Dotazník k žádosti o udělení statutu akreditovaného pracoviště v oboru urologie

-

K žádosti o udělení/prodloužení akreditace je nutné doložit následující:

 1. Formulář žádosti o udělení/prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu s podpisem statutárního orgánu (statutární orgán je ředitel, nebo jednatel nebo předseda představenstva nebo fyzická osoba, která žádost předkládá).
 2. Dotazník, ve kterém jsou uvedeny informace o personálním a materiálně – technickém zabezpečení, včetně údajů o zajištění celého spektra vzdělávacího programu nebo ucelené části vzdělávacího programu.
 3. Spolu se žádostí je nutno doložit plán atestační přípravy školence, včetně plánu plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud pracoviště zajišťuje více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.
 4. Doklady o odborné a specializované způsobilosti nebo jiné odborné kvalifikaci      fyzických osob (garantů, školitelů) odpovědných za průběh specializačního vzdělávání nebo doplňující odborné praxe na konkrétním pracovišť (kopie).
 5. Výpis z obchodního rejstříku (kopie). Předkládá právnická osoba.
 6. Doklad o registraci nestátního zdravotnického zařízení (kopie). Předkládá fyzická osoba.
 7. Zřizovací listina (kopie). Předkládá zdravotnické zařízení.
 8. V případě, že žadatel bude zajišťovat  vzdělávací program v celém rozsahu a nezabezpečuje ho vlastními prostředky, je nutné v žádosti uvést seznam smluvních zařízení a žádost doložit smlouvou o spolupráci s jiným akreditovaným pracovištěm.
 9. V případě, že žadatel bude zajišťovat  část vzdělávacího programu, v žádosti uvede vymezení části vzdělávacího programu (tzn. ucelenou část, která je vymezena platným vzdělávacím programem). Smluvní zařízení, která nemají akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele a spolu s doložením smlouvy k žádosti žadatele je nutné doložit dotazník o personálním a materiálně – technickém zabezpečení spolupracujícího pracoviště a doklady  o odborné a specializované způsobilosti školitelů na spolupracujícím  pracovišti.
 10. Nutné náležitosti ve smlouvě :
  • vyznačení smluvních stran, včetně sídla a IČ;
  • vypsaná jména statutárních orgánů;
  • smlouva musí vymezovat vzájemná práva a povinnosti;
  • způsob vypořádání případného způsobení škod a náhrada škody;
  • údaj o tom, zda plnění smlouvy bude bezúplatné, nebo uvést výši ceny za poskytnutí plnění smluvního ujednání;
  • informaci o případném prodlení;
  • název vzdělávacího programu a vymezení části vzdělávacího programu, včetně délky a počtu měsíců.
 11. Žádost se zasílá v písemném vyhotovení spolu s elektronickou podobou (CD).
 12. Doklad o zaplacení správního poplatku (1000 Kč kolek, který se lepí na žádost na vyznačené místo). V případě, že kolek nebude přilepen, ministerstvo neručí za jeho ztrátu. !!!!

Příloha: Dotazník k žádosti o udělení statutu akreditovaného pracoviště

Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/co-je-nutne-dolozit_1740_3.html

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-