Vzpomínka na doc. MUDr. et MgA. Ivana Kawaciuka, CSc.

image_pdfimage_print

S velkým zármutkem jsme přijali informaci, že 1.10.2020 zemřel doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc., dlouholetý přednosta urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

MUDr. Ivan Kawaciuk nastoupil po promoci na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze na Chirurgickou kliniku prof. Niederleho fakultní nemocnice v Motole v roce 1969. Po chirurgické atestaci v roce 1973 složil v roce 1976 II. atestaci z urologie a 1.7.1977 převzal urologický ordinariát. Pro další rozvoj urologie na klinice byl záhy chirurgický prostor příliš těsný. Jeden ze dvou chirurgických starých lůžkových pavilonů byl zbourán a byl postaven pavilon nový. V jedné polovině nového pavilonu vzniklo pod vedením MUDr. Kawaciuka1.6.1984 první samostatné Urologické oddělení FN Motol s 24 lůžky, samostatným operačním sálem a dvěma ambulantními vyšetřovnami. Po konkurzním řízení byl MUDr. Kawaciuk jmenován primářem oddělení.

Výuka mediků probíhala zpočátku v rámci chirurgie, po otevření urologického oddělení se výuka oboru, včetně praktických stáží, přestěhovala celá na urologické pracoviště. Jelikož bylo oddělení součástí Fakultní nemocnice Motol, bylo potřeba, souběžně se zaváděním řady dalších moderních klinických metod, postupně přebudovat oddělení na klinické pracoviště. Bylo také nezbytné splnit řadu personálních předpokladů. MUDr. Kawaciuk v roce 1989 obhájil kandidátskou disertační práci na téma “Prognostické faktory u karcinomu ledviny”, v roce 1995 habilitační práci na téma “Chirurgická léčba benigní hyperplazie prostaty” a by jmenován docentem pro obor urologie. Urologická klinika UK 2.LF Praha byla ustavena dne 1.6.1996 a po konkurzním řízení byl doc. Kawaciuk jmenován do funkce jejího prvního přednosty s účinností od 1.10.1996.

Posledním předělem ve vývoji Urologické kliniky bylo její přestěhování do nové budovy motolské nemocnice v roce 1998.

Docent Kawaciuk vedl Urologickou kliniku až do roku 2009, celkem 23 let. Byl členem Société Internationale d´Urologie a European Association of Urology, čestným členem České urologické společnosti a nositelem Medaile Eduarda Hradce, dlouho byl členem Výboru České urologické společnosti, členem redakční rady České Urologie, předsedou Oborové komise České lékařské komory pro urologii, členem Vědecké rady České lékařské komory a členem České onkologické společnosti. Publikoval na 100 vědeckých prací a přednesl více než 150 odborných přednášek doma i v zahraničí.

Pan docent Kawaciuk byl velmi náročný v první řadě sám na sebe, považoval dodržování zásad za přirozené i u ostatních. Trpělivě uměl vysvětlovat své argumenty a dokázal přijmout argumenty cizí. Docent Kawaciuk byl vynikající operatér. Operoval nesmírně precizně, učil tak pracovat i své žáky. Bravurně operoval otevřenou cestou stejně jako endoskopicky. Byl obrovsky pečlivý a trpělivý, neponechával nic náhodě, s každým krokem operačního postupu musel mít absolutní jistotu. Řadu let se zabýval operativou nádorů ledvin, rozsáhlých uzlinových postižení při nádorech varlat, problematikou benigní hyperplazie a karcinomu prostaty.

V roce 1992 napsal doc. Kawaciuk první samostatná skripta pro studenty lékařství „Urologie obecná a speciální“ a v roce 2000 první učebnici s názvem „Urologie“.  V roce 2005 vydal monografii “Prognóza karcinomu ledviny” a v roce 2008 velkou učebnici „Urologie“.

Při práci na klinice dokázal se svou manželkou, MUDr. Radkou Kawaciukovou, vybudovat privátní urologické zařízení Urologie Petrská.

Jako chlapec a mladý muž byl pan docent Kawaciuk úspěšný koncertní houslista. Protože se však věnoval každé činnosti s maximálním nasazením, musely housle ustoupit urologii. Celoživotní vášní doc. Kawaciuka byla krom urologie filmová tvorba. V roce 2009 odešel doc. Kawaciuk z funkce přednosty kliniky a nastoupil na denní studium režie na Ondráčkově filmové akademii v Písku. Graduoval v roce 2015 a stal se prorektorem akademie. Hlavní pracovní náplní doc. Kawaciuka se stala filmová režie a urologii si ponechal jako koníčka v rámci privátní ambulance.

Pan docent Kawaciuk byl obdivuhodně skromný, nepotřeboval nikomu dokazovat, že je lepší. Znali jsme ho jako přímého a zásadového člověka, který měl přirozenou autoritu nejen mezi svými spolupracovníky, ale i v celé české urologické obci.

Čest jeho památce.

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Publikováno: 7. 10. 2020

Jarní edukační urologické sympózium 2023

Česká urologie

2/2022
stáhnout

3/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři