Oslovení členů před 1. kolem voleb dopis prof. Babjuka, MUDr. Čechové, prim. Drábka, prof. Hory, doc. Krhuta, MUDr. Petříka, prim. Schramla, doc. Soukupa, doc. Veselého, doc. Zachovala

-

Vážené kolegyně a kolegové,

blíží se volby do výboru urologické společnosti a všichni tak máme možnost se vyjádřit k jménům těch, kteří nás budou od podzimu další čtyři roky zastupovat. Dovolte proto, abychom vám představili určitou vizi, kam by dle našeho názoru měla urologie a ČUS v budoucím období směřovat:

Vedení společnosti pracovalo posledních 8 let zhruba ve stejném složení, což přineslo stabilitu a možnost pracovat na koncepčních otázkách. Je samozřejmě na vás, abyste posoudili, zda to bylo období úspěšné.

Zdá se být logické, aby budoucí výbor navázal na dosavadní aktivity, což ale současně nesmí vést ke stagnaci. Není pochyb o tom, že urologická společnost potřebuje nové originální myšlenky a určitá rovnováha mezi kontinuitou a inovací by se měla odrazit i ve složení výboru.

Současně se domníváme, že by v novém výboru měly být zastoupeny všechny složky urologické obce včetně ambulantních urologů. Jména ambulantních kandidátů v našem seznamu chybí, protože jejich nominace je dle našeho názoru věcí SAU.

V čem vidíme klíčové body:

  1. Udržení ekonomické stability společnosti, což mimo jiné znamená udržení a rozšíření spektra aktivit, které přinášejí zisk
  2. Udržení jednoty společnosti a důsledné hájení zájmů všech jejích složek (ambulantní, nemocniční i akademické)
  3. Aktivní politika směřující k adekvátním úhradám výkonů v ambulantní i nemocniční části, podpora vstupu nových metod do našeho oboru
  4. Podpora zavádění moderních technologií a léčebných metod
  5. Příprava vzdělávacích aktivit zaměřených na jednotlivé zájmové skupiny
  6. Podpora mladých urologů směřující k jejich vysoké erudici
  7. Kontinuita činnosti a obsazení sekretariátu

My všichni níže uvedení jsme připraveni se zájmům společnosti i naplňování těchto bodů v maximální možné míře věnovat.

Marcela Čechová, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Martin Drábek, Urologické oddělení Nemocnice Jihlava

Milan Hora, Urologická klinika FL UK a FN Plzeň

Jan Krhut, Urologická klinika a LF Ostrava

Aleš Petřík, Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice

Jan Schraml, Klinika urologie a robotické chirurgie Ústí nad Labem

Viktor Soukup, Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Štěpán Veselý, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Roman Zachoval, Urologická klinika Thomayerovy nemocnice Praha

Marko Babjuk, Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Adalo Admin
Publikováno 25. 3. 2019
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-