenka R., Ľupták J., Sopilko I., Kliment J. – Urologická klinika, JLF UK a UNM, Martin, Slovenská republika

100 Výzkum kontinence ex-vivo explantované vezikouretrální jednotky – Krhut J.1, Luňáček L.1, Sýkora R.1, Míka D.1, Mann-Gow T.2, Zvara P.1 – 1Katedra chirurgických oborů OU Ostrava, Česká republika, 2Division of Urology, University of Vermont, Burlington,VT, USA

101 Výsledky transuretrální aplikace polyakrylamid hydrogelu (Bulkamid®) u pacientek se stresovou inkontinencí moči s a bez předchozí radioterapie pánve – Krhut J.1, Juráková M.2, Martan A.3, Němec D.1, Mašata J.3, Gärtner M.2, Švabík K.3 – 1Urologické oddělení FN Ostrava, 2Porodnicko-gynekologická klinika LF OU a FN Ostrava, 3Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha

102 Výskyt dysfunkcí dolních močových cest u diabetiků zařazených na čekací listinu ke kombinované transplantaci ledviny a pankreatu – Mokriš J.1, Zachoval R.1, Borovička V.1, Záleský M.1, Stejskal J.1, Novák J.1, Kožnarová R.2, Saudek F.2 – 1Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, 2Klinika diabetologie, Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Praha

103 SCP biokeramická zrna jako nový prostředek k uretrální submukózní aplikaci v léčbě inkontinence moči – Krhut J.1, Mann-Gow T.2, Knabe C.3, El-Ghannam A.4, King B.2, Zvara P.1 – 1Klinika chirurgických oborů, OU Ostrava, Česká republika, 2Division of Urology, University of Vermont, Burlington,VT, USA, 3Department of Experimental Orofacial Medicine, Philipps-University, Marburg, SRN, 4Department of Mechanical Engineering and Engineering Science, University of North Carolina, Charlotte, NC, USA

104 Experimentální reinervace močového měchýře vytvořením somato-autonomního reflexního oblouku – předběžné výsledky studie – Zerhau P.1, Mackerle Z.2, Husár M.1, Brichtová E.2, Sochůrková D.2, Göpfert E.3, Faldyna M.3, Kubát M.1 – 1KDCHOT FN a LF MU Brno, 2Neurochirurgická klinika FN U sv. Anny Brno, 3VÚVel Brno

105 Analýza urodynamických parametrů u pacientů s roztroušenou sklerózou a dysfunkcí dolních močových cest. Výsledky 6- leté prospektivní studie – Varga G.1, Pacík D.1, Wasserbauer R.1, Pavlík T.2, Janoušová E.2, Praksová P.3, Babajide A.1 – 1Urologická klinika MU a FN Brno, 2Institut biostatistiky a analýz, LF a PřF MU Brno, 3Neurologická klinika MU a FN Brno

106 Hodnocení výskytu symptomatických a asymptomatických uroinfekcí mezi pacienty s roztroušenou sklerózou a transverzální lézí míšní – Varga G., Wasserbauer R., Klebanová S., Límová B., Pacík D. – Urologická klinika MU a FN Brno

107 Režimy evakuace močového měchýře u spinálních pacientů – desetileté zkušenosti – Havlová K.1, Kříž J.2, Rejchrt M.1 – 1Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, 2Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

108 Perkutánní tibiální neurostimulace – Rejchrt M. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

109 Efekt aplikace AMS 800 u stresové inkontinence moči mužů – Hanuš T., Hradec T., Pavlík I. – Urologická klinika VFN a 1. LF v Praze

110 Efekt intravezikální léčby syndromu bolestivého měchýře kyselinou hyaluronovou/chondroitinsulfátem – Zámečník L.1,2,Vaľová Z.1, Hanuš T.1,3, Hlaváčková S.1, Veselková M.1 – 1Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha, 2TH klinika Praha, 3IPVZ Praha

111 Srovnání nákladů konzervativní a miniinvazivní terapie OAB syndromu – Burešová E., Vidlář A., Rajmon P., Študent V. – Urol. klinika FN Olomouc

112 Porovnání radiační zátěže a ekonomických nákladů dvou diagnostických postupů doporučených k vyšetření febrilních infekcí močových cest u dětí ve věku 0-4 let – Holý P.1, Suchý M.2, Zachoval R.1 – 1Urologické odd, Thomayerova nemocnice, Praha, 2Software Production

113 Kongenitální adrenální hyperplazie (CAH) – Novák I.1, Kuliaček P.1, Tomášek J.1, Neumann D.2, Králová M.3, Janeček L.3 – 1Urologická klinika Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové, 2Dětská klinika Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové, 3Oddělení dětské chirurgie a traumatologie Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové

114 Stanovení indikačních kriterií pro operaci primárního obstrukčního megaureteru – Šmakal O., Šarapatka J., Vrána J., Kudláčková Š. – Urologická klinika FN Olomouc

115 Variabilita a možnosti reparace peroperačního iatrogenního poškození chámovodu v experimentu – Štichhauer R.1, KoudelkaJ.1, Kaška M.2 – 1Oddělení dětské chirurgie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové, 2Chirurgická klinika Fakultní nemocnice a Katedra chirurgie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

117 Urologické aspekty tetheringu míchy v adolescenci – Dítě Z., Kočvara R., Hanuš T. – Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

118 Roboticky asistovaná pyeloplastika u dětí – první zkušenosti – Šarapatka J., Hartmann I., Grepl M., Šmakal O., Študent V. – Urologická klinika FN Olomouc

119 Prostá renální cysta a její skleroterapie kombinací sklerotizačních látek – Kuliaček P.1,2, Novák I.1, Špaček J.1, Rejtar P.3 – 1Odd. dětské urologie, Urologická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 2Odd.dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, 3Radiologická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

120 Laparoskopická pyeloplastika – zlatý standard? – Schmidt M., Chocholatý M., Veselý Š., Dušek P., Babjuk M. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

123 Využití Asopa techniky v léčbě striktur penilní uretry – Míka D., Krhut J. – Urologické oddělení FN Ostrava Poruba, Katedra chirurgických oborů Ostravské univerzity

124 Submukóza tenkého střeva (SIS) při léčbě striktur uretry – Vidlář A., Burešová E., Študent V. – Urologická klinika, LF UP a FN Olomouc

130 Vyhodnocení výsledků laparoskopické nefropexe u pacientů s ptózou ledviny – Klézl P., Klečka J., Nencka P., Hruška M., Šonský J., Grill R. – Urologická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK Praha

131 Komplexní řešení uretero-rektální píštěle po Hartmannově resekci sigmatu pro divertikulitidu – Pírek J., Šámal V., Mečl J. – Urologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s.

132 Jak snížit riziko časných urologických komplikací po transplantacích ledvin – Pernička J., Študent V., Šmakal O., Grepl M., Hartmann I., Král M., Vidlář A. – Urologická klinika FN Olomouc

133 Lacerace pravé ledviny bez vědomé příčiny – Hruška F., Burešová E. – Urologická klinika FN Olomouc

134 Cizí těleso v ledvinné pánvičce – Kratochvíl P., Král M. – Urologická klinika FNOL

135 Perkutánní nefrolitotomie na našem pracovišti v letech 2002-2015 – Minárik I., Schmidt M., Jerie J., Babjuk M. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

136 PEK – supinační poloha – Košina J., Broďák M., Holub L., Hušek P., Giblo V., Špaček J. – Urologická klinika FN Hradec Králové

137 Litotrypse extrakorporální rázovou vlnou – analýza rizikových faktorů rozvoje subkapsulárního hematomu ledvin – Paldus V., Mečl J., Šámal V. – Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

138 Případy avulze ureteru v souboru 1554 konsekutivních ureteroskopií – Baron J., Dančík P., Kuldan R. – Urologické oddělení, Městská nemocnice Ostrava

140 Diagnostika, terapie a analytické metody u matrixové cystolitiázy – Plasgura P.1, Martinec P.2, Ščučka J.2, Souček K.2 – 1Urologické oddělení Nemocnice ve F-M, 2ÚGN AV ČR Ostrava

141 Obtížná terapie urolitiázy na pět let zapomenutém ureterálním stentu – Vachata S., Špaček J., Tomášek J., Holub L., Broďák M. – Urologická klinika FNHK a LF UK Hradec Králové

142 Překvapivý nález u pacientky s podezřením na renální koliku – Látalová B., Grepl M., Študent V. – Urologická klinika FN Olomouc

143 Dlhodobý účinok vysadenia alfablokátora po zlepšení LUTS u mužov s BPH – Marenčák J., Králik E., Moro R., Potop V. – Urologické oddelenie FNsP Skalica, Slovenská republika

144 Léčba středně těžkých až těžkých symptomů dolních močových cest při benigní hyperplazii prostaty embolizací prostatických arterií – Zábranský I.1, Vávrová M.2, Štursa M.1 – 1Urologické oddělení Nemocnice Nový Jičín, 2Oddělení radiologie a zobrazovacích metod Nemocnice Nový Jičín

145 Recidivující infekce močových cest, algoritmus vyšetření v urologické ambulanci – Matoušková M., Hanuš M., Verner P., Kaplán P., Kiacová H., Fritzenová D. – Urocentrum Praha

146 Dioctophyme renale (Ledvinovec psí) – Pulcer J.1, Odstrčil I.1, Jaššo J.1, Moravec P.2, Kolářová L.3 – 1Urologické oddělení, SZZ Krnov, 2Ústav mikrobiologie a parazitologie, Slezská nemocnice Opava, 3Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy v Praze

Publikováno: 21. 10. 2015

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

4/2021
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři