Odborné akce pořádané sekcí - pediatrická sekce

Odborné akce v roce 2023:

34. výroční setkání dětských urologů, 7. - 8. 10. 2022

PRIMAVERA Hotel & Congress centre, Plzeň

Pořadatel: Česká urologická společnost ČLS JEP - Sekce dětské urologie ve spolupráci s Urologickou klinikou LF UK a FN Plzeň

Téma setkání: vesikoureterální reflux, dysfunkce močového měchýře a varia.

Termín uzávěrky příjmu abstrakt: 10. 4. 2023

Organizační zajištění: HANZO Produciton, spol. s r.o.

Podrobné info a registrace: www.setkanidetskychurologu.cz

Akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Pozvánka s 1. informací: 34. Výroční setkání dětských urologů (PDF)

Odborné akce v roce 2022:

33. výroční setkání dětských urologů, 7. - 8. 10. 2022 

Orea Resort Devět skal, Vysočina 

Pozvánka:  Pozvanka_SDU2022_final 

Odborné akce v roce 2021:

32. Výroční setkání dětských urologů

5. - 6. 11. 2021

Hotel Tammel, Jičín

Vážené kolegyně, kolegové,
ve dnech 5. - 6. 11. 2021 proběhlo 32. Výroční setkání dětských urologů, hotel Tammel, Jičín. Z pověření dětské sekce ČUS setkání organizovalo dětské pracoviště Urologické kliniky Fakultní nemocnice a LFUK Hradec Králové ve spolupráci s firmou Hanzo. I přes komplikovanou epidemiologickou situaci se podařilo setkání zorganizovat prezenčně v pěkném novém kongresovém centru hotelu Tammel, Jičín s již tradiční mezi oborou účastí dětských urologů, nefrologů a pediatrů. I přes nepříznivá epidemiologická coronavirová omezení se setkání opět zúčastnili i kolegové ze Slovenské republiky. Hlavními tématy jednání byly „Nádorová/ nenádorová onemocnění varlete, Vezikoureterální reflux a Urogenitální poranění“. V sekci „Varia“ bylo možné prezentovat i jiné onemocnění/ příspěvky. V jednotlivých odborných sekcích bylo přihlášeno a odprezentováno celkem 25 příspěvkům s bohatou diskuzí k jednotlivým tématům. Setkání bylo akreditováno ČLK s přidělením bodů do postgraduálního školení lékařů
Nezbytnost a přínosnost pořádání podobných setkání odborných sekcí zdůraznil ve svém pozdravení účastníkům ředitel FN Hradec Králové prof. MUDr. Vladimír Palička CSc. dr.h.c. Odborné prezentace a diskuze ukázaly trvale dobrý stav v péči o dětské urologické pacienty v ČR, srovnatelný s vyspělým světem. Příspěvek „Výzva dětské urologie v Monrovii“ as. MUDr. Trachty ukázal naopak možnou problematiku dostupnosti vysoce specializované urologické dětské péče v rozvojovém světě. Účastníci se mohli během setkání seznámit s novinkami nabízenými vystavujícími firmami. Jejich účast nebyla pouze pasivní, využily možnost aktivně prezentovat své produkty v rámci přednášek. Souhrn obdržených abstrak přednášek byl prezentován na webu firmy Hanzo a bude nabídnut k publikování cestou odborného urologického periodika - Česká urologie.
32. Setkání byla zároveň volebním. Na proběhlé členské schůzi sekce dětské urologie ČUS byl jednohlasně zvolen staronovým předsedou as. MUDr. Marcel Drlík FEAPU na opět dvouleté období let 2022-2023. Děkujeme mu za dosud velmi odpovědně odvedenou práci v předsednictví sekce DU ČUS a přejeme do dalšího období výdrž a mnoho úspěchů v další velmi potřebné administrativní a organizační práci.
Dovolujeme si touto cestou poděkovat výboru ČUS za záštitu a finanční podporu akce a obecně podporu sekce DU CUS (odborně, administrativně-legislativně viz shora), sekretariátu ČUS za vstřícnost a spolupráci při uveřejňování organizačních informací o setkání a další administrativní podporu.
Velké poděkování patří firmě Hanzo, jmenovitě p. L. Lapešové, při organizování akce. Těšíme se na další spolupráci.
Naše poděkování je i pro naše kolegy nefrology, kteří propagovali naše setkání na stránkách Československé pediatrie, a všem přednášejícím bez rozdílu odbornosti.
Poděkování patří i firmám za jejich prezentování se a sponzorování setkání.
Závěrem si dovolujeme již nyní touto cestou srdečně pozvat širokou odbornou veřejnost nejen z řad zástupců dětské na 33. Konference dětských urologů 2022. Organizací bylo pověřeno dětské urologické pracoviště FN Motol. Předběžný termín konání byl určen na září 2022 a bude co nejdříve datově a místem upřesněn a zveřejněn na stránkách web ČUS. Těšíme se na Vaši účast.

Zdraví za organizační výbor 32. Setkání

MUDr. Ivo Novák Ph.D.
Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové

 

Odborné akce v roce 2019:

30. výroční setkání dětských urologů

Letošní kulaté výroční setkání dětských urologů připadlo na hlavní město. Ve dnech 17. -18. 5. 2019 se v nově zrekonstruovaném Lékařském domě ČLS JEP v Praze uskutečnila vrcholná akce pediatrické sekce ČUS, pořádaná letos Urologickou klinikou 1. LF UK a VFN.  Akce se zúčastnilo celkem 65 registrovaných účastníků, mezi nimi i kolegové ze Slovenska, Rakouska a Polska.

Hlavními tématy setkání byla urolitiáza v dětském věku a rekonstrukce hypospádií. Po zahájení uvítal účastníky současný předseda pediatrické sekce ČUS MUDr. Marcel Drlík a v krátkosti představil pořádající pracoviště, kterému patří ve vztahu k tématům sjezdu řada prvenství na území České republiky. V roce 1985 byla na Urologické klinice provedena první perkutánní extrakce konkrementu, v roce 1987 první LERV a v roce 1992 první laloková uretroplastika Onlay. Úvodní den setkání byl rozdělen do 4 bloků, dva byly věnovány urolitiáze u dětí, další blok se věnoval rekonstrukcím distálních hypospádií a poslední pak rekonstrukcím proximálních hypospádií. Následující den se skládal ze dvou bloků věnovaným variím. V každém z bloků týkajících se hlavních témat zazněly kromě původních prací vždy jedna či dvě vyzvané přednášky. Doc. R. Kočvara přednesl vysoce hodnocenou přednášku na téma metabolického vyšetření a metafylaxe urolithiázy u dětí, dr. A. Petřík hovořil o léčbě litiázy pomocí LERV a dr. T. Hradec o endoskopické léčbě litiázy v dětském věku včetně miniaturizovaného instrumentária mini a microPERC. V blocích týkajících se rekonstrukcí hypospádií zazněly vyzvané přednášky dr. J. Trachty o dvojdobé uretroplastice pomocí volného štěpu z předkožky (dle Bracky) a dr. Z Vaĺové o chirurgickém řešení ventrální angulace penisu u hypospádií. Kromě vyzvaných sdělení ještě zaznělo celkem 23 původních prací. Velmi zajímavá byla práce dr. Adama Halińského ze Zieloné Góry, který prezentoval 110 případů flexibilní ureterorenoskopie pro litiázu u dětí. Takto vysoké počty pacientů jsou samozřejmě možné jen díky velké centralizaci tohoto onemocnění na jedno pracoviště (přes 90% dětí z celého Polska).

Sdělení hlavního sponzora se týkalo novinek o enuréze – prací, které zazněly na letošním kongresu Evropské společnosti pro dětskou urologii (ESPU) v Lyonu. Novinky přednesl dr. Marcel Drlík. Účastníci setkání si také se zájmem vyslechli sdělení dr. D. Šaškové o lázeňské léčbě dětských pacientů s nefrourologickými onemocněními. Lázně Kynžvart jsou v současné době jediným zařízením tohoto druhu v ČR, které se na tato onemocnění specializuje.

Na závěr programu prvního dne setkání proběhla valná hromada pediatrické sekce ČUS. Předseda sekce dr. M. Drlík přednesl členům zprávu o dosavadním vývoji jednání s ÚZIS týkající se kultivace vykazování péče o dětsko-urologické pacienty v rámci plánovaného DRG restart. Doc. R. Kočvara referoval o novinkách v budoucí organizaci vzdělávání v oboru dětská urologie. Členové sekce také odsouhlasili Urologické oddělení Fakultní nemocnice v Hradci Králové jako organizátora příštího setkání 17. – 18. 4. 2020 v Rychnově nad Kněžnou a témata setkání: vesikoureterální reflux, varle a traumata urogenitálního ústrojí.

Kromě odborných příspěvků dokládajících velmi dobrou úroveň české dětské urologie a zapálených diskuzí, poskytlo setkání prostor pro neformální setkávání a navazování kontaktů jak v prostorách Lékařského domu, tak i na slavnostní pracovní večeři v nedaleké restauraci Demínka.

Novinkou letošního setkání bylo hlasování účastníků o nejlepší příspěvek. Částkou 3500 Kč byla oceněna jedna nelépe hodnocená vyzvaná přednáška a jedna původní práce. Účastníkům se nejvíce líbila state-of-the art přednáška doc. Kočvary o metafylaxi litiázy v dětském věku a velmi vtipná přednáška A. Pacákové o kvalitě života dospělých pacientů po uretroplastikách pro hypospádie v dětství. Celá konference se nesla ve velmi přátelském duchu a úspěšně tak navázala na předchozí setkání.

Na závěr bych rád vyjádřil poděkování za celou sekci dětské urologie za významnou finanční podporu pro organizaci této oficiální akce ČUS a za platformu, kterou ČUS trvale poskytuje sekci dětské urologie.

V Praze, dne 26. 5. 2019

MUDr. Marcel Drlík, FEAPU

Předseda pediatrické sekce ČUS

Nově zrekonstruovaný sál Lékařského domu byl důstojným místem pro konání setkání

Stánek lázní Kynžvart – jediných lázní v ČR specializujících se na lázeňskou léčbu dětí s dysfunkcemi dolních močových cest

Pozvánka: 30. Výroční setkání dětských urologů 2019

 

Odborné akce v roce 2018:

29. výroční setkání dětských urologů

Vážené kolegyně a kolegové,

ve dnech 10. – 12. 5. 2018 se uskutečnilo 29. výroční setkání dětských urologů, které pořádala urologická klinika FN Ostrava společně s agenturou Hanzo. Účastníky jsme pozvali do Beskyd a přístřeší nám poskytl Horský hotel Ondráš v Ostravici.

Hlavními tématy konference byly urologické příčiny makroskopické hematurie u dětí a dysfunkce močového měchýře u dětí. Akce byla registrována v programu celoživotního vzdělávání ČLK a také v programu EU-ACME.  Na akci se akreditovalo téměř šedesát dětských urologů, dětských nefrologů, pediatrů a zdravotních sester z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska.

Setkání jsme zahájili večeří s posezením v prostorách hotelu. Odborný program pak následoval v pátek 11. 5. První blok byl věnován problematice makroskopické hematurie u dětí, byly probrány doporučené postupy v diagnostice hematurie a předneseny kazuistiky dětí s makroskopickou hematurií při benigních i maligních nádorech močového měchýře  a při litiáze, které ukázaly zkušenosti jednotlivých pracovišť s těmito pacienty.

Další tři bloky byly věnovány dysfunkcím močového měchýře u dětí. Nejprve byla v souhrnných přednáškách probrána diagnostika a léčba pacientů s neurogenními i non neurogenními dysfunkcemi a problematika monosymptomatické noční enurézy.

Po obědové přestávce byly v dalším bloku probrány zásady chirurgické léčby inkontinence moče u dětí, dr. Kudela z Katovic představil soubor pacientů se spina bifida, u kterých byla simultánně provedena appendikovezikostomie a Maloneho stoma, dr. Springer z Vídně přednášel o možnostech prenatální magnetické rezonance v diagnostice pacientů s chlopní zadní uretry, zajímavá byla také kazuistika dr. Trachty o léčbě pacientky se syndromem Fowlerové a kazuistiky pacientů se syndromem kaudální regrese. V posledním bloku byla představena uroterapie z pohledu zdravotních sester uroterapeutek a možnosti léčby dětí s dysfunkcemi močových cest v Léčebných lázních Kynžvart.

Po skončení odborného programu proběhla schůze členů pediatrické sekce ČUS, které se za výbor ČUS zúčastnil přednosta urologické kliniky FN Ostrava doc. Jan Krhut. Byl probrán vzdělávací program v dětské urologii, diskutovány možnosti podpory sekce ze strany ČUS a proběhla volba nového předsedy pediatrické sekce, kterým se na další období stal dr. Marcel Drlík z VFN Praha, který byl zároveň pověřen organizací 30. setkání dětských urologů v roce 2019. Den byl zakončen večeří a přátelským posezením účastníků konference.

Program závěrečného dne byl již tradičně věnován variím. Byly prezentovány příspěvky na téma poruch pohlavního vývoje, urolitiázy, léčby kryptorchizmu, poranění ledvin a informace ze stáže na dětské urologii v Paříži. Konference byla ukončena společným obědem, po kterém následoval odjezd účastníků,

Znovu bych chtěl poděkovat všem účastníkům za jejich zájem, přednášejícím za jejich příspěvky, kterých bylo celkem 26, výboru ČUS za finanční podporu akce a agentuře Hanzo za organizaci.

Zájem účastníků ukázal potřebu konání akcí s problematikou dětské urologie. Konání takových akcí se neobejde bez další podpory “mateřské organizace”, tedy České urologické společnosti. S vírou v tuto podporu se již těšíme na 30. výroční setkání dětských urologů příští rok v Praze.

Na shledanou se těší

MUDr. Radim Skalka, FEAPU

Urologická klinika FN Ostrava

 

Témata konference:

  • Urologické příčiny hematurie dětského věku
  • Dysfunkce močového měchýře u dětí
  • Varia

Sborník abstrakt konference: 29. výroční setkání dětských urologů - sborník abstrakt (PDF)

Odkaz na registraci: https://hanzo.cz/vsdu/registrace

Pozvánka: 29. výroční setkání dětských urologů (PDF)

 

Kurz – Dysfunkce dolních močových cest u dětí a dospívajících

Termín konání: 7. dubna 2018

Místo konání: Praha

 

Odborné akce v roce 2017:

28. výroční setkání dětských urologů

Ve dnech 4.-6. května 2017 proběhlo již 28. výroční setkání dětských urologů. Konalo se v příjemném prostředí konferenčního střediska Kněžínek v Nových Dvorech u Českých Budějovic. Setkání proběhlo v uvolněné komorní atmosféře, celkem se zúčastnilo 30 urologů a dětských nefrologů. Nosným odborným tématem konference byla problematika vezikoureterálního refluxu. Dále byla představena připravovaná doporučení pro diagnostiku a léčbu dětí s nočním pomočováním. Krom bohatého odborného programu jsme dále diskutovali rozvoj a vzdělávání v nástavbovém oboru dětské urologie. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře spojené též s večerní prohlídkou minipivovaru a posezením.

Všem účastníkům chceme poděkovat za přípravu kvalitních odborných sdělení, bohatou diskuzi a již se můžeme začít těšit na další setkání v příštím roce, které se uskuteční na severu Moravy.

Sborník abstrakt: Sborník abstrakt - 28. výroční setkání dětských urologů (PDF)

Pozvánka: 28. výroční setkání dětských urologů (PDF)

 

Odborné akce v roce 2016:

Konference dětských urologů a nefrologů

Termín konání: 19. - 21. května 2016

Místo konání: Olomouc

Organizuje: prim. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.

nefro_2016_466x60px

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
je pro nás velkou ctí, že vás můžeme jménem organizátorů pozvat k účasti na 37. Pracovní dny dětské nefrologie a Konferenci dětské urologie do Olomouce. Rádi bychom navázali na poslední úspěšné společné setkání v Třeboni v roce 2009. Máme opět příležitost, abychom s odstupem sedmi let prodiskutovali možnosti diagnostiky a léčby u dětí s onemocněním uropoetického traktu, kde se naše péče vzájemně prolíná.

Mimo společné vědecké jednání proběhnou i samostatné přednáškové bloky obou sekcí odborných společností, ve kterých přednesou svá sdělení pozvaní zahraniční hosté. Olomouc má bohatou historickou minulost, je zde řada významných, pečlivě udržovaných památek. Naše město vás však také osloví svým mladistvým duchem, který mu dodává téměř 25 000 studentů Univerzity Palackého, druhé nejstarší univerzity v České republice. Důvodů, proč navštívit půvabnou Olomouc, je tedy hodně. Budeme se na vás těšit a věříme, že rádi přijmete naše pozvání k účasti na konferenci. Těm, kteří do Olomouce na společnou konferenci přijedou, přejeme příjemné zážitky ze všech odborných i společenských akcí.

Srdečně zvou MUDr. Hana Flögelová, Ph.D. a MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.

 

Odborné akce v roce 2015:

61. výroční konference ČUS, 21. - 23. 10. 2015, Olomouc – účast dětských urologů

Edukační kurz ČAU – Dysfunkce močových cest u dětí (MUDr. Holý, primář Šenkeřík, MUDr. Šarapatka; moderace MUDr. Šmakal)

Foto 1_cus_olomouc_054-dr. Holý přednáší na edukačním kurzu ČAU - dysfunkce močových cest u dětí

MUDr. Holý přednáší na edukačním kurzu ČAU - dysfunkce močových cest u dětí

 

Dětská sekce – 8 sdělení – moderace – MUDr. Holý, MUDr. Kuliaček, MUDr. Šmakal

Doc. MUDr. Milan Krolupper, CSc., obdržel Medaili Eduarda Hradce

Foto 2_cus_olomouc_430-467x700-předávání medaile prof. Hradce doc.Krolupperovi

Předávání medaile prof. Hradce doc. Krolupperovi

Prim. MUDr. Zerhau a kol. obdrželi 1. cenu ČUS za nejlepší publikaci v časopise s IF  publikovanou v r. 2014

Foto 3_cus_olomouc_454-Zerhau přebírá cenu

MUDr. Zerhau přebírá cenu za 1. místo v soutěži ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2014, v kategorii A - časopisy s impact faktorem

Výroční zpráva ČUS na výroční konferenci ČUS Olomouc – Pediatrická sekce (PDF)

 

Odborné akce v roce 2014:

Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů, hotel Kurdějov, 29. - 31. 5. 2014

Pořadatel: Pediatrická sekce České urologické společnosti ČLS JEP

Odborný program:  Megauretery, Rekonstrukční operace v dětské urologii, Varia

Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů - sborník

Zpráva z Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů 2014 (PDF)

 

Odborné akce v roce 2013:

Výroční setkání dětských urologů, nefrologů a pediatrů, Deštné v Orlických horách, 12. - 14. 9. 2013

Zpráva z Výročního setkáni dětských urologů, nefrologů a pediatrů 2013 (PDF)

Aktuality v dětské urologii 2013 (PDF)

Fotogalerie z Výročního setkaní dětských urologů, nefrologů a pediatrů 2013:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA