1

Česká akademie urologie

Cíle České akademie urologie (ČAU)

 1. ČAU je nástrojem České urologické společnosti ČLS JEP (ČUS) ke zkvalitnění postgraduálního vzdělávání v oboru urologie
 2. Hlavním cílem a úkolem ČAU je organizace edukačních kurzů v rámci postgraduálního specializačního a celoživotního vzdělávání

Organizační struktura České akademie urologie (ČAU)

 1. V čele ČAU stojí předseda jmenovaný výborem ČUS. Předseda ČAU koordinuje edukační aktivity v rámci ČAU
 2. Předseda spolupracuje s poradním sborem vedoucích lektorů, jehož personální složení schvaluje na návrh předsedy ČAU výbor ČUS
 3. Poradní sbor lektorů se podílí především na přípravě a aktualizaci plánu edukačních akcí ČAU
 4. Poradní sbor lektorů dbá na adekvátní odbornou úroveň edukačních akcí, podílí se na výběru přednášejících na jednotlivé edukační kurzy z řad respektovaných domácích, případně zahraničních odborníků
 5. Funkční období předsedy ČAU a poradního sboru lektorů je shodné s funkčním obdobím výboru ČUS

Akce přímo pořádané Českou akademií urologie

 1. Plán edukačních kurzů ČAU je schvalován výborem ČUS zpravidla na kalendářní rok. Případné změny a doplnění plánu akcí projednává a schvaluje výbor ČUS průběžně dle aktuální situace
 2. Návrh na zařazení edukační akce do plánu edukačních akcí ČAU podává kterýkoliv člen ČUS prostřednictvím předsedy ČAU, nejpozději však 3 měsíce před předpokládaným datem konání akce
 3. Při organizaci vzdělávacích akcí spolupracuje ČAU s Akreditační komisí MZ ČR, Specializační oborovou komisí (SOR) lékařských fakult ČR, jednotlivými lékařskými fakultami, výborem ČUS, jednotlivými sekcemi ČUS, Českou lékařskou komorou (ČLK) a případně lokálními organizátory
 4. ČAU organizuje edukační aktivity tak, aby splňovaly podmínky pro uznání v rámci postgraduální specializační přípravy a/nebo v rámci celoživotního vzdělávání.
 5. Organizací jednotlivých kurzů jsou pověřeni vedoucí kurzů po schválení výborem ČUS
 6. Vedoucí kurzu je zodpovědný jak za organizační zajištění, tak za odbornou úroveň kurzu
 7. Vedoucí kurzu mohou využít při organizaci kurzu pomoci manažera ČUS, předsedy ČAU, případně členů poradního sboru lektorů ČAU
 8. Všechny edukační akce ČAU jsou financovány podle pravidel ČUS. Prostředky získané od účastníků akce, případně partnerů jsou použity k úhradě nákladů na zajištění akce, případný zisk připadá ČUS. V odůvodněných případech může participovat na zisku adekvátně i další strana (např. lokální organizátor)
 9. ČAU využívá k propagaci edukačních akcí databáze členů ČUS a webové stránky ČUS
 10. ČAU vítá návrhy kteréhokoliv člena ČUS na tématické zaměření edukačních akcí

Akce pořádané pod záštitou České akademie urologie

 1. Pořadatelé edukačních akcí pro urology mohou požádat o udělení záštity ČAU
 2. Žádost o udělení záštity ČAU musí obsahovat všechny informace nutné k náležitému posouzení žádosti, zejména datum, místo, program, rozsah a personální zajištění kurzu vč. požadavků na případnou podporu ze strany ČAU
 3. Žádost o udělení záštity ČAU musí být zaslána výboru ČUS s dostatečným časovým předstihem před předpokládaným datem konání akce
 4. Žádost o udělení záštity ČAU posuzuje výbor ČUS. Ten rozhoduje, zda bude vzdělávací akci udělena záštita ČUS nebo záštita ČAU, případně záštita ČUS a ČAU současně
 5. V případě poskytnutí záštity, spolugarantuje ČAU odbornou úroveň akce. Za organizační zajištění plně zodpovídá pořadatel edukační akce.
 6. Finanční zajištění edukačního kurzu je garantováno organizátorem. V případě participace ČAU na organizaci edukační akce, participuje ČAU adekvátním dílem rovněž na případném zisku akce