Informační materiál k preskripci zdravotnických prostředků pro sběr a vyprazdňování moči

image_pdfimage_print

Dne 13. 12. 2018 vyšla novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která obsahuje nová pravidla úhradové regulace zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz (ZP) (Příloha 1). To se týká také prostředků pro sběr a vyprazdňování moči.

Shrnutí hlavních změn obsažených v novele:

 • od 1. 1. 2019 přechází odpovědnost za kategorizaci a cenotvorbu ZP z všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)
 • SÚKL bude vydávat k dvacátému dni kalendářního měsíce seznam obsahující výčet všech hrazených ZP, který je platný pro následující kalendářní měsíc
 • seznam bude zveřejňovat na elektronické úřední desce na adrese http://www.sukl.cz/sukl/seznam-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz
 • SUKL bude rozhodovat o změně úhrady na základě dohody o nejvyšší ceně nebo cenové soutěže
 • zavádí se finanční spoluúčast pacientů
 • mění se formulář Poukazu na ZP (Příloha 2)
 • mění se kategorizační strom ZP (Příloha 3)
 • byla přidána nová kategorie pro intravaginální pomůcky při stresové inkontinenci žen

Předpis inkontinenčních vložek, plen, kalhotek a inkontinenčních podložek:

Metodika stanovení závažnosti inkontinence moči

Zákonem je nově definována metodika stanovení inkontinence moči:

Inkontinence I. stupně

Mimovolný únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 h

 

Inkontinence II. stupně

Mimovolný únik moči na 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 h

 

Inkontinence III. stupně

Mimovolný únik moči nad 200 ml v průběhu 24 h – smíšená inkontinence

Od 1. 10. 2019 musí být na každém poukazu vyznačen stupeň inkontinence moči – na základě toho pak výdejce určí výši spoluúčasti pacienta (při výběru PZ na poukaz vystavený a vyzvednutý do 1.12. 2019 pacient nedoplácí, při výběru PZ na poukaz vystavený do 1.12.2019, ale vyzvednutý po 1.12.2019 pacient hradí spoluúčast, při výběru PZ na poukaz vystavený po 1.12.2019 pacient hradí spoluúčast).

Preskripční limity a spoluúčast pacienta

 • měsíční limity:
  • inkontinence I.st 450 Kč na měsíc (resp. 391 Kč bez DPH)                       150 ks
  • inkontinence II.st. 900 Kč na měsíc (resp. 783 Kč bez DPH)                     150 ks
  • inkontinence III. st. 1700 Kč na měsíc (resp. 1478 Kč bez DPH)               150 ks
  • podložky  220 Kč na měsíc (resp. 191 Kč bez DPH)                                       30 ks
 • povinná spoluúčast pacienta
  • inkontinence I. st. (vložky)                                                                                  15 %
  • inkontinence II.st. (vložné pleny, fixační kalhotky)                                          5 %
  • inkontinence III. st. (kalhotky natahovací, zalepovací, s pásem)                   0 %
  • podložky                                                                                                                  25 %

Spoluúčast pacienta se vypočítává z celkové ceny poukazu. Praktický příklad výpočtu spoluúčasti pacienta:

Pacient s inkontinencí I. st. při uplatnění poukazu obdrží účtenku maximálně na částku 517,50 Kč, což je součet maximální možné úhrady a 15% spoluúčasti (450,- Kč + 67,50 Kč), přičemž za daný zdravotnický prostředek zaplatí pouze svoji spoluúčast ve výši 67,50 Kč.

Pro určení výše spoluúčasti pacienta je rozhodující stupeň inkontinence, nikoliv typ ZP.

Např. pokud bude vystaven poukaz na malé vložky se savostí max. 120 ml a současně bude na poukazu uveden stupeň inkontinence III., pacient nebude doplácet spoluúčast. Bude ale na lékaři, aby odůvodnil předpis pomůcek určených pro méně závažnou inkontinenci pacientovi, kterého hodnotí III. stupněm inkontinence.

ZP lze předepsat maximálně na 3 měsíce.

Podložky lze předepisovat pouze pro pacienty s III. st. inkontinence

Kombinace jednotlivých prostředků

Jednotlivé prostředky lze vzájemně kombinovat do celkového limitu. Pro zjednodušení preskribce je v případě nutnosti kombinace lépe předepisovat ZP na kratší dobu než 3 měsíce.

Např.: pro pacientku s noční posturální inkontinencí, při níž unikají velké objemy moči při postavení z postele a naopak přes den trpí jen nevelkou inkontinencí, může být výhodná kombinace vložky přes den a plenkové kalhotky na noc. Nejjednodušším řešením je předpis jednoho poukazu na plenkové kalhotky do výše měsíčního limitu (1.700,-Kč/měsíc) a druhého poukazu na vložky do výše měsíčního limitu (1.800,- Kč/2 měsíce). Výše spoluúčasti se bude odvíjet od stupně závažnosti inkontinence.

Podložky lze u pacientů s III. stupněm inkontinence kombinovat s dalšími ZP, přičemž lze čerpat celý limit na podložky a celý limit na ostatní ZP.

Např. u pacienta s těžkou inkontinencí, který používá plenkové kalhotky celodenně, ale ty mu v moci vzhledem noční polyurii protékají a proto potřebuje zároveň podložky lze napsat jeden poukaz na plenkové kalhotky do výše měsíčního limitu (5.100,-Kč/3 měsíce) a druhý poukaz na podložky do výše měsíčního limitu (660,- Kč/3 měsíce). Spoluúčast pacienta v tomto případě bude 0,- Kč u vložek (inkontinence III. st) a 165,- Kč u podložek (povinná spoluúčast 25% u podložek bez ohledu na stupeň inkontinence).

Kódy pro jednotlivé prostředky

Od 20. 11. 2019 budou kódy dostupné na http://www.sukl.cz/sukl/seznam-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz

Schvalování revizním lékařem

Nepodléhá schvalování revizním lékařem zdravotní pojišťovny

Preskripční omezení:

GER, GYN, CHI, NEF, NEU,PED, PRL, URN

 

Předpis katétrů pro intermitentní katetrizaci

Preskripční limity a spoluúčast pacienta

Maximální limit u všech katétrů pro intermitentní katetrizaci byl stanoven na 210 ks/ měsíc bez spoluúčasti pacienta.

ZP lze předepsat maximálně na 3 měsíce.

Kombinace jednotlivých prostředků

Katétry pro intermitentní katetrizaci lze kombinovat s vložkami, případně plenami pro řešení inkontinence, ale nelze již předepisovat kombinaci katétry+ vložky + podložky.

Kódy pro jednotlivé prostředky

Od 20. 11. 2019 budou kódy dostupné na http://www.sukl.cz/sukl/seznam-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz

Schvalování revizním lékařem

Nepodléhá schvalování revizním lékařem zdravotní pojišťovny

Preskripční omezení

NEF, URN

 

Důležité upozornění

Od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019 nebudou katétry vyjmuty z regulací(limitů) pro rok 2019. Veškerá preskripce katétrů proto bude zahrnuta do paušálu/limitu pro zdravotnická zařízení na rok 2019.

V současné době je předjednáno s VZP, že od 1. 1. 2020 budou katétry vyňaty z paušálu/regulací/limitu pro zdravotnická zařízení a budou hrazeny zvlášť. Stejným způsobem by měly postupovat i další zdravotní pojišťovny. Na písemné stanovisko VZP zatím čekáme, předpokládáme, že bychom jej měli získat do konce listopadu 2019.

Z těchto důvodů doporučujeme předepsat pomůcky maximálnímu počtu stávajících pacientů již v listopadu 2019, případně s předpisem vyčkat na leden 2020.

 

Předpis urinálních kondomů a urinálních sběrných sáčků

Preskripční limity a spoluúčast pacienta

 • množstevní limity pro urinální kondomy zůstaly stejné (30 ks/ měsíc)
 • množstevní limity pro urinální sběrné sáčky se zvýšil ze současných 10 ks/měsíc na 15 ks/měsíc

ZP lze předepsat maximálně na 3 měsíce.

Kombinace jednotlivých prostředků

Omezení kombinace není stanoveno

Kódy pro jednotlivé prostředky

Od 20. 11. 2019 budou kódy dostupné na http://www.sukl.cz/sukl/seznam-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz

Schvalování revizním lékařem

Nepodléhá schvalování revizním lékařem zdravotní pojišťovny

Preskripční omezení

urinální kondomy – GER, CHI, NEF, NEU,PED, PRL, URN,INT

urinální sběrné sáčky – GER, CHI, NEF, NEU,PED, PRL, URN,INT, GYN, ONK

 

Důležitá data:

Od 1. 10. 2019 – při předpisu inkontinenčních vložek, plen a inkontinenčních podložek musí být na poukazu uveden stupeň inkontinence.

Od 20. 11. 2019 – bude dostupný číselník kódů SÚKL pro jednotlivé ZP na http://www.sukl.cz/sukl/seznam-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz

Od 1. 12. 2019 – bude možno předepisovat ZP na poukaz pouze pomocí SÚKL kódů a pacient platí spoluúčast

Po omezenou dobu (zatím blíže nespecifikovanou) budou akceptovány poukazy vydané před 1. 12. 2019 s kódy VZP. V těchto případech výdejce na poukazu kódy VZP přepíše na kódy SÚKL a ZP bude možno vydat, avšak se spoluúčastí pacienta.

Od 1. 12. 2019 – není třeba k preskripci katétrů pro intermitentní katetrizaci schválení revizního lékaře zdravotní pojišťovny a platí limit 210katétrů/měsíc.

Od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019 nebude pro předpis katétrů pro intermitentní katetrizaci zapotřebí schválení revizního lékaře zdravotní pojišťovny, ale tomto období nebudou katétry vyjmuty z regulací (limitů) pro rok 2019. Veškerá preskripce katétrů proto bude zahrnuta do paušálu /limitu pro zdravotnická zařízení.

Od 1. 1. 2020 předpokládáme, že katétry na intermitentní katetrizaci budou vyjmuty z regulací/limitů/paušálu pro zdravotnická zařízení na rok 2020 a budou hrazeny mimo rámec regulací/limitů/paušálu. Písemné potvrzení ze strany VZP očekáváme do konce listopadu 2019.

Lze předpokládat, že pravidla pro předpis PZ na poukaz bude ještě dále upravovat metodika VZP. Zatím není jasné, kdy bude vydána.

 

doc. MUDr. Jan. Krhut, Ph.D.

pověřený člen výboru a místopředseda sekce urodynamiky, neurrourologie a urogynekologie ČUS ČLS JEP

 

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

předseda výboru ČUS ČLS JEP

 

Přílohy:

Informační materiál k preskribci zdravotnických prostředků pro sběr a vyprazdňování moči  (PDF)

Příloha_1_Sbírka zákonů ČR (PDF)

Příloha_2_Tiskopisy (PDF)

Příloha_3_Kategorizace zdravotnických prostředků (PDF)

 

 

 

 

Publikováno: 18. 11. 2019

68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Česká urologie

2/2022
stáhnout

1/2022
stáhnout

Starší čísla časopisu dostupná zde.

Sponzoři

Platinový partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Stříbrný partner

Bronzoví partneři

Oficiální partneři