1

Jednodenní chirurgie na lůžku

Vážené kolegyně, vážení kolegové

rádi bychom  vás informovali o nových kódech VZP určených pro výkony prováděné v režimu tzv. jednodenní péče na lůžku (JPL) , respektive v režimu zákrokových sálků (ZS). Kódy a tzv. balíčkové ceny těchto výkonů se objevily v novém externím číselníku VZP platném od 1.1. 2013 a je tedy možné požádat o jejich nasmlouvání.

K  seznamu výkonů a výši úhrad u JPL  má výbor ČUS několik výhrad. První výhrada   směřuje k vlastnímu seznamu zahrnutých operací. Jedná se o starý seznam, vytypovaný někdy v dávné minulosti. Současný výbor ČUS opakovaně zasílal inovovaný a racionální návrh, VZP však použila svůj nezměněný historický seznam výkonů. Je zde například uvedena nesmyslně ilioinguinální lymfadenektomie, jejíž provedení v režimu  jednodenní chirurgie (tedy maximálně 24hodinová hospitalizace)  je těžko představitelné apod.. Druhou, ještě významnější výhradou, je  nízká hodnota úhrady za jednotlivé výkony. Pro ilustraci je seznam výkonů a bodové ohodnocení  uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1: navržené nové kódy a jejich výše v bodech (a tedy korunách)

 

JPL body=Kč Výkon

10371

2 991

Chirurgické odstranění cizího tělesa

10373

2 363

Frenuloplastika jako samostatný výkon

10375

3 129

Vynětí protézy varlete

10376

8 152

Lymfadenektomie ilioinguinální jednostranná

10377

4 214

Cystotomie event. cystostomie…

10383

2 924

Cirkumcize, děti od 3 let a dospělí

10386

3 626

Orchiektomie jednostranná

10387

5 673

Orchiektomie radikální jednostranná

10388

3 427

Orchidopexe

10390

3 798

Excize spermatokély nebo operace hydrokély jednostranná

10391

4 598

Epididymektomie jednostranná

10392

2 479

Ligatura vas deferens (vazektomie) jednostranná

10393

3 626

Operace varikokely otevřená jednostranná

10394

2 801

Incize abscesu prostaty nebo semenného váčku

10396

4 528

Perkutánní punkce event. sklerotizace cysty ledviny

10397

4 861

Transuretrální resekce tumoru močového měchýře do 2 cm

10399

5 242

Transuretrální resekce nebo discize hrdla m.m.

10400

3 858

Optická uretrotomie

 

Je třeba si uvědomit, že cena kalkulovaná v balíčku zahrnuje kromě nákladů na výkon i narkózu, hospitalizaci a všechny kroky spojené s příjmem a propuštěním pacienta. Navržená výše úhrady  však v podstatě kopíruje platbu za výkon.

Jednodenní chirurgie je jistě zajímavým a užitečným způsobem poskytování invazivní odborné péče. Umožní stratifikovaný přístup k operačním výkonům a pro pacienty bude jistě přínosem.  Je ovšem nezbytné, aby byla adekvátně hodnocená. Pro ilustraci, k jak velkému propadu ve financování by došlo oproti současné situaci, je uvedeno v tabulce č. 2. Zde je srovnání s několika často prováděnými výkony, pokud by byly provedeny při přijetí pacienta a platba byla metodou DRG. Tato tabulka je pouze orientační, protože je počítána na střední hodnotu základní sazby a ta je různá v jednotlivých urologických centrech. Nicméně ten rozdíl je enormní. Je krajně nevýhodný u jakékoli základní sazby.

Navíc je třeba si uvědomit, že při nasmlouvání balíčku již nebude možné daný výkon realizovat ve standardním režimu.

Tabulka 2: Porovnání několika případů řešených při hospitalizace a návrhem nových kódů k jednodenní chirurgii (JPL jednodenní péči na lůžku) *

 

Kód

CM

JPL

body=Kč

 

76319

0,46

14 260

10373

2 363

Frenuloplastika jako samostatný výkon

76327

0,46

14 260

10375

3 129

Vynětí protézy varlete

76331

1,92

59 560

10376

8 152

Lymfadenektomie ilioinguinální jednostranná

76363

0,86

26 660

10377

4 214

Cystotomie event. cystostomie…

76427

0,31

9 610

10383

2 924

Cirkumcize, děti od 3 let a dospělí

76439

0,46

14 280

10386

3 626

Orchiektomie jednostranná

76440

0,46

14 280

10387

5 673

Orchiektomie radikální jednostranná

76443

0,46

14 280

10388

3 427

Orchidopexe

76451

0,45

13 950

10390

3 798

Excize spermatokély nebo operace hydrokély jednostranná

76557

0,54

16 740

10397

4 861

Transuretrální resekce tumoru močového měchýře do 2 cm

76563

0,63

19 530

10399

5 242

Transuretrální resekce nebo discize hrdla m.m.

76571

0,54

16 740

10400

3 858

Optická uretrotomie

76581

0,46

14 260

10401

12 306

Implantace testikulární protézy

76601

0,86

26 660

76601

20 261

Minimálně invazivní uretropexe k léčbě stressové inkontinence

CM Case mix

JPL Jednodenní péče na lůžku

* porovnání je pouze orientační, pro jednotlivá urologická centra je nutné počítat s individuální základní sazbou.-

 

Výkony v režimu ZS se týkají pouze poskytovatelů ambulantní péče a logickou podmínkou je existence zákrokového sálku. Jedná se o následující výkony:

10371 (standardní kód 76251) Biopsie varlete oboustranná

10372 (standardní kód 76255) Punkční biopsie prostaty

10373 (76319) Frenuloplastika jako samostatný výkon

10402 (76601) Minimálně invazivní uretropexe k léčbě stresové inkontinence

 

O nasmlouvání těchto kódů lze požádat místní pobočku VZP, která žádost postupuje na ústředí k rozhodnutí.

Zda je nasmlouvání těchto kódů výhodné z celkového hlediska (tedy zda není “kompenzováno” redukcí v jiné oblasti, což lze předpokládat) je třeba ověřit.

Výbor ČUS se bude touto důležitou otázkou nadále zabývat .

V rámci jednání s VZP budeme diskutovat stávající seznam výkonů pro JLP. Jistě otevřeme otázku výše úhrad, kterou považujeme za klíčovou.

U výkonů v režimu ZS se budeme snažit analyzovat dopad. V případě výhodnosti se budeme snažit prosazovat kladné schválení žádostí o nasmlouvání (důležitá bude hlavně biopsie prostaty).

O výsledcích jednání bude včas podána informace.

 

doc. MUDr.  Miloš Broďák, Ph.D.                             prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc

Pověřená osoba výborem ČUS                                 Předseda ČUS