Programové prohlášení výboru ČUS na období 2019 – 2023

Klíčové úkoly pro zajištění stability české urologie:

– zajistit dostupnost základní urologické péče

– udržovat a rozšiřovat rozsah oboru

– umožnit vstup nových urologických diagnostických a léčebných metod do reálné praxe

A. Financování, chod společnosti, PR aktivity, web

 1. Financování ČUS – ovlivnění nepříznivého trendu klesajících příjmů z posledních let

a. Vytvořit nové nabídky spolupráce se stávajícími partnery, které budou vyhovovat individuálním potřebám obou stran

b. Vytvořit atraktivní nabídky spolupráce se subjekty, které dosud partery ČUS nebyly (firmy s menším obratem, specializované firmy, atd.)

c. Vytvoření nových marketingových prostředků pro získávání dalších finančních zdrojů (pravidelná inzerce v bulletinu, mailingem, na webových stránkách atd.)

d. Optimalizace využití finančních prostředků

e. Využití stávajících, případně dalších vzdělávacích akcí jako nástroje k získání dalších prostředků pro potřeby společnosti

f. Průběžné sledování výdajové složky (konference, edukační aktivity atd.)

 1. Racionalizace a zlepšení fungování společnosti

a. Udržení efektivní práce sekretariátu společnosti

b. Racionalizace komunikace v rámci výboru společnosti – volba vhodného média

c. Další zlepšení komunikace uvnitř společnosti (bulletiny, využití sociálních sítí)

d. Úzká komunikace výboru se zástupci různých zájmových skupin (rezidenti, zástupci SAU a GPPU) – účast při jednání ch, pravidelná komunikace

 1. Webové stránky

a. Pokračovat v budování přehledných stránek, které budou přinášet aktuální a přínosné informace pro členy ČUS i pro další odbornou veřejnost

b. Pravidelně aktualizovat informace pro pacienty podle platných doporučení

c. Zapojit členy společnosti (rezidenti, členové sekcí atd.) do tvorby materiálů pro web

d. Využití webu k prezentaci oboru

 1. Aktivní prezentace oboru odborné i laické veřejnosti

a. Pokračování v PR aktivitách zaměřených na laickou veřejnost

b. Prohloubení PR aktivit zaměřených na odbornou veřejnost

c. Využití webu ČUS a sociálních sítí (Twitter, Facebook) k prezentaci oboru

d. Aktivní prezentace dat oboru zástupcům plátců a regulátorů i odborné veřejnosti

e. Podpora PR v jednotlivých regionech

f. Rozvoj spolupráce s pacientskými organizacemi

B. Koncepce oboru, úhrady

 1. Financování péče, úhrady

a. Výbor bude věnovat maximální úsilí zlepšení ohodnocení urologické ambulantní a lůžkové péče ze strany plátců

b. Kultivace seznamu zdravotních výkonů v souladu s aktivitami MZ ČR

c. Aktivní spolupráce na systému DRG

 1. Koncepce struktury urologické péče v ČR, legislativní ukotvení oboru

a. Provádění kroků podporujících udržení regionální dostupnosti urologické péče

b. Aktivní prosazování koncepce oboru při jednáních s MZ i plátci

c. Osamostatnění soudního znalectví pro obor urologie (oddělení od chirurgie)

 1. Monitorování stavu urologické péče v ČR

a. Aktivní přístup k získávání oficiálních dat mapujících kvalitu a distribuci péče v ČR (spolupráce s ÚZIS), jejich aktivní prezentace regulátorům, plátcům, odborné veřejnosti i členům společnosti

b. Průběžné mapování dostupnosti urologické péče v ČR (čekací doby atd.), prezentace výsledků

 1. Podpora role oboru v léčbě onkourologických onemocnění

a. Realizovat všechny nezbytné kroky vedoucí k udržení role oboru v léčbě onkourologických onemocnění, k zajištění přístupu k vybraným novým léčebným modalitám

b. Realizace vzdělávání v certifikovaném kurzu “Onkourologie”

c. Rozšíření možností onkourologické péče (zejména medikamentózní léčba) pro urology/onkourology

d. Aktivní spolupráce s ČOS a SROBF

e. Aktivní spolupráce při aktualizaci “Modré knihy”, aktualizace doporučených postupů ČUS

f. Aktivní příprava akcí s onkologickou problematikou

g. Mapování dat onkourologické péče

 1. Stabilizace v oblasti funkční urologie

a. Vytvoření strategie postupu k zajištění atraktivity (PR aktivity, atd.)

b. Spolupráce s multidisciplinárními společnostmi

 1. Podpora a rozvoj andrologie v rukách urologů

a. Podpora činnosti andrologické sekce

b. Vytvoření Školy andrologie

c. Zvážení možnosti subspecializačního vzdělávání v andrologii

 1. Podpora pediatrické urologie

a. Podpora znalostí z oblasti pediatrické urologie v rámci celé urologické veřejnosti

b. Podpora programu Ministerstva zdravotnictví k získání atestace z dětské urologie

c. Podpora publikační aktivity, mezinárodních aktivit

 1. Podpora zavádění moderních operačních i diagnostických metod, zejména miniinvazivních

a. Definice mechanizmu implementace nových metod do českého prostředí obecně, specifikace metod, které by přicházely v úvahu

b. Edukační aktivity zaměřené na nové metody

c. Vytváření legislativních a úhradových předpokladů jejich implementace

d. Vytvoření koncepce robotické operativy v urologii

 1. Léková politika

a. Koncepční snaha o udržení a rozšíření spektra dostupné medikamentózní léčby

b. Aktivní a organizovaná spolupráce se SUKL

c. Udržení možnosti preskripce nových medikamentů v léčbě onkourologických onemocnění pro urology/onkourology

C. Edukační aktivity, výzkum

 1. Pregraduální výuka urologie

a. Podpora výuky urologie na všech LF v ČR

b. Zmapování pregraduální výuky urologie a pokus o koordinaci výuky – jednotný sylabus, jednotná učebnice, logbook, využití trenažerů

 1. Postgraduální výuka, rezidenti

a. Sledování počtů a distribuce rezidentů

b. Spolupráce s akreditační komisí, v jejíž kompetenci je postgraduální vzdělávání

c. Podpora sekce rezidentů (podpora činnosti sekce, účasti na konferencích, podpora zapojení do ESRU, podpora spolupráce se slovenskými rezidenty)

d. Koordinace aktivit postgraduálního vzdělávání (kurzy) s kontinuálním vzděláváním ve spolupráci se SOR (Specializační oborová rada) pro urologii všech lékařských fakult

e. Podpora praktických forem výuky

f. Podpora vědeckých, edukačních, publikačních i prezentačních aktivit vybraných motivovaných rezidentů

g. Podpora akreditace pracovišť v rámci EBU

 1. Celoživotní vzdělávání (CME) a pořádané akce

a. Podpora aktivit ČAU

b. Pravidelně aktualizovat strukturu programu výroční konference k zajištění její atraktivity

c. Širší využívání webu ČUS a sociálních sítí k edukačním aktivitám (e-learningové kurzy, základní doporučení na sociálních sítích atd.)

d. Podpora akcí směřujících k praktické výuce (trenažery, praktické kurzy, stáže na pracovištích atd.)

e. Aktualizovat a koordinovat pořádání edukačních akcí v rámci společnosti – akce pořádané ČUS a ČAU, akce pořádané sekcemi, záštity ČUS a ČAU

f. Aktualizace způsobu udělování záštit

g. Podpora maximálního zapojení sekcí

h. Využití webu k vzdělávacím aktivitám

i. Podpora vzdělávání sester (sekce v rámci programu výroční konference atd.)

    4. Časopis Česká urologie

a. Odborný rozvoj časopisu

b. Prezentace na sociálních mediích

 1. Věda a výzkum

a. Iniciace multicentrických projektů – studií, registrů apod.

 1. Mezinárodní spolupráce

a. Pokračování podpory rezidentů v členství v EAU

b. Aktivní zapojení dalších členů ČUS do aktivit EAU – prezentace na konferencích, publikace, guidelines, ESU faculty atd.

c. Přiblížit „EAU Fellowship programme“ členům ČUS, prosazovat jeho větší využití

d. Podporovat aktivní účast na CEM EAU

e. Spolupráce se SUS

f. Podpora výměnných stáží a spolupráce v rámci regionu

g. Podpora publikací v časopisech s impakt faktorem

h. Prosazování konání mezinárodních akcí v ČR, využití k PR oboru

Programové prohlášení ČUS ČLS JEP 2019-2023 (PDF)