1

Informace k nastavení úhrad ve skupině 02 Prostředky pro inkontinentní

Minulý týden jsme byli Všeobecnou zdravotní pojišťovnou informováni, že s platností od 1. 11. 2016 dochází u pojištěnců VZP ke změně úhrad u některých typů zdravotnických prostředků (nově je významná část prostředků hrazena s různě velkým doplatkem pacienta) zařazených v Úhradovém katalogu VZP – ZP ve skupině 02 – Prostředky pro inkontinentní. Konkrétně se jedná o vložky pro lehkou inkontinenci a vložné pleny pro střední inkontinenci.

VZP tento krok provedla velmi rychle a bez jakékoli předchozí komunikace s odbornými společnostmi zabývajícími se inkontinentními pacienty. Výbor České urologické společnosti, stejně jako některé další odborné společnosti, obratem reagoval  žádostí o vysvětlení důvodů a metodiky zavedení úhrad u těchto zdravotnických prostředků a odmítl způsob komunikace ze strany VZP při tomto kroku, který může mít určité skupiny našich pacientů negativní dopad.

Vedení VZP následně reagovalo:

1. zasláním metodiky vytvoření nového úhradového systému, která je následující:

Zdravotnické prostředky byly podrobně rozčleněny do příslušných kategorií s podrobným členěním terapeuticky obdobných výrobků dle savosti (absorpce dané pomůcky). Seznam těchto kategorií naleznete v příloze.

Přehled kategorií – vložky a vložné pleny (PDF)

K nastavení úhrad byla použita následující metodika výpočtu: 

          V každé kategorii je nejméně 33 % plně hrazených prostředků (pro nastavení a výpočet nových úhrad byly použity pouze položky, které v r. 2015 byly reálně obchodované na trhu v ČR). Výpočet vychází z ceny za 1 ks dané pomůcky. V každé z kategorií je vždy minimálně jeden produkt plně hrazen.

          Zároveň byla splněna podmínka, kdy v dané kategorii byly zastoupeny plně hrazené výrobky s objemem na trhu v roce 2015 nejméně 15 %.

Aktuální seznam rozčlenění bezdoplatkového a doplatkového sortimentu v této oblasti naleznete také v příloze.

Seznam rozčlenění bezdoplatkového a doplatkového sortimentu (PDF)

Změny v úhradách pro inkontinenci I. a II. stupně budou platné od 1. 11., pro inkontinenci III. stupně by změny měly platit s největší pravděpodobností od 1. prosince.

Nastavení úhrad v oblasti plenkových kalhotek pro těžkou inkontinenci bude s ohledem na přijaté připomínky realizováno od 1. 12. 2016.

2. příslibem bezprostředního zahájení jednání nad novou definicí stupňů inkontinence používanou VZP (např. v současně platné definici je uvedena stará známá skutečnost, že inkontinence je definována jako únik minimálně 300 ml /24 hodin, což odporuje všem současně uznávaným odborným definicím) – tedy mnohaletým problémem, který tíží jak pacienty, tak i lékaře preskribující inkontinenční pomůcky, a který se výbor ČUS intenzivně snaží v posledních letech napravit.

 

 V Praze 1. 11. 2016

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., předseda SUNU ČUS ČLS JEP

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. , předseda ČUS ČLS JEP