Doporučení pro přípravu abstrakt

Doporučení obsahují i pokyny pro prezentaci, zásady pódiových vystoupení a další

Doporučení pro přípravu abstrakt a prezentací

Abstrakta budou hodnocena Vědeckým výborem konference. O přijetí abstrakta rozhodne jeho vědecká úroveň, ale i splnění formálních požadavků.

Hodnocení vědecké kvality se opírá o následující parametry:

  • Je design studie validní?
  • Jsou použity přiměřené metody?
  • Jaká je významnost výsledků?
  • Je popsaná kazuistika signifikantní?

V zájmu kvalitního vědeckého programu konference zařadí Vědecký výbor konference přijaté abstraktum jako pódiové sdělení, moderovaný poster, nemoderovaný poster nebo videoprezentaci.

Psaní abstrakta

Abstraktum lze psát v češtině, slovenštině nebo angličtině. Je nezbytné věnovat pozornost nejen psaní, ale i kontrole textu. Bude-li abstraktum přijato, bude publikováno bez jazykové úpravy a jakékoli další změny nejsou přípustné.

Počet znaků abstrakta

Celkový počet znaků s mezerami omezující rozsah textu bez názvu a seznamu autorů je určen elektronickým formulářem a nesmí být překročen. Délku textu lze zkrátit vhodnou formulací.

Obrázky

Obrázky v abstraktu se pro riziko selhání přepisu nepřijímají. Přijímají se přehledné tabulky a grafy.

Název abstrakta

Název abstrakta musí být krátký, výstižný, bez zkratek.

Zkratky

Standardní zkratky lze používat bez vysvětlení, nestandardní zkratky se musí vysvětlit při prvním použití.

Názvy léků

Při uvádění léků používejte jen jejich generické názvy.

Data abstrakta

Abstrakta, která neobsahují adekvátní počet předmětů studie, nebo vůbec neobsahují kvantitativní data, nebudou přijata.
Formulace typu “výsledky budou prezentovány” automaticky abstraktum diskvalifikují. Pro hodnocení je třeba uvádět konkrétní data.

Členění abstrakta

Abstraktum musí obsahovat následující oddíly:

Cíle

Přesvědčte čtenáře, že jasně víte, proč je práce užitečná

Metody

Popište, jak byl problém studován

Výsledky

Co jste nalezl

Závěry

Co nového přinesla práce proti dosud známému

Zkontrolujte text a požádejte o recenzi svého kolegu

Video

Přijímají se jen prezentace (videa) na DVD. Musí být označena přesným názvem, prezentujícím autorem a časem prezentace.

Prezentace pódiových sdělení

Nelze překročit čas stanovený pro Vaši prezentaci. Překročíte-li uvedený limit, budete vyzváni k ukončení.

Nepoužívejte příliš mnoho diapozitivů, vhodné je maximálně 10 diapozitivů.

Odevzdejte svou PowerPoint prezentaci nejpozději 2 hodiny před Vaší sekcí technikům.

Mluvte pomalu a zřetelně.

Prezentaci můžete přinést na flash disku, CD nebo vlastním laptopu. Prezentace bude přepsána do sítě. Vlastní laptop není možno při prezentaci použít. Vaše prezentace bude po skončení sekce smazána.

Vaše prezentace může být bez problémů přetažena po síti, nepřesahuje-li 100 MB, větší soubory mohou působit problémy!

Čitelnost textu

Pro normální projekci stačí font 24. Rozlišení computeru 800×600 nebo max. 1024×768 a 16 nebo 24 bitů.
Můžete-li číst text z monitoru 17 palců ze dvou metrů, neměli by mít posluchači problém přečíst Váš text na plátně.

Používejte jednotný font a vhodné pozadí. Složité pozadí zhoršuje čitelnost textu.

Nejlepší výsledek přinese maximální kontrast mezi textem a pozadím.
Vhodné kombinace jsou bílá, žlutá, oranžová na tmavomodrém nebo černém pozadí či bílá na červeném nebo zeleném pozadí.

Nevhodná je růžová nebo bleděmodrá na černém pozadí. Nikdy neužívejte červenou na modrém pozadí a naopak.

Rozmanité animace, kliparty, zvuky a další, odvádějí pozornost od podstaty problému.

Nekončete svou prezentaci diapozitivem „děkuji za pozornost“.

Na plátně 3×2 m lze číst text ve fontu 24 ze vzdálenosti 20 metrů.

Na plátně 6×4 m lze číst text ve fontu 24 ze vzdálenosti 40 metrů.

Komentovaný poster

Komentovaný poster smí být prezentován pouze třemi až čtyřmi diapozitivy. Nevěnujte názvu prezentace celý první diapozitiv, využijte ho pro sdělení potřebnějších informací.

Nekomentovaný poster

Poster může být diskutován u posteru, bez PowerPointové prezentace.

Rozměry posteru

Rozměry posteru jsou zadány v aktuálních pokynech pro autory. Nezapomeňte, že můžete jeden panel sdílet s jiným kolegou a že nesmíte zasahovat do jeho prostoru.

Vystavení a odstranění posterů

Postery je třeba vystavit 60 minut před začátkem sekce a odstranit bezprostředně po skončení sekce.

Užitečné rady pro tvorbu posteru

Poster by měl být čitelný ze vzdálenosti 1-1,5m.
Vhodná velikost písma je 20 bodů.
Písmo musí být jednotné a dobře čitelné.
Jednotlivé díly posteru se skládají v logickém pořadí, nejlépe ve sloupcích, aby bylo možno číst shora dolů a zleva doprava.

Při výběru barev je třeba volit kontrastní odstíny, nikoli podobné, jako jsou tmavá červená na tmavé modré nebo světlezelená na světle šedé.

Připravte se dokonale na prezentaci svého posteru, přineste si zmenšené kopie posteru. Postery představují vhodný prostředek k navázání kontaktů s kolegy s podobným odborným zájmem.

Pokyny k moderování pódiových sekcí

Pro úspěch sekce je zásadní její efektivní vedení, které může zvýšit úroveň prezentací. Pokud je zřejmé, že prezentace neskončí ve stanoveném limitu, je povinností moderátora přerušit řečníka a upozornit ho, že mu zbývá 30 sekund na sdělení závěru svého sdělení, aby tak umožnil diskusi.
Je třeba, aby se moderátor předem seznámil s abstrakty a připravil si otázky, upozornil na sporná místa sdělení, případně podle času připojil i krátký souhrn na závěr.