Všeobecné informace

V souvislosti s přijetím Zákona 67/2017 Sb., kterým se mění Zákon 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, (plné znění  ZDE) dochází k zásadním změnám ve specializačním vzdělávání v oboru urologie.

V současné době se specializační vzdělávání řídí podle dvou vzdělávacích programů:

Vzdělávací program urologie z r. 2011 – byli do něj zařazováni rezidenti od 31. 5. 2011 do 30. 6. 2017

Úplné znění Vzdělávacího programu 2011 v poslední verzi ZDE

Hlavní charakteristiky – garantován lékařskými fakultami

urologie je základním oborem

celková délka trvání 5 let

povinné absolvování urologického kmene (24 měsíců):

chirurgie                                                    2 měsíce

interna                                                       2 měsíce

anestézie a intenzivní medicína           2 měsíce

urologie                                                     18 měsíců

(pracoviště s akreditací I. nebo II. typu)

 

po absolvování urologického kmene dále vlastní specializační výcvik

urologie (pracoviště s akreditací I. nebo II. typu)         26 měsíců

urologie (pracoviště s akreditací II. typu)                       6 měsíců

gynekologie                                                                            1 měsíc

klinická onkologie                                                                1 měsíc

chirurgie                                                                                 2 měsíce

 

Vzdělávací program urologie z r. 2019 – jsou do něj zařazováni rezidenti od 1. 7. 2017.

Rezidenti, zařazení do specializačního vzdělávání dle Vzdělávacího programu urologie z r. 2011 v aktualizovaném znění (dále jen VP2011) mohou dokončit své specializační vzdělávání dle VP2011, nebo mohou požádat příslušnou fakultu o přeřazení do Vzdělávacího programu urologie z r. 2019 (dále jen VP2019).

Kromě VP urologie se mění i vzdělávací program certifikovaných kurzů Dětská urologie a Onkourologie. U obou se předpokládá jejich zkrácení na 18 měsíců, podrobnější informace přinesou  samostatné materiály.

Vzdělávání ve kmeni se řídí Vyhláškou 221/2018 Sb. ze dne 4. října 2018 o vzdělávání v základních kmenech lékařů (úplné znění – náplň Urologického kmene na str. 3967 – 3982 ZDE)

Vlastní specializační výcvik se řídí položkou ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 7/2019 ze dne 19. 7. 2019  (ZDE)

 

Hlavní charakteristiky – garantován lékařskými fakultami

urologie je základním oborem

celková délka trvání 5 let

povinné absolvování urologického kmene (30 měsíců):

chirurgie                                                   2 měsíce

interna                                                      2 měsíce

anestézie a intenzivní medicína           2 měsíce

urologie                                                     24 měsíců

(pracoviště s akreditací I. nebo II. typu)

 

po absolvování urologického kmene dále vlastní specializační výcvik

urologie (pracoviště s akreditací I. nebo II. typu)         20 měsíců

urologie (pracoviště s akreditací II. typu)                       6 měsíců

gynekologie                                                                            1 měsíc

klinická onkologie                                                                1 měsíc

chirurgie                                                                                 2 měsíce

 

Přehledné srovnání VP 2011 a VP 2019

 

VP 2011 VP 2019
Celková délka  

60 měsíců

 

60 měsíců

Délka vzdělávání ve kmeni  

24 měsíců

 

30 měsíců
Délka vlastního specializovaného výcviku 36 měsíců 30 měsíců
Povinné praxe během kmene Anesteziologie a intenzivní medicína  2 měsíce

 

Chirurgie       2 měsíce

 

Interna          2 měsíce

Anesteziologie a intenzivní medicína  2 měsíce

 

Chirurgie       2 měsíce

 

Interna          2 měsíce

Povinné praxe během vlastního specializovaného výcviku Gynekologie a porodnictví

2 měsíce

 

Chirurgie        2 měsíce

 

Onkologie          1 měsíc

 

Urologie na pracovišti II. typu                     6 měsíců

Z toho:

Dětská urologie   1 měsíc

Gynekologie a porodnictví

2 měsíce

Chirurgie        2 měsíce

 

Onkologie          1 měsíc

 

Urologie na pracovišti II. typu                     6 měsíců

Z toho:

Dětská urologie   1 měsíc

Povinné kurzy během kmene Radiační ochrana

1 den

 

Prevence užívání návykových látek

1 den

 

Ultrasonografie v urologii

1 den

 

Urodynamické vyšetření

1 den

 

 

Radiační ochrana

4 hod. nebo e-learning

 

Prevence užívání návykových látek

4 hod nebo e-learning

 

Ultrasonografie v urologii

5 hod.

 

Urodynamické vyšetření

8 hod.

 

Lékařská první pomoc

20 hod. nebo e-learning

 

Základy zdravotnické legislativy a etiky

12 hod. nebo e-learning

 

Novinky v urologii

24 hod.

Povinné kurzy během vlastního specializovaného výcviku Lékařská první pomoc

3 dny

 

Základy zdravotnické legislativy a etiky

2 dny

 

Onkourologie I.

1 den

 

Onkourologie II.

1 den

 

Ženská urologie

1 den

 

Dětská urologie

1 den

 

Andrologická urologie

1 den

Ukončení kmene Pohovor Komisionální zkouška
Požadavky pro přístup k atestační zkoušce
 • absolvování vlastního specializovaného výcviku včetně povinné doplňkové praxe,
 • absolvování praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí,
 • absolvování povinných kurzů během specializovaného výcviku,
 • předložení seznamu předepsaných operačních výkonů (záznam v log-booku),
 • předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v log-booku,
 • vypracování písemné práce na zadané odborné téma
 • úspěšné absolvování předatestačního testu EBU Written Examination, případně jiného testu organizovaného      pověřenou organizací,
 • potvrzení o aktivní přednáškové účasti na odborných konferencích a o publikační aktivitě (požadován alespoň jeden článek publikovaný v odborném recenzovaném časopise, u kterého je školenec jako první autor práce),
 • potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí
 • absolvování vlastního specializovaného výcviku včetně povinné doplňkové praxe,
 • absolvování praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí,
 • předložení potvrzení o splnění předepsaných operačních výkonů
 • vypracování písemné práce na zadané odborné téma
 • potvrzení o absolvování povinných kurzů
Atestace
 • Písemný test (školenci, kteří úspěšně absolvovali  písemný testu EBU, nemusí absolvovat písemný předatestační test)

 

 • Praktická část

 

 • Teoretická část (2 odborné otázky a obhajoba písemné práce.  Školenci, kteří úspěšně absolvovali písemné i ústní zkoušky EBU, provedou pouze obhajobu písemné atestační práce)

 

 • Praktická část

 

 • Teoretická část (2 odborné otázky a obhajoba písemné práce)

 

 

 

Jak se přihlásit do specializačního vzdělávání v oboru urologie

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách lékařských fakult nebo na   https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL37REGISTRACELF , kde uchazeč vyplní žádost v elektronické podobě do webové aplikace evidence zdravotnických pracovníků, a poté vytiskne, podepíše a včetně příloh zašle příslušné lékařské fakultě.

Při splnění podmínek lékařská fakulta zařadí uchazeče do oboru specializačního vzdělávání lékařů nejpozději do 30 dnů od doručení kompletní písemné žádosti, a to odesláním „Oznámení o zařazení do oboru“, průkazu odbornosti, do kterého je proveden záznam o zařazení do oboru, a příslušného logbooku na adresu uchazeče, kterou v žádosti určil pro doručování

 

Kontakty na referáty specializačního vzdělávání na jednotlivých lékařských fakultách:

 

Fakulta Adresa Jméno e-mail Tel.
1. LF UK Praha

(www.lf1.cuni.cz)

Oddělení specializačního a celoživotního vzdělávání (OSCV)
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
Ph.Dr. Jana Krejčíková, Ph.D. jana.krejcikova@lf1.cuni.cz 224964305
2. LF UK Praha

(www.lf2.cuni.cz)

Oddělení specializačního vzdělávání

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Mgr. Eva Jogheeová eva.jogheeova@lfmotol.cuni.cz

 

224435855
3. LF UK Praha

(www.lf3.cuni.cz)

Oddělení specializačního vzdělávání

Ruská 87
100 00 Praha

Mgr. Markéta Škrabalová specializace@lf3.cuni.cz

 

267102437
LF UK Plzeň

(www.lfp.cuni.cz)

Oddělení specializačního vzdělávání

Husova 3
306 05 Plzeň

Zdeňka Tykalová zdenka.tykalova@lfp.cuni.cz 377593463
LF UK Hradec Králové

(www.lfhk.cuni.cz)

Specializační vzdělávání lékařů

Šimkova 870
500 38 Hradec Králové

Jana Churavá specializacnivzdelavani@lfhk.cuni.cz 495816238
LF MU Brno

(www.med.muni.cz)

Oddělení Specializačního vzdělávání lékařů Kamenice 753/5

625 00 Brno

Mgr. Miroslava Šimková msimkova@med.muni.cz 549498283

 

LF UP Olomouc

(www.lf.upol.cz)

Referát pro specializační vzdělávání

Hněvotínská 3

775 15 Olomouc

Ing. Blanka Doleželová

 

blanka.dolezelova@upol.cz 585632064

 

LF OU Ostrava

(www.lf.osu.cz)

Oddělení specializačního

vzdělávání Syllabova 19

700 30 Ostrava

Lucie Horňáčková lucie.hornackova@osu.cz

 

 

553461707