Zpráva o činnosti výboru ČUS v období 10/2012- 10/2013

Stav členské základny

ČUS má k 10/2013 celkem 721 členů oproti 692 členům v roce 2012 a 681 v roce 2011. Počet rezidentů se zvýšil z 105 v roce 2012 na 122 v současné době.

Od minulé výroční konference bohužel zemřeli 4 bývalí nebo současní členové společnosti: prim. MUDr. Josef Macek, 65 let, urologické odd. v nemocnici v Krnově, doc. MUDr. Čestmír Pokorný, CSc., emeritní přednosta Urologické kliniky LF a FN Plzeň, MUDr. Květa Nuebertová, 86 let, odd. dětské chirurgie Bulovka, Praha, MUDr. Josef Klamo, privátní urolog, Praha.

Výbor ČUS se rozhodl udělit čestné členství společnosti v roce 2013 třem významným českým urologům: Prof. MUDr. Janu Dvořáčkovi, DrSc., doc. MUDr. Janu Báňovi, CSc. a prim. MUDr. Bohumilu Matrasovi.

Podpora rezidentů a mladých urologů

Výbor považuje za velmi důležité podporovat mladé urology a rezidenty v urologii. Cílem je pomoci rezidentům v efektivním absolvování specializační přípravy, stimulovat prezentační a publikační aktivity mladých urologů atd.

Podporu lze rozdělit do následujících bodů:

 • Finanční podpora: Výbor podpořil finančně v roce 2013 účast na konferenci ESOU 2 urologům, na konferenci EAU 5 urologům, na konferenci CEM 40 urologům. Pokračuje dohoda se SUS týkající se reciproční finanční podpory účasti 10 mladých urologů na výroční konferenci partnerské společnosti.   Výbor uhradil roční členství v EAU pro 28 rezidentů (výbor vyhověl všem zájemcům z řad rezidentů), EBU In-Service Assessment (podpořeni byli všichni přihlášení – 28 členů), test FEBU po úspěšném absolvování ústní části testu (4 žadatelé v roce 2013).
 • Podpora prezentací na významných akcích doma i v zahraničí: Pokračuje tradice každoroční přednášky v anglickém jazyce mladého urologa v rámci konferencí ČUS a SUS (v rámci vyzvaných přednášek a přednášek hostů), výbor podpořil zapojení mladých urologů do aktivit YAU (Young Academis Urologists) – proběhne sekce ve spolupráci v touto organizací v rámci výroční konference (v anglickém jazyce). Potěšující bylo vystoupení mladých urologů na konferenci CEM – dr. Hrbáček obdržel 2. cenu za nejlepší prezentaci, dr. Čapoun 1. cenu a dr. Havlová 3. cenu za nejlepší poster.
 • Podpora efektivního průběhu specializační přípravy: Výbor spolupracuje se SOR a snaží se hájit zájmy rezidentů. V roce 2014 se zaměří na zajištění lepší dostupnosti některých kurzů specializační přípravy.

PR aktivity

Výbor věnoval velkou pozornost podpoře PR aktivit a propagaci oboru urologie mezi laickou i odbornou veřejností. V roce 2013 byly aktivity věnovány karcinomu prostaty a v druhé polovině roku inkontinenci moči. Výstupy jsou do doby před konferencí následující:

1. část kampaně organizačně zajistila agentura PR Heretic. Jednalo se o PR aktivity v rámci loňské konference ČUS. Mediální výstupy jsou k dispozici na http://www.cus.cz//pro-odborniky/vzdelavani/vyrocni-konference-2/medialni-vystupy-z-58-vyrocni-konference-cus/

2. část kampaně  organizačně zajistila agentura Czech Health Media, s.r.o. Jednotlivé výstupy byly realizovány především  v první polovině tohoto roku :

 • Žena.centrum.cz I Rakovina prostaty je u mužů nejčastějším nádorovým onemocněním

http://zena.centrum.cz/zdravi/domaci-lekar/clanek.phtml?id=777543&online

 • Žena.centrum.cz II Rakovinu prostaty včas odhalí jednoduchý test

http://zena.centrum.cz/zdravi/domaci-lekar/clanek.phtml?id=774588

 • Live-chat Blesk.cz Pan professor Babjuk chatoval se čtenáři Blesk.cz

http://www.blesk.cz/clanek/radce-chat-s-odbornikem/185825/rakovina-prostaty-bojite-se-ji-chatovali-jste-s-profesorem-mudr-markem-babjukem.html

 • Dama.cz  Karcinom prostaty patří k nejčastějším nádorům postihujícím muže – jak na prevenci?

http://www.dama.cz/zdravi/prostata-organ-ktery-musi-hlidat-i-zeny-21801

 • Novinky.cz: Pokročilé nádory prostaty umí zbrzdit chemická kastrace

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/296684-pokrocile-nadory-prostaty-umi-zbrzdit-chemicka-   kastrace.html

 • Tina: Závažným potížím s prostatou lze předejít, testy se prováději už po čtyřicítce

 • Rytmus života

 • Wellness magazin 40 +  Jak se „výdobytky“ moderní doby podepisují na zdravotních problémech našeho močového ústrojí? http://www.cus.cz//wp-content/uploads/2013/03/Wellness-magazin.pdf

 • PrimaŽeny.cz Rakovina prostaty: ohrožuje jeho erekci i život

http://zeny.iprima.cz/zdravi/rakovina-prostaty-ohrozuje-jeho-erekci-i-zivot

 • Květy:  Pánové, nalaďte se preventivně

3. Tématické číslo Lékařských listů na téma: „Inkontinence“

4. PR na téma “Inkontinence” – agentura AMI Communication: zatím 6 výstupů, ale kampaň běží, čekají nás vystoupení v rozhlasu, TV a další

 • Ženy.cz –  Inkontinence postihuje ženy, muže i děti. Dá se ale úspěšně léčit.

http://zeny.e15.cz/clanek/pro-zdravi/inkontinence-postihuje-nejen-zeny-ale-i-muze-a-deti-da-se-ale-uspesne-lecit

 • Medicina.cz – Moderní léčba inkontinence

http://www.medicina.cz/odborne/clanek.dss?s_id=10089&s_ts=41547,5133564815

 • BioKlub.cz – Moderní léčba inkontinence rychle vrací pacienty do normálního života

http://www.bioklub.cz/bio-klub/tiskovky/4511-moderni-lecba-inkontinence-rychle-vraci-pacienty-do-normalniho-zivota

 • Klinikazdravi.cz – Moderní léčba inkontinence

http://www.klinikazdravi.cz/articles.php?id=552a4f06-2ebd-11e3-94f1-003048df98d0

 • Novinky.cz – Inkontinence se nevyhýbá ani mužům a dětem

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/314399-inkontinence-se-nevyhyba-ani-muzum-a-detem.html

 • Live-chat Blesk.cz – pan doc. Zachoval chatoval se čtenáři Blesk.cz

http://zena.centrum.cz/zdravi/domaci-lekar/clanek.phtml?id=792405 

Koncepce oboru urologie

Vzhledem k neaktuálnosti poslední verze koncepce oboru urologie se výbor rozhodl k přípravě nového, aktuálního materiálu. Materiál by měl být základním podkladem k jednání se zdravotními pojišťovnami i s ministerstvem zdravotnictví.

Cílem bylo připravit materiál, který bude reflektovat stávající situaci a současně zajistí budoucí rozvoj urologie jako samostatného oboru.

První verzi připravil výbor ČUS, text byl dále (zvláště v části týkající se ambulantní urologie) upraven na základě návrhů předsednictva SAU. Výsledný text je k dispozici v příloze.

Text bude dán k oponentuře členské základně. Připomínky a návrhy bude možno odeslat na adresu sekretariátu do 30.11.2013. Výbor následně připraví definitivní verzi.

Organizace urologické lůžkové péče (Zachoval)

V roce 2012 probíhala ve všech oborech restrukturalizace lůžkové péče s cílem  zkvalitnění péče a zlepšení ekonomické efektivity při provádění výkonů.

Pracoviště jsou rozdělena do několika skupin:

Urologická pracoviště superspecializovaná, která provádí jak běžné urologické tak „klíčové“ výkony

Jedná se obvykle o pracoviště s akreditací 2. typu, výjimečně i 1. typu (pracoviště, která v minulosti prováděla definovaný počet „klíčových výkonů“)

Urologická oddělení, která provádí běžné urologické výkony

V podstatě se jedná o pracoviště s akreditací 1. typu nebo akreditace pro urologický kmen. Dle údajů VZP se ze 7 pracovišť staly SLF, ale tento údaj nekoreluje vždy s realitou.

Sdružený lůžkový fond, kde se provádí:

 • výkony (jedná se o většinu endoskopických výkonů a jednodušší otevřené výkony):
  • pro jednoho urologa s asistentem
  • seznam dalších vybraných výkonů
  • pro prováděné výkony musí splňovat technické a personální vybavení:
   • personální:
    • vedoucí urolog :  0,8 úvazku
    • celkový urologický úvazek :2,0 úvazku
    • přítomnost každý všední den v rozsahu potřebném k ošetření hospitalizovaných pacientů
    • zajištěna trvale dostupnost urologa s dojezdovou dobou 20 minut
    • smluvní zajištění návaznosti na urologické pracoviště vyššího typu

Není jasné, kolik SLF vzniklo:

–   VZP a Svaz zdravotních pojišťoven: nemají účinný systém kontroly, postupují nejednotně

–   zdravotnická zařízení: nejsou povinna poskytovat informace ČUS

–   záměna za spojený lůžkový fond = využití společných lůžek pro různé obory při zachování samostatných oddělení

Výbor při jednáních zdůrazňuje, že z hlediska koncepce oboru je SLF v rozporu se statutem urologie jako základního oboru se samostatným kmenem. Tato jednotka proto nemůže tvořit významnou část sítě, její vznik je možný pouze v odůvodněném případě k zajištění dostupnosti péče po předchozí dohodě s Českou urologickou společností.

Vybrané výkony mohou být prováděny ve zvláštním režimu:

– Jednodenní Péče na Lůžku (JPL) = jednodenní chirurgie

Jedná se o pracoviště, které provádí definované výkony za definovaných podmínek během 24 hodinové hospitalizace

 • není shoda se VZP a SZP na úhradě, jednání pokračují

– Zákrokové sálky (ZS)

Jedná se o pracoviště ambulantní, které provádí definované výkony za definovaných podmínek s několikahodinovým pooperačním sledováním

 • není shoda se VZP a SZP na úhradě, jednání pokračují

Urologické ordinariáty v rámci chirurgických oddělení

Jedná se o velmi heterogenní spektrum pracovišť, které není zmapované. VZP a SZP nyní provádějí analýzu, kterou předají ČUS. Tento typ pracoviště by se měl v budoucnu začlenit do systému : SLF, JPL, ZS

Organizace urologické ambulantní péče (Zachoval)

Restrukturalizace ambulantní péče bude probíhat v roce 2014 opět z cílem provádět výkony ekonomicky co nejefektivněji a s cílem zkvalitnění péče.

V roce 2013 proběhlo zatím pouze jedno jednání ČUS x VZP+SZP (2.10.)

– VZP+SZP: deklarovala Obecná kritéria, která jsou jednotná pro všechny ambulantní segmenty

 • Geografická dostupnost péče (plnění nařízení vlády o místní a časové dostupnosti)
 • Plnění věcného, technického vybavení a personálního zajištění
 • Maximální souběh úvazků 1,2
 • Elektronická komunikace s VZP
 • Klinicko-ekonomické parametry jsou vybrané klinické a ekonomické ukazatele zaměřené na produkci poskytovatele, které slouží pro porovnání efektivity poskytovatelů.
 • Časové zajištění ambulance – současná preference rozložení pracovní doby do 5 dnů v týdnu, včetně rozložení ordinačních hodin do dopoledních a odpoledních hodin;
 • Zavedení systému interního hodnocení kvality a bezpečí
 • Hodnocení materiálů o racionální preskripci
 • Využití pozitivních lékových listů při preskripci

Tyto informace byly předány ambulantním specialistům – členům výboru ČUS a RK ČUS k vypracování odpovědi.

Na místě navrženo připustit možnost rozložení pracovní doby do 4 dnů s možností vytvoření „klinického dne“ ambulantního urologa na lůžkovém pracovišti.

Dotazníková akce ČUS (Zachoval, Rosenberg)

V  průběhu roku 2012 bylo ve dvou vlnách rozesláno: 56 dotazníků do nemocničních ambulancí,  238 dotazníků do samostatných urologických ambulance. Sběr dat probíhal do září 2013. Vyhodnoceno bylo celkem 214 dotazníků –  54 (96 %) dotazníků z nemocniční sféry a 160 (67 %) z ambulantní sféry.

Kompletní výsledky budou prezentovány na pracovním setkání SAU v Brně 30.11.2013

Úhradové záležitosti (Zachoval)

Byly určeny  pracovní skupiny, které aktivně řeší problematiku týkající se  Sazebníku zdravotních výkonů.

V průběhu posledních let byl téměř kompletně vytvořen výrazně novelizovaný SZV – skládačka:

 • pro chirurgické obory formou tzv. skládačky

– urologické výkony:

– vše připraveno

– výrazná kultivace

 • systém není povinně jednotný a standardizovaný vzhledem k tomu, že některé obory přípravu neprovedly, některé ji naopak provedly nadstandardně
 • měl platit od 1.1.2014, ale nebyl schválen z výše uvedených důvodů a z důvodu, že není jasný dopad na zdravotní sytém. Budoucnost je proto nejasná.
 • místo toho vstupuje v platnost modifikovaný SZV

– jedná se o stávající SZV, ve kterém byly provedeny pouze administrativní změny:

– hodnota výkonu byla upravena na základě aktualizace cen přístrojů, materiálu a léků (většinou zlevnění za posledních 10-20 let)

– veškeré ostatní položky vzorce výpočtu hodnoty výkonů nebyly zohledněny (nárůst ceny práce, energie, DPH,…)

– veškeré protesty všech odborných společností včetně ČUS bez efektu

– průměrný pokles bodové hodnoty urologických výkonů o 1% – ve srovnání s většinou ostatních odborností velmi dobrý výsledek

DRG (Zachoval)

– hospitalizace jsou nedostatečně hrazeny především u pacientů, u kterých jsou prováděny výkony:

 • laparoskopické výkony
 • LERV
 • laserové výkony
 • flexibilní ureteroskopie
 • uretroplastiky
 • operace pro mužskou stresovou inkontinenci

– zahájena komunikace s Národním referenčním centrem (NRC)

 • kultivace DRG bazí
 • podávány podněty pro přezkum všech podhodnocených výkonů

– zpracování NRC nejdříve v průběhu roku 2014

– výsledky nejdříve v roce 2015

Kategorizace Zdravotnických prostředků (Zachoval)

Byla určena Pracovní skupina MZd ČR pro kategorizaci zdravotnických prostředků.

– 11 kategorií

– ČUS se aktivně podílí na kategorii ZP pro inkontinentní pacienty (02)

 • absorbční pomůcky
 • pro inkontinentní muže
 • pro vyprazdňování močového měchýře

– nová kategorizace vytvořena v roce 2012

– kultivuje řadu nesrovnalostí

– zavádí 5 % spoluúčast pro absorbční pomůcky

– měla vstoupit v platnost 1.1.2014

– vzhledem k vládní krizi nebyla projednána kompletně

Vzdělávací aktivity, Česká akademie urologie (ČAU) (Krhut)

ČAU v letošním roce zorganizovala 4 edukační kurzy v rámci výroční konference a poskytla záštitu 10 povinným kurzům v rámci specializační přípravy, 18 celostátním akcím a 12 regionálním akcím. Do budoucna není potřeba rozšiřovat počet teoretických akcí, je zvažována spíše aktivita v oblasti praktických kurzů. 

Mezinárodní spolupráce

ČUS si udržuje stabilní pozici v rámci EAU, což se projevuje účastí dvou místopředsedů na výroční konferenci. Dva členové ČUS jsou členy komisí EAU (prof. Hanuš, prof. Babjuk), dva se účastní práce ve skupinách pro doporučené postupy (prof. Hora, prof. Babjuk).

V letošním roce se v ČR konal CEM EAU.  Z 225 přednášejících bylo 59 z ČR, celkově konferenci navštívilo 315 účastníků (o 100 více než v roce 2012).

V roce 2014 bude v Praze konference ESOU (17.-19.1.2014), ČUS podpoří účast cca 20 urologů z ČR.

Trvá nadstandardní spolupráce se SUS a PUA (Polish urological association).

Webové stránky ČUS (Broďák, Črepová)

Současné webové stránky České urologické společnosti (www.cus.cz), byly spuštěny 2. 11. 2012. Stránky jsou rozděleny na část pro odborníky a pro pacienty.

Část pro odborníky poskytuje návštěvníkům aktuální informace z dění ve společnosti, doporučené postupy a stanoviska společnosti, kalendář tuzemských i zahraničních akcí, Interní registr členů ČUS, stránky odborných sekcí atd. Pro další vzdělávání slouží aplikace On-line vzdělávání, kde je v tuto chvíli více než 80 prezentací a videí. Rezidenti na stránkách naleznou podrobné a aktuální informace o specializačním vzdělávání v urologii.

Stránky pro pacienty nabízí informace o urologických onemocněních. Zatím je zpracováno 7 diagnóz. Mezi nejnavštěvovanější stránky patří rubrika Poradna, dále je pacientům k dispozici slovníček pojmů, výstupy z PR kampaní, užitečné odkazy atd. Přehled a kontaktní údaje na ambulantní i lůžková pracoviště je pacientům k dispozici v aplikaci Síť urologické péče.

Za dobu existence webových stránek téměř každý měsíc stoupá počet unikátních účastníků a také zobrazení stránek – z počátečních 1688 unikátních návštěv až na současných 6070 unikátních návštěv za měsíc září.

Příjmy z webových stránek činily za rok 2013 celkem 95.000 Kč. Tato částka z větší části pokrývá roční náklady na provoz webových stránek.

Na přípravě podkladů na pacientské stránky se podílí zejména rezidenti a mladí lékaři z řad členů ČUS. Celkem za uplynulý rok dodali 30 příspěvků.

– MUDr. Otakar Čapoun, FEBU (1. LF UK)

– MUDr. Michal Grepl, Ph.D. (FN Olomouc)

– MUDr. Petr Holý (Thomayerova nemocnice, Praha)

– MUDr. Petr Hušek (FN Hradec Králové)

– MUDr. Jiří Janů (Nem. Nové Město na Moravě)

– MUDr. Daniela Kovářová (FN Plzeň)

– MUDr. Milan Král, Ph.D. (FN Olomouc)

– MUDr. Jiří Ladman (Nemocnice Písek)

– MUDr. Petr Macek, Ph.D., FEBU (1. LF UK)

– MUDr. Ivo Minárik, FEBU (FN Motol)

– MUDr. Barbora Nechanská (Nemocnice Mladá Boleslav)

– MUDr. Martina Novotná (FN Hradec Králové)

– MUDr. Radek Sýkora (FN Ostrava)

– MUDr. Otakar Štanc (Nemocnice Na Bulovce)

– MUDr. Šárka Zvoníčková (Nemocnice Na Bulovce)

Výbor všem jmenovaným děkuji za spolupráci, které si velmi váží.

Komise Lékové politiky ČUS ČLS JEP (Jarolím)

Práce komise Lékové politiky ČLS JEP je pro obor urologie důležitá, poskytuje možnost ovlivnění regulace medikamentózní terapie a preskripce.  Přispívá k budování pozice urologie a urologů v prostředí ostatních oborů.

Komise vypracovala stanoviska a posudky v rámci revize sytému úhrad a stanovení ceny a maximálních úhrad následujících přípravků: Kaptopril, Betmiga, Botox, Buscopan, Dutasterid, Instillagel, Klomifen, skupinu LHRH, Testim gel, Solifenacin, Silodosin a skupinu močových spasmolytik.

Účastí na tvorbě protokolu registru Zytiga Národní rady VILP uplatňuje ČUS své postavení v rozhodování o léčbě pomocí nákladných vysoce inovativních prostředků.

V současné době komise pracuje na zajištění podmínek pro preskripci BCG po obnovení dovozu (k dispozici by měl být počátkem roku 2014 preparát BCG Medac).

Aktivity v oblasti onkourologie (Matoušková, Babjuk)

Ve Sbírce zákonů ze dne 17.9.2013 byla změněna vyhláška č. 185/2009 Sb o oborech specializačního vzdělávání lékařů – nově byl zařazen certifikovaný kurz z onkourologie. Cílem je rozšířit možnosti urologů v oblasti medikamentózní léčby a podpořit jejich úlohu v multioborových týmech. Nedojde k omezení pravomocí urologů. Na základě iniciativy onkosekce vznikl ve spolupráci s IBA registr nádorů močového měchýře, léčených cystektomií a další následnou léčbou (CyRUS). Cílem je hodnocení výsledků léčby, vytvoření datové základny pro hodnocení nákladovosti a struktury nákladů, sledování zátěže, výsledků a kvality péče center, které provádějí cystektomie atd. Realizace je předpokládána od počátku roku 2013.

Tréninkovou verzi elektronické databáze je možno shlédnout na

https://trials.cba.muni.cz/test2/interface_forms/login_cystectomy.Asp

http://www.uroweb.cz/index.php?pg=datove-zdroje-a-klinicke-registry–vyzkumne-projekty

http://cyrus.registry.cz/

Spolupráce se SAU, GPPU

Výbor ČUS aktivně spolupracoval s vedením SAU na přípravě koncepce urologie.

Zástupci výboru se zúčastní na konferenci SAU 30.11.2013 v Brně.

Zástupce GPPU (prim. Jandejsek) se pravidelně účastní jednání výboru, informace předává členům GPPU.

Návrh úpravy stanov ČUS o definici “Přidruženého členství” (Hora)

Výbor ČUS se rozhodl definovat možnost “Přidruženého členství” pro pracovníci jiných odborností a urology pracující mimo ČR:

*         2.4. Přidružené členství

*         2,4.1  Přidruženým členem se může stát pracovník jiné odbornosti nebo urolog pracující mimo ČR, který se chce zapojit aktivně do práce  ČUS či jeho sekcí. Písemná žádost o přidružené členství v ČUS s uvedením osobních dat a odborné kvalifikace je zasílána na sekretariát společnosti. Výbor ČUS žádost projedná a o výsledku žadatele informuje.

*         2.4.2. Podmínkou přidruženého členství je placení členských příspěvků, které jsou u přidruženého členství stanoveny maximálně na 50 % výše příspěvků řádného členství. Přidružený člen je povinen zachovávat stanovy ČLS JEP a ČUS.

*         2.4.3.  Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže volit ani být volen do orgánů ČUS, respektive ČLS JEP za ČUS. Přidružený člen má právo se zúčastnit veškerých aktivit ČUS. O přístupu k ostatním benefitům dostupným řádným členům ČUS rozhodne výbor jednotlivě ke každému benefitu. Přidružený člen je povinen ohlásit na sekretariát ČUS změny adresy, telefonického a e-mailového spojení a pracovního zařazení.

*         2.4.4. zánik přidruženého členství se řídí zásadami článku 2.2.4 stanov ČUS

*         2.4.5. Přidružené členství právnických osob bude řešeno vždy individuálně smlouvou, která bude upravovat práva i povinnosti přidruženého člena-právnické osoby. Tato smlouva podléhá vždy jednotlivě schválení  předsednictva a registraci sekretariátu  ČLS JEP.

Výbor definoval následující podmínky pro přijetí :

– Dva ručitelé z řad řádných členů ČUS (včetně čestných členů i zahraničních)

– Výše poplatku : Do 30 let věku včetně (k 1.1. daného roku či k datu podávané přihlášky) 125 Kč, plné 250 Kč (polovina řádného členství)

A následující benefity v současné době:

– Zvýhodněný registrační poplatek na konferenci ČUS (stejný jako pro řádné členy ČUS)

– Časopis dostupný na webových stránkách ve full-textu viz www.czechurol.cz

– Pravidelné elektronické informace o dění v ČUS – aktuality, pozvánky na akce, bulletin a pod.

Změna stanov bude hlasována na plenární schůzi.

Zpráva o činnosti výboru ČUS v PDF: Zpráva o činnosti výboru ČUS 2012-2013