1

Vzpomínka na MUDr. Josefa Hynka

29. července 2015 náhle opustil plzeňské urology vynikající lékař, kolega MUDr. Josef Hynek.
Narodil se 19. 3. 1929 v Praze, kde prožil svá gymnaziální léta. Rozhodl se pro studium medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které ukončil v r. 1953. Ihned po promoci nastoupil na chirurgické oddělení OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví) Domažlické nemocnice. Zde pracoval 2 roky a po té absolvoval dvouletou základní vojenskou službu jako útvarový lékař. Po ukončení v r. 1957 nastoupil jako sekundární lékař na chirurgické oddělení tehdejší Vojenské nemocnice v Plzni, kde pracoval nepřetržitě do r. 1989. Během své chirurgické činnosti se také věnoval urologii, která se pro něj postupně stávala dominantní činností.
Byl výborným učitelem a rádcem, skvělým operatérem, který mladším kolegům pracujícím pod jeho dozorem předal mnoho praktických zkušeností a znalostí nejen z chirurgie, ale i z urologie. I v důchodovém věku velmi rád pracoval a studoval. Po ukončení své činnosti ve Vojenské nemocnici se rozhodl pracovat na chirurgické ambulanci Železniční polikliniky v Plzni, kam nastoupil v r. 1990. Postupně i zde se stále více věnoval urologii, a protože k vykonávání této odborné činnosti byla vyžadována atestace z Urologie I. stupně, rozhodl se již v relativně pokročilém věku 72 let pro její složení. Tuto atestaci získal v r. 2001. Stal se tak jedním z nejvíce medicínsky vzdělaných lékařů Železniční polikliniky. Je známo že během své medicínské praxe kromě urologické atestace úspěšně složil atestaci z chirurgie I. stupně v r. 1958, atestaci z anesteziologie v r. 1961, atestaci z chirurgie II. stupně v r. 1964. Pracovní činnost na Železniční poliklinice ukončil ze zdravotních důvodů v červnu 2015.
MUDr. Josef Hynek byl příkladem lékaře milujícího své povolání. Svou práci vykonával do pozdního věku s plným nasazením a zájmem o všechno nové v oboru urologie. Svědčí o tom jeho pravidelná účast na odborných seminářích Urologické kliniky FN v Plzni, ale i na řadě dalších odborných akcí.
U svých pacientů byl oblíben nejen pro praktický přístup v řešení jejich medicínských problémů, pro lidský zájem a porozumění, ale i pro jemný humor, který dovedl taktně použít.

Čest jeho památce

MUDr. Pavla Toufarová
Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

V Plzni dne 5. 8. 2015