Kompetence rezidentů urologie - souhrn

-

Kompetence lékařů stanovují zejména následující právní normy:

Zákon 67/2017 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 280/2018 Sb. o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 211/2018 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Věstník Ministerstva zdravotnictví 7/2019 Vzdělávací program specializačního oboru UROLOGIE – vlastní specializovaný výcvik

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 557/2020 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického

Úspěšným ukončením magisterského studijního programu všeobecné lékařství na některé z lékařských fakult získává absolvent titul Doktor všeobecného lékařství a tzv. odbornou způsobilost.

Rozsah činností, které provádí lékař s odbornou způsobilostí samostatně bez odborného dozoru, resp. odborného dohledu (viz níže) definuje Vyhláška MZd 280/2018 takto:
Lékař může po získání odborné způsobilosti bez odborného dohledu a bez odborného dozoru v rámci poskytování zdravotních služeb
a) provádět klinické vyšetření pacienta, zahrnující také získání anamnézy a fyzikální vyšetření bez samostatného rozhodování o dalším léčebném postupu,
b) provádět vizitu s pozorováním vývoje zdravotního stavu pacienta,
c) pracovat s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb,
d) vést a provádět zápisy do zdravotnické dokumentace,
e) administrovat přijetí, přemístění a propuštění pacienta s doporučeními stanovenými lékařem se specializovanou způsobilostí,
f) provádět kontrolu, převazy a ošetření nekomplikovaných ran a dekubitů, včetně ošetření drénů a drenážních systémů,
g) předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na základě diagnózy stanovené lékařem se specializovanou způsobilostí,
h) ve zdravotnickém zařízení aplikovat léčivé přípravky včetně krevních derivátů indikované lékařem se specializovanou způsobilostí s výjimkou radiofarmak a cytostatik a s výjimkou aplikace léčivých přípravků intraoseálně, lumbálně, arteriálně, intrakardiálně, intraperitoneálně nebo intraartikulárně,
i) podávat transfuzní přípravky indikované lékařem se specializovanou způsobilostí,
j) poskytovat odbornou první pomoc,
k) v rozsahu své odborné způsobilosti edukovat pacienta, jeho zákonného zástupce nebo osoby jím určené v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní péče,
l) orientačně vyhodnocovat sociální situaci pacienta a indikovat zdravotně sociální nebo sociální péči,
m) provádět punkci periferních žil za účelem zavádění periferních žilních katétrů, odběru žilní krve nebo nitrožilní aplikace léčivých přípravků a provádět odběr kapilární krve,
n) provádět katetrizaci močového měchýře u pacientů starších 15 let, včetně zavedení permanentního močového katétru.

Všechny ostatní činnosti lékař s odbornou způsobilostí provádí pod odborným dozorem nebo odborným dohledem.
Odborný dozor vykonává lékař se specializovanou způsobilostí přítomný ve zdravotnickém zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, s fyzickou dosažitelností lékaře se specializovanou způsobilostí do 15 minut.
Odborný dohled vykonává lékař se specializovanou způsobilostí, a to nepřetržitou telefonickou dostupností a fyzickou dosažitelností zdravotnického zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí, do 30 minut. Lékař, který vykonává odborný dozor a odborný dohled, musí být v základním pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, nebo ve služebním poměru, anebo musí být poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení k výkonu činností lékaře s odbornou způsobilostí dochází.

Rozsah činností, které provádí lékař s odbornou způsobilostí pod odborným dozorem resp. pod odborným dohledem, stanovuje zaměstnavatel (zpravidla na návrh školitele) v popisu pracovního místa.

Po získání certifikátu o absolvování základního kmene by měl rozsah činností pod odborným dozorem, resp. pod odborným dohledem stanovit zaměstnavatel (zpravidla na návrh školitele) v popisu pracovního místa na základě Vyhlášky MZd 557/2020 Sb.

Ta v § 1 uvádí:

Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického bez odborného dohledu
a) indikovat a interpretovat základní zobrazovací metody a laboratorní vyšetření,
b) indikovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,
c) provádět ultrazvukové vyšetření ledvin, močového měchýře a zevního genitálu včetně transrektální
ultrasonografie a barevného dopplerovského vyšetření,
d) kalibrovat uretru,
e) provádět uretrocystografii,
f) provádět ascendentní ureterografii,
g) provádět eretrocystoskopii,
h) odsát tamponádu močového měchýře,
i) zavádět ureterální stent,
j) provádět klešťovou biopsii a koagulaci močového měchýře,
k) provádět biopsii prostaty,
l) provádět neinvazivní a invazivní urodynamická vyšetření,
m) provádět punkční epicystostomii,
n) provádět frenulotomii,
o) provádět meatotomii,
p) uvolňovat parafimózu,
q) deliberovat předkožku,
r) provádět incizi abscesu skróta,
s) provádět cirkumcizi,
t) operovat hydrokélu,
u) provádět extrakorporální litotrypsi.

Složením atestační zkoušky získává lékař tzv. specializovanou způsobilost, která umožňuje výkon povolání lékaře v celém rozsahu oboru mimo činnosti vyžadující zvláštní specializovanou způsobilost podmíněnou získáním znalostí a dovedností podle vzdělávacího programu nástavbového oboru.

(Zpracováno Výborem ČUS 15. 1. 2021)

 

Adalo Admin
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-