62. výroční konference ČUS – postery

-

Na této stránce jsou k dispozici všechny diskutované a nediskutované postery z 62. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP. Postery jsou uvedeny ve stejném řazení a pod stejným označením, jaké mají v programu konference. Prezentace, která jsou tvořena video-záznamem, poster nemají.

01 Využití úzkopásmového zobrazení (NBI) při transuretrálních resekcích tumorů močového měchýře, vliv na prognózu pacientů – Pešl M.1, Soukup V.1, Čapoun O.1, Vaľová Z.1, Dundr P.2, Bauerová L.2, Hanuš T. 1 – 1Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

02 Proveditelnost a výsledky detekce povrchových buněčných markerů zhoubných nádorů močového měchýře pomocí ultrasenzitivní průtokové cytometrie – Hašek D.1, Zachoval R.2, Drbal K.1, Kolaydiya A.1, Matěj R.2  , 2Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova v Praze,  2Thomayerova Nemocnice, Praha – poster překročil max. možnou velikost dokumentu, který je možné vložit na webové stránky (10 MB)

03 Možnosti neinvazivní detekce uroteliálního karcinomu na základě průkazu TERT genové mutace v cytologii moči Pitra T.1, Pivovarčíková K.2, Vaněček T.2, Gomolčáková B.2, Ondič O.2, Pecková K.2, Rotterová P.2, Hora M.1, Michal M.2, Hes O.2,3, Alaghehbandan R.4 – 1Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni 2Šiklův ústav patologie, Fakultní nemocnice Plzeň, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni 3Biomedicínské centrum, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni 4Department of Pathology, Faculty of Medicine, University of British Columbia, Royal Columbian Hospital, Vancouver, BC, Canada

04 Využití imunofenotypizace v cytologii moči pacientů s uroteliálním karcinomem močového měchýře – metodika, pilotní výsledky – Čechová M.1, Brisuda A.1, Háček M.2, Polidarová Z.1, Babjuk M.1 – 1Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 2Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha

05 Dlouhodobé sledování pacientů po radikální cystektomii – výsledky jednoho pracoviště – Babjuk M., Jarolím L., Schmidt M., Dušek P., Veselý Š., Vlachová K., Brisuda A. – Urologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol, Praha

06 Salvage cystektomie pro recidivu karcinomu prostaty v močovém měchýři – Nechanská B.1, Zaplatílek J.1, Grubský P.1, Kolombo I.2 – 1Urologické oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Mladá Boleslav2Urologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

07 Onkologické výsledky radikální cystektomie pro uroteliální karcinom močového měchýře bez neoadjuvantní léčby – Staník M.1, Čapák I.1, Macík D.1, Malúškova D.2, Miklánek D.1, Šustr M.1, Marečková N.1, Jarkovský J.2, Doležel J.1 – 1Oddělení onkourologie, Masarykův onkologický ústav, Brno 2Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno

08 Roboticky asistovaná radikální cystektomie – Kočárek J.1,2, Chmelík F.1, Matějková M.1, Hoření E.1, Heráček J.1,2 – 1Urologické oddělení, ÚVN, Praha 2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

10 Intravezikální chemoterapie s využitím tepelné energie u pacientů s uroteliálním karcinomem močového měchýře bez invaze svaloviny – naše první zkušenosti – Brisuda A., Babjuk M., Kralovanská P., Stolz J., Čechová M., Koldová M. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

11 Potvrzuje běžná praxe účinnost vinfluninu v léčbě metastatického uroteliálního karcinomu? – Katolická J., Filipenský P., Rotnáglová S., Svobodová S. – FN u svaté Anny, Brno

12 Rizika přístupu orientovaného na prezervaci sexuálních funkcí při radikální terapii recidivujícího uroteliálního karcinomu močového traktu (TCC) – Dukátová K., Zachoval R., Záleský M., Jarabák J. – Urologické oddělení, Thomayerova Nemocnice, Praha

13 Indikácie sakrálnej neuromodulácie – sledovanie účinnosti liečby – Švihra J.1, Benčo M.2, Dušenka R.1, Ľupták J.1 – 1Urologická klinika JLF UK a UNM Martin 2Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM Martin

14 Srovnání sonouroflowmetrie a konvenční uroflowmetrie ve vyšetřování funkčních parametrů dolních močových cest – Krhut J.1,2, Gärtner M.3, Sýkora R.1,2, Hurtík P.4, Burdík M.4, Luňáček L.1,2, Zvara P.2 – 1Urologické oddělení FN Ostrava 2Katedra chirurgických oborů LF OU Ostrava 3Gynekologicko-porodnická klinika LFOU a FN Ostrava 4IT4Innovations,Centrum pro výzkum a aplikaci Fuzzy Modeling OU Ostrava

15 Hodnocení funkčních poruch dolních močových cest u pacientů zařazených na čekací listinu před kombinovanou transplantací ledviny a pankreatu – Mokriš J.1, Zachoval R.1, Záleský M.1, Borovička V.1, Stejskal J.1, Kožnarová R.2, Saudek F.2 – 1Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha 2Klinika diabetologie, Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Praha

16 Vývoj dolních cest močových u pacientů s chlopněmi zadní uretry – Vaľová Z.1, Faltusová E.2, Kočvara R.1, Langer H.3, Hanuš T.1 – 1Urologická  klinika, VFN a 1. LF UK v Praze 2Klinika dětské  chirurgie a traumatologie, Thomayerova Nemocnice a 3. LF UK v Praze 3Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN a 1. LF UK v Praze

17 Intravezikální aplikace Botulinumtoxinu u pacientů s neurogenní a non-neurogenní hyperaktivitou detrusoru – Tolinger P., Ženíšek J. – Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

18 Možnosti vyšetření anatomických a funkčních příčin inkontinence po RAPE – Záťura F., Študent V. jr. – Urologická klinika LF UP OLOMOUC

19 Účinnost a bezpečnost nového adjustabilního umělého svěrače uretry při léčbě mužské stresové incontinence. Výsledky studie RELIEF I. – Zachoval R.1, Krhut J.2, Stejskal J.3, Míka D.2, Oelke M.4 – 1Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice a 1. a 3. LF UK Praha 2Urologické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava 3Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice 4Urologická klinika, Univerzitní nemocnice Hanover

20 Chirurgická léčba postprostatektomické inkontinence pomoci adjustabilního systemu – Burešová E., Vidlář A., Študent V.jr., Študent V.sen., Grepl M. – Urologická klinika FN Olomouc

21 Efekt aplikace umělého svěrače AMS 800 u mužů se stresovou inkontinencí po operaci prostaty a adjuvantní radioterapii – Hanuš T., Hradec T., Pavlík I. – Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

22 Role ARGUS male-slingu u pacientů s neurogenním močovým měchýřem – Prouza A., Ženíšek J. – Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s., České Budějovice

23 Komplikace implantace ARGUS® pásky zaznamenané u mužů se stresovou inkontinencí moči typu ISD v rámci 7 letého sledování – Miklánek D., Doležel J., Marečková N., Staník M. – Oddělení onkourologie, Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika

24 Vývoj elektronických formulářů pro záznam urologických dat spinálních pacientů – Havlová K.1, Zachoval R.2, Kříž J.3, Rejchrt M.1 – 1Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol 2Urologické oddelění Fakultní Thomayerova nemocnice 3Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol

25 Produkty oxidačního stresu jako biomarker karcinomu prostaty – Novák V.1, Chmátalová Z.2, Dušková K.1, Do Carmo Silva J.1, Veselý Š.1, Babjuk M.1 – 1Urologická klinika FN Motol 2Ústav lékařské chemie a biochemie FN Motol

26 Analýza DNA poškození a markerů senzitivity a rezistence k PARP inhibitorům u karcinomu prostaty – Král M.1, Kurfürstova D.2, Bartkova J.3, Vrtěl R.4, Micková A.2, Burdová A.2, Mistřík M.5, Santer F.6, Majera D.4, Bouchal J.2, Študent V.1, Bártek J.3 – 1Urologická klinika LF UP a FN Olomouc 2Ústav klinické a molekulární patologie LF UP Olomouc 3Danish Cancer Society Research Center, Copenhagen, Denmark 4Science for Life Laboratory, Division of Translational Medicine and Chemical Biology, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden 5Laboratoř integrity genomu,  Institut molekulární a translační medicíny, LF UP Olomouc 6Division of Experimental Urology, Department of Urology, Medical University of Innsbruck, Austria

27 Změny exprese genů detekovatelných v moči pacientů po radikální prostatektomii – Do Carmo Silva J.1, Veselý Š.1, Pinkas M.2, Kolostová K.2, Bobek V.2, Babjuk M.1 – 1Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol 23. LF UK a FNKV Praha, Odd. nádorové biologie

28 Využití indexu zdravé prostaty (prostate health index) v běžné klinické praxi – Fiala V., Čapoun O., Sobotka R., Pešl M., Soukup V., Bernard O., Zámečník L., Dvořáček J., Hanuš  T. – Urologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze

29 Porovnání ultrazvukových vyšetřovacích metod s multiparametrickou magnetickou rezonancí prostaty při cílené punkční biopsii prostaty – Stejskal J.1, Záleský M.1, Rýznarová Z.2, Votrubová J.2, Zachoval R.1 – 1Urologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha 2Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

30 Naše zkušenosti s kognitivní fúzí MRI a TRUS obrazu u rebioptovaných pacientů v letech 2011-2016 – Minárik I., Koldová M., Veselý Š., Babjuk M. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

31 Frekvence záchytu signifikantního karcinomu prostaty v primobiopsiích a rebiopsiích s využitím fúze MRI a transrektální biopsie prostaty – Záleský M.1, Stejskal J.1, Minarik I.2, Ryznarová Z.1, Votrubová J.1, Babjuk M.2, Zachoval R.1 – 1Urologické a radiologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha 2Urologická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha

32 První zkušenosti s MRI cílenou biopsií prostaty – Kudláčková Š.1, Tüdöss Z.2, Král M.1 – 1Urologická klinika FN Olomouc 2Radiologická klinika FN Olomouc

33 Odběr cílené biopsie (PBP) ze suspektních ložisek prostaty v  obrazu multiparametrické magnetické rezonance (MRI) s využitím kognitivní fúze s  transrektálním ultrazvukem : Naše první zkušenosti – Marečková N., Staník M., Doležel J., Macík D., Šustr M., Čapák I. – Oddělení onkourologie, Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká republika

34 Ventrálně lokalizované tumory prostaty u rebioptovaných pacientů – Minárik I., Koldová M., Veselý Š., Babjuk M. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol

35 PET/MRI (pozitronová emisní tomografie/ magnetická rezonance) u vysoce rizikového karcinomu prostaty – Dolejšová O.1, Eret V.1, Hora M.1, Ferda J.2, Baxa J.2, Hes O.3, Fuchsová R.4, Topolčan O.4 – 1Urologická klinika FN Plzeň 2Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň 3Šiklův patologicko – anatomický ústav FN Plzeň 4Laboratoř imunochemické diagnostiky FN a LF v Plzni, Univerzita Karlova v Praze

36 Rizika nechinolonové profylaxe u biopsie prostaty – Balík M., Broďák M. – Urologická klinika LF a FN Hradec Králové

37 Nedetekovatelné PSA po radikální prostatektomii a výsledky ultrasenzitivního PSA pomocí měření různými biochemickými kity – Záleský M., Bořecká K., Stejskal J., Borovička V., Zachoval R. – Urologické a biochemické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

39 Malobuněčný karcinom prostaty u 21letého pacienta – Sorokač Kubolková A.1, Fedorko M.1, Tvrdíková E.2 – 1Urologická klinika FN Brno a LF MU Brno 2Ústav patologie FN Brno a LF MU Brno

40 Vztah bisfenolu A a polychlorovaných bifenylů ke spermatogenezi a steroidogenezi – Pacigová D.1, Čermák M.1, Kočárek J.1,2, Vítků J.3, Sosvorová L.3, Heráček J.1,2 – 1ÚVN 2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha 3Endokrinologický ústav, Praha

42 Vyšetření protilátek proti toxoplazmóze a hladiny testosteronu u infertilních pacientů – předběžné výsledky – Zámečník L.1, Novák J.2 – 1Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha 2Urologické odd. Oblastní nemocnice Kladno, a.s.

43 Andrologické výsledky mikrochirurgické operace varikokély u dětí a dospívajících – Kočvara R.1, Sedláček J.1, Dítě Z.1, Drlík M.1, Zvěřina J.2 – 1Urologická klinika VFN a 1.LFUK Praha 2Sexuologický ústav VFN a 1.LFUK

45 Zkušenosti s aplikací verapamilu do plaku u pacientů s induratio penis plastica (IPP) – morbus Peyronie – Broul M.1,2, Schraml J.1, Zoubek M.2 – 1Klinika urologie a robotické chirurgie MNUL a UJEP v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s. 2Oddělení sexuologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.

46 Aplikace klostridiové kolagenázy je metodou volby v neoperační léčbě Peyronieho choroby – Bittner L.1, Zámečník L.2, Turčan P.3 – 1Urologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 2Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 3Centrum Mediol, Olomouc

47 Léčba plastické indurace penisu aplikací klostridiové kolagenázy – Čermák M.1, Heráček J.1,2, Kočárek J.1,2 – 1Urologické oddělení, ÚVN, Praha 2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

48 První zkušenosti s implantací penilní protézy Titan®Touch – Zámečník L.1,2, Bittner L.1,2 – 1Iscare I.V.F. Praha 2Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

49 No Touch technika v implantaci penilních protéz významně snižuje riziko infekce – Bittner L.1, Zámečník L.2 – 1Urologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 2Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

50 Funkční výsledky vazo-vazoanastomózy u pacientů po vazektomii – Čechová M.1, Hanek P.2, Chocholatý M.3 – 1Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha2 Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Příbram 3Urologické oddělení, Fakultní nemocnice Trenčín

51 Torze semenného provazce – srovnání případů pacientů s pěti a třicetihodinovou anamnézou symptomů – Plincelnerová L.1, Čapoun O.1, Gregová M.2, Zámečník L.1, Fiala V.1, Novák K.1, Hanuš T.1 – 1Urologická klinika VFN a 1. LFUK, Praha 2Ústav patologie VFN a 1. LFUK, Praha

52 Cysta semenného kolikulu – Studničná L., Zámečník L., Hanuš T. – Urologická klinika VFN a 1. LF UK

53 Hladiny cytokínov, chemokínov a rastových faktorov v tkanive a v moči pacientov s karcinómom obličiek z jasných buniek – Ľupták J.1, Kocmáľová M.2, Švihra J.1, Fraňová S.2, Šútovská M.2, Kliment J. st.1 – 1Urologická klinika 2Ústav farmakológie a BioMed

54 Význam retinolu, retinol binding proteinu a vitamínu E u nádorů ledvin – Sobotka R.1, Čapoun O.1, Soukup V.1, Hanuš T.1, Kalousová M.2 – 1Urologická klinika, VFN a 1.LF UK , Praha 2Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1.LF UK , Praha

55 Vyšetření cirkulujících nádorových buněk u pacientů operovaných pro nádor ledvin – počáteční zkušenosti – Klézl P.1, Šonský J.1, Bobek V.2, Kološtová K.2, Mašková V.1, Nencka P.1, Kolombo I.1, Hruška M.1, Grill R.1 – 1Urologická klinika 3.LF UK a FNKV, Praha 2Centrum aplikované bioimplantologie 3.LF UK a FNKV, Praha

56 Papilární renální karcinom typu 1 se podstatně liší od ostatních papilárních renálních karcinomů – Procházková K.1, Staehler M.2, Trávníček I.1, Pitra T.1, Eret V.1, Ürge T.1, Eberlová L.3, Roušarová M.4, Hošek P.5, Chudáček Z.6, Ferda J.6, Hes O.7, Hora M.1 – 1Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň 2Urologická klinika, Klinikum Grosshadern, Mnichov 3Ústav Anatomie, LF UK Plzeň 4Národní onkologický registr, Plzeň 5Biomedicínské centrum, LF UK Plzeň 6Klinika zobrazovacích metod, LF UK a FN Plzeň 7Šiklův ústav patologie, LF UK a FN Plzeň

57 Nefrometrická skóre první a druhé generace jako predikce peri- a pooperačních výsledků při resekcích ledvin – Macek P., Stevens M., Novák K., Pešl M., Sobotka R., Hanuš T. – Urologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

58 Srovnání krátkodobých funkčních výsledků laparoskopických a otevřených resekcí ledvin – Macek P., Stevens M., Novák K., Pešl M., Sobotka R. – Urologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

60 Laparoskopická radikální nefrektomie pro parenchymové tumory stádia T3-T4 – Pokorný J.1, Hlavatý T.1, Dvořák A.1,2, Jirásek E.1,3, Luzan R.1, Zuková P.1, Šurík M.1, Končický P.1, Vopelka A.1 – 1Urologické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s. 2Urologická ambulance Sokolov 3Urologická ambulance Žatec

61 Nový a méně invazivní přístup u nefrektomie spojené s odstraněním nádorového trombu dosahující k bránici – Broďák M.1, Košina J.1, Louda M.1, Holub L.1, Hušek P.1, Morávek P.1, Habal P.2, Pacovský J.1 – 1Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové 2Kardiochirurgická klinika FN a LFUK Hradec Králové

62 Relaps lokální recidivy renálního karcinomu po ošetření pomocí NanoKnife® – Pokorný J.1, Končický P.1, Hofmann J.2, BadejováR.3, Vopelka A.1 – 1Urologické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s. 2Radiodiagnostické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s. 3Patologicko-anatomické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s.

63 Hibernom jako překvapivý nález při exstirpaci perirenálního tumoru – Novák J.1, Fišer L.1, Do Q.A.1, Jílek J.1, Beroušková P.2, Michal M.3, Hyršl L.1 – 1Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 2Patologické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 3Šiklův ústav patologie, Fakultní nemocnice Plzeň

64 Možnosti ultrazvukového vyšetření při predikci vezikoureterálního refluxu u dětí do 2 let věku – Šmakal O., Šarapatka J., Kudláčková Š. – Urologická klinika, FN a LF UP  Olomouc

65 Dlouhodobé zkušenosti s augmentovaným močovým měchýřem – Novák I., Stefan H. – Urologická klinika – dětské oddělení, Fakultní nemocnice a LFUK, Hradec Králové

66 Funkční výsledky pyeloplastiky provedené v kojeneckém věku – Šarapatka J., Šmakal O. – Urologická klinika FN Olomouc

67 Funkční hodnocení TIP uretroplastiky pomocí uroflowmetrie u dětí – Kuliaček P.1,2, Novák I.1 – 1Oddělení dětské urologie, Urologická klinika 2Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové DP

68 Fimóza u chlapců způsobená zánětem Balanitis xerotica obliterans – Trachta J., Kříž J. – Klinika dětské chirurgie, FN Motol, Praha

69 Naše zkušenosti s léčbou benigních nádorů varlat u dětí – Skalka R. – Urologické oddělení FN, Ostrava

70 Vzácný případ Wilmsova tumoru v dospělém věku – Beniak J.1, Fógel K.1, Krolupper M.1, Špůrková Z.2, Pokorná P.3 – 1Urologické oddělení Nemocnice na Bulovce, 2Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Na Bulovce, 3Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol

72 Retropubická a roboticky asistovaná laparoskopická radikální prostatektomie: srovnávací studie. Soubor 1 500 pacientů – Doležel J.1,2,3, Vagundová M.4,5, Staník M.1, Chamzin A.2,3, Čapák I.1, Lžičářová E.5, Jarkovský J.6, Černá R.7, Říhová B.8 – 1Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika operační onkologie LF MU 2Nemocnice sv. Zdislavy, Mostiště 3Mediterra Vamed, Centrum robotické chirurgie 4AeskuLab k.s., Mostiště 5Masarykův onkologický ústav, Odd. onkologické patologie 6Institut biostatistiky a analýz, MU 7Masarykův onkologický ústav Brno, Úsek zdravotních pojišťoven 8LF MU, Farmakologický ústav

73 Robotem asistovaná radikální prostatektomie, první zkušenosti a porovnání s laparoskopickým a retropubickým přístupem – Broďák M., Košina J., Balík M., Holub L., Hušek P., Pacovský J. – Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové

74 Pozitivní chirurgické okraje u 1000 roboticky asistovaných radikálních prostatektomií – Heráček J.1,2, ChmelíkF.1, Matějková M.1, Kočárek J.1,2 – 1Urologické oddělení, ÚVN, Praha 2Urologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

75 Výsledky léčby pacientů s pozitivními okraji po radikální prostatektomii – Jarolím L., Veselý Š., Dušková K., do Carmo J., Novák V., Babjuk M. – Urologická klinika 2. LF UK a FNM Praha

77 Rozšířená pánevní lymfadenektomie při roboticky asistované radikální prostatektomii – Chmelik F., Kočárek J., Heráček J., Matějková M. – Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

78 Lymfokély po pánevní lymfadenektomii u pacientů po endoskopické extraperitoneální radikální prostatektomii – Novák K., Macek P., Pešl M., Hanuš T. – Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

79 Trendy v terapii urolitiázy v létech 1990-2015 – Petřík A., Horáková J., Tolinger P. – Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

80 Moderní metody v diagnostice urolithiasy – DECT – Horák M.1, Belej K.2, Köhler O.2 – 1RDG oddělení nemocnice Na Homolce 2Urologie nemocnice Na Homolce

81 Výsledky perkutánní mininefrolitotomie v léčbě litiázy horních močových cest – Schmidt M., Minárik I., Šturcová V., Havlová K., Babjuk M. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

82 ECIRS (Endoscopic Combined Intrarenal Surgery) v pronační poloze – Petřík A., Horáková J. – Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

83 Vliv anatomie ledviny na úspěchu flexibilní ureterorenoskopie při řešení litiázy v dolním kalichu ledviny – Ürge T.1, Běhounek P.1, Janda V.1, Eret V.1, Chudáček Z.2, Horam M.1 – 1Urologická klinika FN Plzeň 2Radiologické oddělení FN Plzeň

85 Srovnání technických parametrů flexibilních ureterorenoskopů in vitro – Kaplan O., Köhler O., Belej K. – Oddělení všeobecné chirurgie Nemocnice Na Homolce

86 Ruptura ledviny jako komplikace extrakorporální litotrypse – Shaikh H. – Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

87 Změny v přístupu k léčbě BHP/LUTS – Vachata S., Špaček J., Tomášek J., Rýdel L., Louda M., Pacovský J., Borďák M. – Urologická klinika FNHK

88 Použití selektivního inhibitoru xantinoxidázy v léčbě hyperurikemie – Matoušková M., Verner P., Kiacová H. – Urocentrum Praha

89 HoLEP středního laloku u nemocných s ASA III-IV při terapeutických dávkách antikoagulační léčby – Köhler O., Kaplan O., Belej K. – Oddělení všeobecné chirurgie Nemocnice Na Homolce

90 Porovnání účinnosti morcelátorů prostaty in vitro – Petřík A. – Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

92 Vliv konzumace práškovitého plodu klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon) na kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou a intermitentní katetrizací – Burešová E.1, Vidlář A.1, Študent V.1, Romžová M.2, Broďák M.2, Švihra J.3, Vostálová J.4, Šimánek V.4 – 1Urologická klinika FN Olomouc 2Urologická klinika FN Hradec Králové 3Urologická klinika Martin (SK) 4Ústav lékařské chemie a biochemie  LF UP Olomouc

93 IgG4 indukovaný zánětlivý pseudotumor – Šonský J.1, Klézl P.1, Eis V.2, Sticová E.2,3, Nencka P.1, Hruška M.1, Grill R.1 – 1Urologická klinika 3.LF UK a FNKV, Praha 2Ústav patologie 3.LF UK a FNKV, Praha 3Pracoviště klinické a transplantační patologie, IKEM, Praha

94 Syndrom fialového močového sáčku – Plevová M., Fedorko M. – Urologická klinika FN Brno a LF MU Brno

103 Laparoskopická operace distálního močovodu – alternativa otevřeného přístupu – Balík M., Košina J., Hušek P., Pacovský J., Špaček J., Broďák M. – Urologická klinika LF a FNHK

105 Dlouhodobé zkušenosti s dvoudobou uretroplastikou u těžkých recidivujících striktur bulbární uretry – Drlík P., Kočárek J., Čermák M., Chmelík F. – Urologické oddělení, ÚVN, Praha

106 Srovnání výsledků operační léčby striktur uretry – Švihra J.1, Burešová E.1, Vidlář A.1, Vrtal R.2, Študent V.1 – 1Urologická klinika FN Olomouc 2Urologická ambulance Šternberk

107 Mezioborová spolupráce urologa a plastického chirurga v řešení nádorových a zánětlivých onemocnění zevního mužského genitálu z pohledu plastického chirurga – Dolejš M.1, Trávníček I.2, Hora M.2, Dolejšová O.2, Kovářová D.2, Bursa V.1 – 1Oddělení plastické chirurgie  FN Plzeň 2Urologická klinika FN Plzeň

108 Intrathekální aplikace morfinu v managementu akutní pooperační bolesti – Gregušová A.1, Mašková V.1, Kurzová A.2, Klézl P.1 – 1Urologická klinika FNKV, Praha 2KAR FNKV, Praha

109 Je adultní polycystóza ledvin rizikovým faktorem vzniku lymfokély po transplantaci ledviny? – Pacovský J., Navrátil P., Hušek P., Holub L., Košina J., Broďák M. – Urologická klinika FN Hradec Králové

110 Možnosti řešení opakovaného zavádění cizích těles do močových cest v rámci parafilie – Adedokun B., Varga G. – Urologická klinika  FN a LF MU Brno

111 Strangulace penisu kovovým kroužkem u 14 letého chlapce – Kuliaček P.1,2, Tuček L.3, Šafus A.2, Albahri Z.4 -1Oddělení dětské urologie, Urologická klinika 2Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové 3Stomatologická klinika, Fakultní nemocnice,  Hradec Králové 4Dětská klinika, Fakultní nemocnice,  Hradec Králové

112 Intraperitoneální ruptura močového měchýře s raritně objemným urinomem – Nedbálek A., Šverma R., Pabišta R. – Urologické oddělení, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

113 Akutní ureterovaginální píštěl jako vzácná komplikace transvaginálního odběru oocytů – Čipkalová M., Fógel K., Bátoriová D., Krolupper M. – Urologické oddělení Nemocnice Na Bulovce

114 Gigantická hematokéla šourku – Pírek J.1, Mečl J.1, Šámal V.1, Novotný J.2 – 1Urologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s. 2Chirurgické oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

115 Masivní trombóza varixů ovariální vény jako diferenciální diagnóza expanze retroperitonea – Končický P.1, Pokorný J.1, Cikhart R.2, Velický V.3, Tarabová B.4 – 1Urologické oddělení , Karlovarská krajská nemocnice a.s. 2Radiologické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s. 3Gynekologicko-porodnické oddělení, nemocnice Ostrov 4Gynekologicko-porodnické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s.

116 Syndrom inkompletního zdvojení vnitřních rodidel – neobvyklá příčina urosepse v menarche – Špaček J., Navrátil P., Novák I., Broďák M. – Urologická klinika – dětské oddělení, FN a LFUK

117 Komplikace velkých urologických výkonů u geriatrických pacientů – Tomášek J., Špaček J., Vachata S., Holub L., Hušek P., Broďák M. – Urologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

118 Nález amyloidu v uretře mladého muže – Do Carmo Silva J.1, Dušek P.1, Veselý Š.1, Horáčková M.2, Chadimová M.3, Háček J.3, Babjuk M.1 – 1Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol 2Interní klinika 2. LF UK a FN Motol 3Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol

119 Definice biochemické recidivy u vysoce rizikových pacientů po radikální prostatektomii – Veselý Š., Jarolím L., Dušková K., Do Carmo Silva J., Babjuk M. – Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

120 Aktivní sledování u nemocných s karcinomem prostaty a nízkým rizikem progrese – desetileté zkušenosti – Belej K.1, Kaplan O.1, Köhler O.1, Chmelík F.2, Hoření E.2, Gabrielová P.2 – 1Urologie-Chirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 2Urologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice, Praha

121 Vliv hladiny testosteronu (T) na průběh onemocnění zhoubným nádorem prostaty – Matoušková M.1, Králová V.1, Dudková V.2, Hanuš M.+1 – 1Urocentrum Praha 2Oddělení nukleární medicíny a PET centrum NNH

122 Je možné ovplyvniť progresiu karcinómu prostaty? Má význam suplementácia s D 3 vitamínom? – Fillo J.1, Levčíková M.2, Breza J.1, Dúbravický J.1, Kováčová E.2 – 1Univerzitná nemocnica Bratislava Urologická klinika 2Univerzitná nemocnica Bratislava I. Interná klinika

123 Prognóza pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty – využití detekce cirkulujících nádorových buněk – Čapoun O.1, Mikulová V.2, Škereňová M.2, Honová H.3, Sobotka R.1, Pešl M.1, Zima T.2, Hanuš T.1, Soukup V.1 – 1Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 2Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze 3Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

124 Efektivita a bezpečnost léčby abirateron acetátem u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty po chemoterapii – výsledky studie 212082PCR3001 v České republice – Hradec T., Čapoun O., Sobotka R., Pešl M., Soukup V., Hanuš T. – Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

125 Enzalutamid v primární léčbě metastatického CRPC – Matoušková M.1, Hanuš M.1, Katolická J.2, Donátová Z.3, Králová V.1 – 1Urocentrum Praha 2KOC Nemocnice U svaté Anny 3KOC Onkologická klinika FTN a 1.LF Praha

126 Sekvenční léčba docetaxel-cabazitaxel-enzalutamid v léčbě mCRPC – první vlastní zkušenosti – Katolická J., Filipenský P., Rotnáglová S., Svobodová S. – FN u svaté Anny, Brno

127 Nekróza močového měchýře po radioterapii protonovým svazkem pro karcinom prostaty – Pokorný J.1, Končický P.1, Jirásek E.1,2, Badejová R.3 – 1Urologické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s. 2Urologická ambulance, Žatec 3Patologicko-anatomické oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a.s.

128 Prezentace kazuistiky uretrální recidivy adenokarcinomu prostaty u pacienta po radioterapii – Vávřová L., Soukup V., Sedláček J., Hanuš T. – Urologická klinika VFN a 1. LFUK v Praze

129 Výsledky onkologické léčby u pacientů s germinálními nádory varlat se zameřením na stádia III A a B a vysoce rizikové stádium III C – Hájek J.1, Cvek J.1, Feltl D.1, Havránek O.2, Krhut J.2 – 1Klinika onkologická FNO Poruba 2Urologické oddělení FNO Poruba

131 Multioborová spolupráce v řešení objemné retroperitoneální lymfadenopatie – Holub L.1, Pacovský J.1, Hušek P.1, Balík M.1, Špaček J.1, Sotona O.2, Broďák M.1 – 1Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové 2Chirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové

132 Význam epigenetických změn u urologických malignit – Hušek P.1, Pacovský J.1, Chmelařová M.2, Podhola M.3, Broďák M.1 – 1Urologická klinika FN a LFUK Hradec Králové 2Ústav klinické biochemie a diagnostiky FNHK 3Fingerlandův ústav patologie FNHK

133 Kazuistika dlaždicového karcinomu ledvinné pánvičky – Drlík P.1, Chmelík F.1, Langer D.2, Kočárek J.1 – 1Urologické oddělení, ÚVN, Praha 2Chirurgická klinika ÚVN, Praha, 2. LF UK

134 Tumor nemusí být vždy největším ohrožením života… – Hruška F., Kudláčková Š.

Adalo Profil
image_pdf
image_print

Sponzoři

-

Bronzoví sponzoři

-

Oficiální partneři

-