Kompetence rezidentů urologie – souhrn

image_pdfimage_print

Kompetence lékařů stanovují zejména následující právní normy:

 • Zákon 67/2017 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 280/2018 Sb. o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 211/2018 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů
 • Věstník Ministerstva zdravotnictví 7/2019 Vzdělávací program specializačního oboru UROLOGIE – vlastní specializovaný výcvik

Úspěšným ukončením magisterského studijního programu všeobecné lékařství na některé z lékařských fakult získává absolvent titul Doktor všeobecného lékařství a tzv. odbornou způsobilost.

Rozsah činností, které provádí lékař s odbornou způsobilostí samostatně bez odborného dozoru, resp. odborného dohledu (viz níže) definuje Vyhl. 280/2018 takto:

Lékař může po získání odborné způsobilosti bez odborného dohledu a bez odborného dozoru v rámci poskytování zdravotních služeb

a) provádět klinické vyšetření pacienta, zahrnující také získání anamnézy a fyzikální vyšetření bez samostatného rozhodování o dalším léčebném postupu,

b) provádět vizitu s pozorováním vývoje zdravotního stavu pacienta,

c) pracovat s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb,

d) vést a provádět zápisy do zdravotnické dokumentace,

e) administrovat přijetí, přemístění a propuštění pacienta s doporučeními stanovenými lékařem se specializovanou způsobilostí,

f) provádět kontrolu, převazy a ošetření nekomplikovaných ran a dekubitů, včetně ošetření drénů a drenážních systémů,

g) předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na základě diagnózy stanovené lékařem se specializovanou způsobilostí,

h) ve zdravotnickém zařízení aplikovat léčivé přípravky včetně krevních derivátů indikované lékařem se specializovanou způsobilostí s výjimkou radiofarmak a cytostatik a s výjimkou aplikace léčivých přípravků intraoseálně, lumbálně, arteriálně, intrakardiálně, intraperitoneálně nebo intraartikulárně,

i) podávat transfuzní přípravky indikované lékařem se specializovanou způsobilostí,

j) poskytovat odbornou první pomoc,

k) v rozsahu své odborné způsobilosti edukovat pacienta, jeho zákonného zástupce nebo osoby jím určené v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péče,

l) orientačně vyhodnocovat sociální situaci pacienta a indikovat zdravotně sociální nebo sociální péči,

m) provádět punkci periferních žil za účelem zavádění periferních žilních katétrů, odběru žilní krve nebo nitrožilní aplikace léčivých přípravků a provádět odběr kapilární krve,

n) provádět katetrizaci močového měchýře u pacientů starších 15 let, včetně zavedení permanentního močového katétru.

Všechny ostatní činnosti lékař s odbornou způsobilostí provádí pod odborným dozorem nebo odborným dohledem.

Odborný dozor vykonává lékař se specializovanou způsobilostí přítomný ve zdravotnickém zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, s fyzickou dosažitelností lékaře se specializovanou způsobilostí do 15 minut.

Odborný dohled vykonává lékař se specializovanou způsobilostí, a to nepřetržitou telefonickou dostupností a fyzickou dosažitelností zdravotnického zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, do 30 minut. Lékař, který vykonává odborný dozor a odborný dohled, musí být v základním pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, nebo ve služebním poměru, anebo musí být poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení k výkonu činností lékaře s odbornou způsobilostí dochází.

Rozsah činností, které provádí lékař s odbornou způsobilostí pod odborným dozorem resp. pod odborným dohledem, stanovuje zaměstnavatel (zpravidla na návrh školitele) v popisu pracovního místa. 

Zisk certifikátu o absolvování základního kmene by měl vést k rozšíření kompetencí, rozsah kompetencí po ukončení vzdělávání ve kmeni však zatím není stanoven navazujícím právním předpisem.

Do jeho vydání tedy platí, že rozsah činností, které provádí lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem o ukončení vzdělávání ve kmeni pod odborným dozorem resp. pod odborným dohledem, stanovuje zaměstnavatel (zpravidla na návrh školitele) v popisu pracovního místa.

Upozorňujeme, že seznam kompetencí po kmeni, který byl součástí Vzdělávacího programu Urologie 2011 v současné době není platný!  

Česká urologická společnost vypracovala již v srpnu 2019 na žádost Ministerstva zdravotnictví ČR svůj návrh kompetencí rezidentů po zisku certifikátu o absolvování základního kmene. Tento návrh měl sloužit jako pracovní materiál pro přípravu navazujícího právního předpisu. Zatím však není jasné, kdy bude tento navazující předpis vydán.

Níže uvádíme seznam navrhovaných kompetencí a zdůrazňujeme, že se jedná o neoficiální pracovní materiál, který by měl sloužit spíše jako orientace pro zaměstnavatele, příp. školitele při stanovování kompetencí:

Po ukončení vzdělávání v kmeni oboru urologie a úspěšném absolvování zkoušky po kmeni může lékař vykonávat samostatně (bez odborného dohledu):     

 • Zajišťování diagnosticko-terapeutického procesu na standardním urologickém lůžkovém oddělení
 • Zajišťování základní ambulantní činnosti ve všeobecné urologické ambulanci
 • Ultrazvukové vyšetření ledvin, močového měchýře a zevního genitálu vč. transrektální ultrasonografie a barevného dopplerovského vyšetření
 • Základní endoskopické diagnostické a terapeutické výkony (např. kalibrace uretry, uretrocystoskopie, odsátí tamponády močového měchýře, uretrocystografie, ascendentní ureterografie, zavedení ureterálního stentu, klešťová biopsie a koagulace močového měchýře apod.)
 • Biopsie prostaty
 • Neinvazivní a invazivní urodynamické vyšetření
 • Základní operační výkony (punkční epicystostomie, frenulotomie, meatotomie, uvolnění parafimózy, deliberace předkožky, incize abscesu skróta, cirkumcize, operace hydrokély apod.)
 • Provádění extrakorporální litotrypse (po adekvátním zaškolení)

Složením atestační zkoušky získává lékař tzv. specializovanou způsobilost, která umožňuje výkon povolání lékaře v celém rozsahu oboru mimo činnosti vyžadující zvláštní specializovanou způsobilost podmíněnou získáním znalostí a dovedností podle vzdělávacího programu nástavbového oboru.

Kompetence po LF po kmeni 2020 (PDF)

Zpracováno výborem ČUS 14. 7. 2020

 

Publikováno: 18. 7. 2020

Výroční konference ČUS ČLS JEP 2020

Česká urologie

2/2020
stáhnout

3/2020
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři